Anlaşmalı Boşanma Mahkeme Kararı

Nis 19, 2019 | Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Mahkeme Kararı -1-

-KARAR-

Yukarıda açık adresi yazılı taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen BOŞANMA, VELAYET, NAFAKA, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı özetle; davalı ile evli olduklarını bu evlilikten bir reşit olmayan çocuklarının bulunduğunu, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğundan bahisle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiş, safahatta davacı davalı ile anlaşmak olarak boşanmak istediğini, çocuğu 2000 doğumlu İ nin velayetinin davalı anneye bırakılacağını, davalı ve çocuk için ayn ayn 150,00’şer-YTL tedbir-iştirak-yoksulluk nafakası ödeyeceğini, boşanmanın ferisi olarak davalıya 1,250,-YTL maddi ve 1,250,-YTL manevi tazminat ödeyeceğini, kendisi için davalıdan herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat, eşya, mal tasfiyesi ve yargılama gideri talebinin olmadığını, çocuğunun her hangi bir mal varlığıma bulunmadığım, aşağıda belirtilen suretle de şahsi ilişki tesisini kabul ettiğini beyan etmiştir.

Davalı davayı kabul ederek davacı ile anlaşmalı olarak boşanmak istediğini, davacının beyanında belirttiği surette boşanma, boşanmanın mali sonuçlan ve müşterek çocuğun durumunu aynen kabul ettiğini, davacıdan kendisi için başkaca herhangi bir eşya ve mal tasfiyesi talebinin bulunmadığı, müşterek çocuğunun herhangi bir mal varlığının bulunmadığım, aşağıdaki belirtilen suretle de şahsi ilişki tesisini kabul ettiğini belirtmiştir.

Tarafların getirtilen nüfus kaydının tetkikinde 05.01.1999 tarihinde evlendikleri ve bu evlilikten 02.06.2000 doğumlu İ.A. adlı müşterek çocuklarının bulunduğu görülmüştür.

Dava şiddetli geçimsizlik nedeni ile anlaşmalı boşanma davasından ibaret olup, TMK’nın 166/3 maddesi uyarınca tarafların evliliklerinin bir yıldan fazla sürdüğü, davacının açtığı davayı davalının kabul ettiği, tarafların boşanma, boşanmanın mali sonuçları ve müşterek çocuğun durumu hususunda anlaştıkları, eşlerin iradelerini serbestçe açıkladıkları, bu hali ile taraflar arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve devamında hiçbir fayda kalmadığı anlaşılmış olmakla aşağıdaki şekilde davanın kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere;

1- Davanın KABULÜ ile; Hatay ili, …ilçesi, … Köyü, Cilt no:…, Hane no:../de nüfusa kayıtlı bulunan … T.C.Kimlik nolu, … ve ../den olma, … doğumlu, DAVACI … ile yine aynı yerde nüfusakayıtlı bulunan ve nakil ile …ilçesi, … Ky. … cilt, … hane ve … sıradan gelme, … T.C.Kimlik nolu, … ve ../den olma, … doğumlu DAVALI ../un TMK’nın 166/3 maddesi uyarınca şiddetli geçimsizlik nedeni ile anlaşmalı olarak BOŞANMALARINA.

2- Tarafların müşterek çocuğu 02.06.2000 doğumlu İ.A/un velayet hakkını kullanma yetkisinin davalı anneye tevdiine, davacı baba çocuk arasında her ayın 1.ve 3.cumartesi günleri, dini bayramların 2.günü saat 10.00’da yanına alıp ertesi gün aynı saatte teslim etmek ve her yıl 01 Temmuz günü saat 10.00’da yanına alıp, 20 Temmuz günü saat 10.00’da teslim etmek sureti ile şahsi ilişki tesisine ve devamına.

3- Dava tarihinden başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar tedbir, hükmün kesinleşmesine müteakip davacı için yoksulluk, tarafların müşterek çocuğu iştirak nafakası adı altında her biri için ayrı ayrı 150.00’şer-YTL nafakanın davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine.

4- Boşanmanın eki olarak 1,250,-YTL maddi ve 1,250,-YTL manevi tazminatın davacıdan alınarak davalıya ödenmesine.

5- Talep edilmediğinden taraflar lehine başkaca her hangi bir nafaka, maddi-manevi tazminat, eşya teslimi hususlarında karar verilmesine YER OLMADIĞINA.

