Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi/Protokolü

May 12, 2017 | Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların üzerinde anlaşarak imzaladıkları anlaşmalı boşanma protokolü örneği aşağıdaki gibidir. Aşağıda birden çok anlaşmalı boşanma protokolü örneği yer almaktadır. Söz konusu protokol örnekleri ve yol göstermek amacı ile paylaşılmıştır. Her anlaşmalı boşanma davasında dikkat edilmesi gereken detaylar farklıdır. Bu detayların gözden kaçırılması durumunda büyük hak kayıpları ile karşı karşıya kalınır.

Aşağıda avukatlı ve avukatsız anlaşmalı boşanma protokolü örneklerini bulacaksınız. Toplamda 29 adet örnek vardır. Bu çeşitli örnekler içerisinden en çok somut durumunuza uyan dilekçeyi seçiniz.


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -1

İndirmek İçin Tıklayınız


ADANA (   ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

 

DAVACI   :

DAVALI   :

KONU       : Tarafların karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar vermesi sonucu taraflar arasında tanzim edilmiş protokol neticesinde boşanmaya karar verilmesi isteminden ibarettir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Davacı eş ………. ve davalı eş …………. karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca;

1)BOŞANMA HUSUSU:

Davacı ………….. tarafından davalı eş …………….. aleyhine açılan boşanma davası neticesinde taraflar farklı kültürler dolayısıyla etnik çatışmalar, kavga ve tartışmalar yaşamış, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sonucu boşanma hususunda ortak karar alarak işbu protoklü imza altına almışlardır.

Taraflar, bu protokolle evlilik birliğinin sona ermesini kabul ederler. Boşanmaya ilişkin olarak üzerinde anlaşma sağlanmış diğer hususlar aşağıdaki gibidir:

2)VELAYET:

Tarafların evlilik birliğinden doğan müşterek çocuk ……………….’nun velayetinin anne ve baba tarafından aşağıdaki gibi paylaşılmasına(şahsi münasebet) taraflar karşılıklı olarak karar vermiştir

a)2017 Eylul ayindan itibaren, ilk 3 yil : okul doneminde annesiyle, yazlari ve de diger tatillerde babasiyla,

b)Onu takip eden 2 yil (2020 Eylül’den itibaren): okul döneminde babasıyla, yazları ve diğer tatillerde annesiyle,

c)Onu takip eden 3 yil(2022 Eylül’den itibaren), okul döneminde yeniden annesiyle, yazları ve diğer tatillerde babasıyla,

d)2025 yılında, Taylan 16 yaşında olacağından dolayı, kiminle kalmak isteyeceğine kendi karar verebilecektir,

e)Tarafların aynı ülkelerde yaşamaları durumunda, velayet okul doneminde hangi taraftaysa, diğer taraf dilediğinde haftasonları Taylan’ı görebilecektir.

3)NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:

Boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası veya her hangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamaktadırlar.

Ayrıca müşterek çocuğun mevcut ………….. Koleji’ndeki (veya her hangi bir özel okulda) eğitim giderinin …………….. tarafından karşılanacağı kararlaştırılmıştır.

Davalı eş, müşterek çocuğun özel sağlık sigorta poliçeleri ……………… karşılayacaktır.

Tarafların nafaka ve tazminata ilişkin başkaca talepleri yoktur.

4)ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:

Taraflar, müşterek mallarının paylaşımı konusunda ortak bir mutabakata varmış ve paylaşımı gerçekleştirmişlerdir. Bu nedenle birbirlerinden mal paylaşımına ilişkin olarak bir talepte bulunmayacaklarını taahhüt ederler.      

Yukarıda belirtilenler haricinde başka bir ortak mal bulunmamaktadır.

Dört maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın XX/XX/2017 imza altına alınmıştır.

SONUÇ VE TALEP: Tüm bu nedenlerle, Sayın Mahkemece bu protokolün KABULÜ ile ANLAŞMA DOĞRULTUSUNDA BOŞANMAYA KARAR VERİLMESİ, arz ve talep olunur.

İşbu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık

DAVACI ASİLDAVALI ASİL

Av. Saim İNCEKAŞ

Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -2

İndirmek İçin Tıklayınız


ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını içerir işbu protokolü 07.01.2016 tarihinde imza altına almışlardır.

PROTOKOL MADDELERİ

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan bizler, boşanma isteğinde bulunuyor ve aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul ediyoruz.

Buna göre;

1-Halen …. adresinde kain bulunan ve boşanmadan önce son olarak birlikte oturulan konuttan eşlerden ….. talep ettiği ev eşyalarını ve şahsi eşyalarını alarak ayrılacaktır.

