Anlaşmalı Boşanma Davası Örnek Mahkeme Kararı

Nis 16, 2019 | Anlaşmalı Boşanma

KARAR

Yukarıda açık adresi yazılı taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen BOŞANMA, VELAYET, NAFAKA VE MADDÎ TAZMİNAT davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili özetle; müvekkilinin davalı ile evli olduklarını bu evlilikten bir reşit olmayan çocuklarının bulunduğunu, taraflar arasında şiddetli geçimsizlik bulunduğundan bahisle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiş, safahatta davacı davalı ile anlaşmalı olarak boşanmak istediğini, çocuğu 2003 doğumlu E’nin velayetinin kendisine bırakılacağını, davalının müşterek çocukları için 500,-YTL tedbir-iştirak nafakası ödeneceğini ve bu nafakanın hükmün kesinleştiği tarihten başlatılmak suretiyle her yıl Türkiye Merkez Bankası verilerinde yayınlanan EURO ve ABD dolarındaki artış oranlarının ortalaması nispetinde ikinci bir hükme hacet kalmaksızın kendiliğinden artırılacağını, ancak EURO ve ABD dolarında önceki yıla göre düşüş olması halinde ise söz konusu nafaka bedelinin hiçbir surette 500.-YTL altına düşmeyeceğini, davalının boşanmanın ferisi olarak 20.000.-YTL maddi tazminat ödeyeceğini, bunun dışında davalıdan kendisi için herhangi bir nafaka, manevi tazminat, eşya, mal tasfiyesi ve yargılama gideri talebinin olmadığını, çocuğunun her hangi bir mal varlığının bulunmadığını, aşağıda belirtilen suretle de şahsi ilişki tesisini kabul ettiğini beyan etmiştir.

Davalı davayı kabul ederek davacı ile anlaşmalı olarak boşanmak istediğini, davacının beyanında belirttiği surette boşanma, boşanmanın mali sonuçlan ve müşterek çocuğun durumu hususunu
kabul ettiğini, anlaştıkları şekilde müşterek çocuk için aylık 500.-YTL tedbir-iştirak nafakası ödemeyi kabul ettiğini, nafaka miktanmn her yıl EURO-ABD dolan artış ortalama nispetinde artmlmasım, hiçbir surette 500.-YTL’nin aşıya düşmeyeceğini kabul ettiğini, boşanmanın ferisi olarak davacıya 20.000.-YTL maddi tazminat ödeyeceğini, davacıdan her hangi bir nafaka, maddi-manevi tazminat, eşya ve mal tasfiyesi talebinin bulunmadığı, müşterek çocuğunun her hangi bir mal varlığının bulunmadığını, aşağıdaki belirtilen suretle de şahsi ilişki tesisini kabul ettiğini belirtmiştir.

Tarafların getirtilen nüfus kaydının tetkikinde 16.06.2000 tarihinde evlendikleri ve bu evlilikten 15.12.2003 doğumlu E.Ö. adlı müşterek çocuklanmn bulunduğu görülmüştür.

Dava şiddetli geçimsizlik nedeni ile anlaşmalı boşanma davasından ibaret olup, TMK’nm 166/3. maddesi uyarmca tarafların evliliklerinin bir yıldan fazla sürdüğü, davacının açtığı davayı davalının kabul ettiği, tarafların boşanma, boşanmama mali sonuçlan ve müşterek çocuğun durumu hususunda anlaştıktan, eşlerin iradelerini serbestçe açıkladıklan, bu hali ile taraflar arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, evlilik birliğinin te- melinden sarsıldığı ve devamında hiçbir fayda kalmadığı anlaşılmış olmakla aşağıdaki şekilde davanın kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere;

1- Davanın KABULÜ ile; Kayseri ili, …ilçesi, …. Mah. Cilt no:…, Hane no:…’de nüfusa kayıtlı bulunan ve …kızlık soyadı ile Adana ili, … ilçesi, …. Ky, …cilt, … hane ve … sıradan nakil ile gelme
… T.C.kimlik nolu, … ve …’dan olma, … Adana doğumlu DAVACI … ile yine aynı yerde nüfusa kayıtlı bulunan …T.C. Kimlik nolu, … ve …’dan olma, …Kayseri doğumlu DAVALI …’m T.M.K.’nun 166/3 maddesi uyarınca şiddetli geçimsizlik nedeni ile anlaşmalı olarak BOŞANMALARINA.

2- Tarafların müşterek çocuğu … doğumlu E.Ö.’m velayet hakkım kullanma yetkisinin davacı anneye tevdiine, davalı baba ile çocuk arasında her aym l.ve 3.Cumartesi günleri, dini bayramların 2.günü saat 10.00’da yanma alıp ertesi gün aym saatte teslim etmek ve her yıl 01 Temmuz günü saat 10.00’da yanma alıp, 20 Temmuz günü saat 10.00’da teslim etmek sureti ile şahsi ilişki tesisine ve devamına.

3-  Dava tarihinden başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar tedbir, hükmün kesinleşmesine müteakip iştirak nafakası adı altında müşterek çocuğun ihtiyaçlarında kullanılmak suretiyle 500,-YTL aylık nafakanın davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine. Söz konusu meblağın, hükmün kesinleştiği tarihten başlatılmak suretiyle her yıl T.C.Merkez Bankası’nca yayınlanacak verilen uyarınca EURO-ABD Doları artış oranları nispetinde ikinci bir hükme hacet kalmaksızın kendiliğinden artınlmasma. Nafaka bedelinin hiçbir surette 500,-YTUnin altına düşmemesine.

4-  Boşanmanın eki olarak 20.000.-YTL maddi tazminatın davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine.

5-  Talep edilmediğinden taraflar lehine başkaca her hangi bir nafaka, maddi-manevi tazminat, eşya teslimi, mal tasfiyesi ve avukatlık ücreti hususlarında karar verilmesine YER OLMADIĞINA.

6-  Tarafların beyanları da nazara alınarak çocuklarının her hangi bir mal varlığı bulunmaması nedeni ile bu hususta defter tutulmasına yer olmadığına. Çocuğun her hangi bir mal varlığı kazanması halinde iktisap tarihinden itibaren bir ay içerisinde durumun mahkememize bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde çocuğun mallarına yönetim kayyımı atanabileceği gibi, velayetinin değiştirilmesi cihetine de gidilebileceğinin velayeti tevdii edilen eşe ihtarına (ihtarat yapıldı)

7- Harç peşin alındığından yeniden alınmasın yer olmadığına.

8- Yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile Yüksek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar tarafların ve vekillerinin yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı. 13.09.2006

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.