6- Tarafların beyanları da nazara alınarak çocuklarının her hangi bir mal varlığı bulunmaması nedeni ile bu hususta defter tutulmasına yer olmadığına. Çocuğun her hangi bir mal varlığı kazanması halinde iktisap tarihinden itibaren bir ay içerisinde durumun mahkememize bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde çocuğun mallarına yönetim kayyımı atanabileceği gibi, velayetinin değiştirilmesi cihetine de gidilebileceğinin velayeti tevdii edilen eşe ihtarına (ihtarat yapıldı),

7-Harç peşin alındığından yeniden alınmasın yer olmadığına.

8- Yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliği edildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile Yüksek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar tarafların yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı. 20.09.2006

Katip

Hakim

Anlaşmalı Boşanma Mahkeme Kararı -2-

KARAR

Yukarıda açık adresi yazılı taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen BOŞANMA VE TEDBİR-YOKSULLUK NAFAKASI davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı özetle; davalı ile evli olduklarını bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunmadığını, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğundan bahisle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiş safahatta davacı davalı ile anlaşmalı olarak boşanmak istediğini kendisi için herhangi bir nafaka, maddi-manevi tazminat, eşya teslimi, mal tasfiyesi ve yargılama gideri talep etmediğini, anlaştıkları surette dava tarihinden başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar tedbir, hükmün kesinleşmesine müteakip 3 yıl süreyle devam edecek ve 3.yılın sonunda kendiliğinden kalkacak şekilde aylık 500,-YTL yoksulluk nafakası ödeyeceğini, ve söz konusu yoksulluk nafakasının her yıl 01 Ocak tarihindeki yıllık DİE ÜFE enflasyon artış oranında ikinci bir hükme hacet kalmaksızın kendiliğinden artırılacağını, ayrıca nafaka bedelinin her ayın 10.günü davalının Garanti Bankası Bakırköy Çarşı Şubesi 349/6678586 nolu hesabına yatıracağını ifade etmiştir.

Davalı davayı kabul ederek davacı ile anlaşmalı olarak boşanmak istediğini, davacının beyanında belirttiği surette boşanma ve boşanmanın mali sonuçlarını aynen kabul ettiğini, davalıdan başkaca herhangi bir maddi-manevi tazminat, eşya teslimi ve mal tasfiyesi talebinin bulunmadığını savunmuştur.

Tarafların getirtilen nüfus kaydının tetkikinde 09.04.1999 tarihinde evlendikleri bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Dava; şiddetli geçimsizlik nedeni ile anlaşmalı boşanma davasından ibaret olup, TMK’nun 166/3 maddesi uyarınca tarafların evliliklerinin bir yıldan fazla sürdüğü, davacının açtığı davayı davalının kabul ettiği, tarafların boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hususunda anlaştıkları, eşlerin iradelerini serbestçe açıkladıkları, bu hali ile taraflar arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve devamında hiçbir fayda kalmadığı anlaşılmış olmakla aşağıdaki şekilde davanın kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere;

1- Davanın KABULÜ ile… Kırklareli İli,… İlçesi,… mah., Cilt No: …, Hane No: …’da nüfusa kayıtlı bulunan …T.C.Kimlik nolu, … ve … olma, … doğumlu DAVACI …ile , yine aynı yerde nüfusa kayıtlı bulunan ve … kızlık soyadı ile … ilçesi, … Mah. … cilt, …hane ve …sıradan nakil ile gelme, …T.C.Kimlik Nolu … ve… ‘dan olma, … dğumlu DAVALI …’m TMK’nm 166/3 maddesi uyarınca şiddetli geçimsizlik nedeni ile anlaşmalı olarak BOŞANMALARINA.

2- Dava tarihinden başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar tedbir, hükmün kesinleşmesine müteakip ve hükmün kesinleşeceği tarihten başlamak suretiyle 3 yıl süreyle devam edecek ve 3.yılın sonunda kendiliğinden ortadan kalkması şartı ile aylık 500,-YTL tedbiryoksulluk nafakasının en geç her ayın 10. günü davalıya ait …Bankası …Şubesi …. nolu hesaba yatırılmak suretiyle davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine. Söz konusu nafaka bedelinin her yıl 01 Ocak tarihinden itibaren yıllık DİE ÜFE enflasyon artış oranında ikinci bir hükme hacet kalmaksızın kendiliğinden artırılmasına.

3- Talep edilmediğinden taraflar lehine başkaca herhangi bir nafaka, maddi-manevi tazminat, eşya teslimi ve mal tasfiyesi hususunda karar verilmesine YER OLMADIĞINA.

4- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına..

5- Yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına.

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliği edildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile Yüksek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar tarafların yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı. 29.09.2006

Katip

Hakim

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.