2-Tarafların birbirlerinden herhangi bir (maddi veya manevi) tazminat talebi yoktur.

3-Eşlerden …… boşanmadan sonra kendi ailesinin soyadını kullanacaktır.

4-Eşlerin birbirlerinden nafaka talebi bulunmamaktadır.

5-Tarafların müşterek çocukları 21.10.2014 tarihinde doğan ….. nün velayeti annesi ….. de kalacaktır. Anne ….. nün müşterek çocuğa ilişkin olarakta baba ….. den nafaka talebi yoktur

6-Eşlerden baba ….. ile müşterek çocuk ….. arasındaki şahsi ilişkinin müşterek çocuğun yaşı da gözetilerek mahkemece verilecek karar ile düzenlenmesi tarafların kabulündedir.

7-Taraflar, yargılama gideri ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

8-İşbu boşanma protokolü 2 nüsha olarak 07.01.2018 tarihinde düzenlenerek imza altına alınmıştır.

TARAF-TARAF


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -3

İndirmek İçin Tıklayınız


ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜDÜR

Aşağıda isimleri yazılı olan taraflar ; karşılıklı olarak boşanmaya karar vermişlerdir. Taraflar……  ile ……..arasında MK’ nın 166/3 maddesi gereği açılacak boşanma davasında esas olmak üzere aşağıdaki şekilde anlaşmaya varılmış ve protokol yapılmıştır.

 1. Taraflar anlaşmalı bir şekilde boşanmayı kabul etmişlerdir. Bu itibarla eş ………. mahkemeye müracaat edecek ve MK 166/3 maddesi gereği anlaşmalı olarak boşanma talebini diğer …………  kabul edecektir.
 2. Tarafların ortak gayrımenkulleri , araçları bulunmamaktadır.
 3. Her iki tarafta ortak konutta bulunan kişisel eşyalarını alacaktır.
 4. Ortak konutta bulunan tüm ev eşyaları eş ……………… bırakılacaktır.
 5. Eş ………….. ziynet eşyası talebi yoktur. Bu konuda taraflar birbirlerini ibra etmişlerdir.
 6. Tarafların müşterek banka hesapları ve nakit paraları yoktur.
 7. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebi yoktur ve olmayacaktır.
 8. Yargılama gideri ve avukatlık ücreti davacı …………….. tarafından karşılanacaktır.

İş bu 10 maddeden ibaret ve üç suret olarak tanzim edilen bu protokol taraflarca okunup birlikte imza altına alınmıştır.

 DAVACI- DAVALI


Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği -30-

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Davacı eş  karşılıklı olarak Türk Medeni Kanunu 166/3. Maddesi gereğince anlaşmalı boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca:

 1. Davacı, davalıya maddi/manevi tazminat olarak 20.000 TL ödeyecektir. Davalıya ödenecek 20.000 TL’nin 1300 TL’si davalıya  ev tutarken depozito ve  kira bedeli olarak ödenmiştir. Geri kalan 18.700 TL’nin 10.000 TL’si 01.07.2020 tarihinde kalan 8.700 TL ise 15.07.2020 tarihinde ödenecektir.

 2. Davalının birinci maddede yazılı 18.700 TL  haricinde DAVACIDAN  maddi tazminat, manevi tazminat ve nafaka talepleri (tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası vs)  bulunmamaktadır. Davacının da davalıdan maddi tazminat, manevi tazminat ve nafaka talebi bulunmamaktadır. Taraflar bu konuda birbirlerini gayri kabili rücu ve ibra ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 3. Davacı …………….üzerine kayıtlı bulunan kain mesken niteliğindeki daireden; Davalı ……………………hiçbir hak talebinde bulunmadığını, buna ilişkin ileride hak iddiasında bulunmak suretiyle mal rejimine ilişkin dava açmayacağını söz konusu taşınamza ilişkin tüm hak ve alacaklarından feragat ettiğini ve de davacıyı bu konuda gayri kabili rücu ve ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 4. Aynı şekilde Davacı ……………….davalı ………………………den mal rejimi konusunda hak iddiasında bulunmak suretiyle araç, taşınmaz, bankada bulunduğunu iddia ettiği/edeceği paraya ilişkin dava açmayacağını ve tüm hak ve alacaklarından feragat ettiğini ve de davacıyı bu konuda gayri kabili rücu ve ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 5. Taraflar mal rejimi hususunda; ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içinde olup, evlilik birliğinin devam ettiği evdeki mevcut ev eşyalarının tamamı ve takılar konusunda herkes kendisine ait olan eşya ve takıları almıştır. Tarafların bu konuda birbirlerinden hiçbir talepleri olmayıp bu konularda birbirlerini gayri kabili rücu ve ibra ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 6. Müşterek çocuk …………………velayeti hakkında taraflar velayetin davacı babaya verilmesi  konusunda anlaşmışlardır.

 7. Müşterek çocuk ……………………….., davacı ……………………. ile yaşayacaktır.

 8. Müşterek çocuk ile Davalı; her ayın birinci ve  üçüncü  hafta sonu cumartesi günü sabah saat 10:00’dan akşam saat 18:00’e kadar, ikinci ve dördüncü hafta sonu ise pazar günü sabah saat 10:00’dan akşam saat 18:00’e kadar annenin  yanında kalmak şeklinde kullanılmak üzere  kişisel ilişki kuracaktır.

 9. Müşterek çocuk ile Davalı; ramazan bayramının arife günü sabah saat 09:00’dan birinci günü saat 20:00’ye kadar ve kurban bayramının üçüncü günü sabah saat 09:00’dan dördüncü günü saat 20:00’ye  kadar annenin yanında kalmak şeklinde kullanılmak üzere  kişisel ilişki kuracaktır.

 10. Müşterek çocuk ile Davalı; her yıl sömestr tatilinin ilk haftasının 1. günü sabah saat 10:00’dan 7. Günü saat 18:00’e kadar ile  Temmuz ayının 1.inci günü sabah saat 10:00’dan 30. Günü saat 17:00’ye kadar annenin  yanında kalmak şeklinde kullanılmak üzere  kişisel ilişki kuracaktır.

 11. Davalı müşterek konuttan ayrılırken yanında götürdüğü eşyalar aşağıda sıralanmış olup bunun haricinde davalı evden başka eşya vs talep etmemektedir.

İKİ TANE LACİVERT ÇEKYAT

BİR ADET KAHVERENGİ AYNALI SÜRGÜLÜ GİYSİ DOLABI

BİR ADET KAHVERENGİ ÇİFT KİŞİLİK YATAK VE BAZA

BİR ADET BEYAZ RENK MASA

DÖRT ADET BEYAZ SANDALYE

DÖRT ADET STOR PERDE

DÖRT ADET TÜL PERDE VE FONLARI

DÖRT ADET HALI

İKİ TANE KAPAKLI RAFLI DOLAP

BULAŞIK MAKİNESİ

FIRINLI OCAK

 1. Tarafların işbu boşanma davası sebebi ile birbirlerinden avukatlık ücreti, yargılama gideri talebi bulunmamaktadır.

On iki  maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın …./……/2020 tarihinde imza altına alınmıştır. Herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde hükümsüzdür.

Davacı-Davalı

 

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

3 Yorumlar

 1. Av. Füsun Pekin

  Acıklamalarınız ve verdiğiniz örnekler, gercekten oldukça yararlı ve yol gösterici , ben bir emekli müşavir Avukat olarak sizi emeklerinizi takdir ediyorum.
  Benim de size bir sorum olacak bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim.şöyle ki; benim oğlum yaklaşık 2 senedir Amerikalı bir kız ile evli ve nikahları USA California’ da yapıldı ve halen San Fransico da oturuyorlar.Oğlum bir şirkette mühendis olarak çalışıyor eşi şu an çalışmıyor. Evlenirken yürümezse anlaşmalı olarak hiç bir şey talep etmeden boşanacaklarına söz vermişlerdi ancak resmi bir protokol yok. Anlaşmalı olarak boşanmaya karar verirlerse : California kanunlarına göre, oğlumun nasıl bir protokol yapması gerekiyor, ne gibi hususlara dikkat etmesi gerekiyor zarara uğramaması için ( bu arada oğlumun evlenmeden önce İsveç de iken aldığı Stokcholm de bir evi var ) sadece maaşı var , neler yapılabilir.Ben araştırdım ama bu konuda yeterli bilgiye ulaşamadım. Şimdiden teşekkürler…..

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Selamlar saygıdeğer Füsun, boşanma davasında uygulanacak hukuk konusunun tartışılması gerekli. Nikah orada gerçekleşti ise Türk Medeni Kanunu üzerinde araştırma yapmanız faydasız olacaktır.

   Yanıtla
 2. saliha ergin

  Boşanmakta olan çalışan annenin ve babanın 18 yaşındaki çocuğu babasından yardım nafakası talebi yok ancak annesinin yanında kalıp eğitimine devam edecek.Şu anda dershaneye devam ediyor. Anlaşmalı boşanma protokolünde 18 yaşı doldurmuş çocuk için eğitim giderlerinin karşılanması maddesi konula bilir mi, ya da eş yoksulluk nafakası mı istemeli, hangisi uygun oluracaba. Şimdiden zahmetinize teşekkürlerı

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.