Alt Kira Sözleşmesi Örneği

Nis 3, 2019 | Kira Hukuku Avukatlığı

Alt Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Alt Kira sözleşmesi genellikli bir odanın veya taşınmaz içerisindeki bir kısmın kiralanması gibi durumlarda gündeme gelir. Alt kira sözleşmesi son derece dikkatli hazırlanmalıdır. 

Adana İncekaş Hukuk Bürosu avukatları olarak sizler için bu yazımızda alt kira sözleşmesinin nasıl hazırlanması gerektiğini ele aldık. Yazımızda alt kira sözleşmesi örneklerini ve dikkat edilmesi gereken noktaları bulabilirsiniz.

Alt Kira Sözleşmesi Örneği -1-

ALT KİRA SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

Bir tarafta …………………. adresinde kiracı konumunda bulunan …………….. (bundan sonra KİRAYA VEREN olarak anılacaktır) ile, mezkûr adreste bulunan taşınmazın bir odasını alt kiracı konumunda kiralayan ………………… (bundan sonra ALT KİRACI olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şartlar dahilinde ve bu sözleşme koşulları üzerinde anlaşma sağlamışlardır.

2.KONU, AMAÇ VE KAPSAM

Kiraya verenin hak sahibi bulunduğu kiralama konusu gayrimenkulün kiracıya kiralanmasına ilişkin şartlar işbu sözleşmenin konusunu oluşturur.

Alt Kiracı, merkezi olarak hizmet vermesi amaçlanan bu binada AVUKATLIK aktivitelerini yerine getirecektir. Yukarıda sayılan hizmetler dışında alternatif bir hizmet veya hizmetlerin yapılabilmesi için Alt Kiracının, Kiraya Verenden yazılı onay alması şarttır.

3.SÜRE

Bu sözleşme 15/01/2019 tarihinde başlar ve 15/01/2020 tarihinde sona erer. Sözleşme süresinin bitiminde taraflarca mutabık kalınması halinde, taraflarca kira süresi ve koşulları yeniden müzakere edilecektir. Aksi halde, kira süresinin bitiminden itibaren alt kiracı 1(bir) ay içerisinde mecuru tamamen tahliye edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.KİRA BEDELİ

Kira bedeli aylık ………… TL olarak kararlaştırılmıştır. Devlet tarafından KDV oranlarında yapılacak tüm değişiklikler ile resmi olarak kira bedellerine yansıtılabilecek vergi ve fonlar kira bedeline ilave edilir veya kira bedelinden düşürülür.

5.ÖDEME VE ŞEKLİ

İlk döneme ilişkin kira bedeli olan ………….. TL 15/01/2019 tarihinde, kiracı tarafından peşin ödenecektir.

Takip eden aylara ilişkin kira bedelleri; dönemlerin başında, ilgili ayın 15-20 günleri arasında ve peşin olarak ödenir.

6.ONARIM VE TADİLAT

Kiralama konusu gayrimenkulde yapılması gereken her türlü bakım, onarım ve tadilat işlemleri için kiracı yazılı talepte bulunmak ve kiraya verenin yazılı onayını almak zorundadır. Kiralama konusu gayrimenkul ve bakımları aksatılmadan ve usulüne uygun olarak Kiracı tarafından yapılacaktır. Sözleşme sonunda tüm bina çalışır, bakımlı, işler durumda ve temiz olarak kiraya verene teslim edilecektir.

7.DEVİR YASAĞI

Kiracı kiraladığı yeri hiçbir şekilde devredemez, alt kiracıya kiralayamaz veya böyle bir teşebbüste bulunamaz.

9.SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Sözleşme süresi bitiminde sözleşme sona erer. Sözleşmenin uzatılmak istenmesi durumunda taraflar müzakere edebilirler. Türk Borçlar Kanunu kapsamında kira sözleşmesinin sona ermesini düzenleyen haller aynen geçerlidir.

10.FESİH

İşbu sözleşmenin diğer maddelerinde yer alan fesih ve sona erme halleri saklı kalmak kaydıyla, alt kiracının sözleşme maddelerine muhalefet etmesi halinde, kiraya veren 15 gün içerisinde kendisini yazılı olarak ihtar eder. Yazılı ihtara rağmen, alt kiracı tarafından sözleşmeye uygun davranılmaması ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, sözleşme kiraya veren tarafından derhal ve tek taraflı olarak feshedilir. 15/01/2019

Kiraya VerenAlt Kiracı     

   

Alt Kira Sözleşmesi Örneği -2-

ALT KİRA SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta Forum Ankara Alışveriş Merkezinde kiracı konumunda bulunan ……………. (bundan sonra KİRAYA VEREN olarak anılacaktır) ile, KİRAYA VEREN ile mülk sahibi arasında ../../.. tarihli kira sözleşmesine konu F Blok 59 numaralı işyerini alt kiracı konumunda kiralayan ………………..  (bundan sonra KİRACI olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şartlar dahilinde ve bu sözleşme koşulları üzerinde anlaşma sağlamışlardır.

1 . TARAFLAR

 • Kiraya Veren : 

Adres               :

 • KİRACI

Adres               :

 1.   SÖZLEŞMENİN KONUSU VE GENEL ŞARTLAR

Kiraya verenin hak sahibi bulunduğu ve aşağıda gösterilen kiralama konusu taşınmazın kiracıya kiralanmasına ilişkin şartlar işbu sözleşmenin konusunu oluşturur.

Taraflar,  ……………. ile ………………. arasında imzalanan ../../…. Tarihli “Forum Ankara Alışveriş Merkezi Kira Sözleşmesi ” adlı sözleşmenin işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve kiracı ../../…. Tarihli……………………isimli sözleşme içeriğindeki tüm kurallara riayet edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Bu sözleşmeye esas teşkil eden bu kiralama şartları ve kiralama bedelinin değiştirilmesi kiracı tarafından talep edilemez. Kiracı mücbir sebepler veya ekonomik kriz hallerini öne sürülerek kiranın uyarlanması veya indirilmesi için talepte bulunmayacağını kabul eder. Böyle bir durumun oluşması bu sözleşmenin ruhuna aykırı bir durum olacaktır.

 1. TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU

Bu sözleşmeye esas olan taşınmaz; “.. .. ..” adresinde bulunan ve …… Ticaret A.Ş. tarafından … …. ’ndan ….. süre ile kiralanmış ………………. olarak adlandırılan yerdir.

Ayrıca kiralama konusu gayrimenkul içinde mevcut olan tüm demirbaşlar ve ekipman, kiralama konusu gayrimenkul ile birlikte tutanak altına alınmak suretiyle kiracıya teslim edilecektir. Söz konusu tutanak işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası mahiyetindedir.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu sözleşme ../../…. tarihinde başlar ve toplam … yıl ….. aylık kira dönemini kapsayarak ../../…. tarihinde sona erer.

İşbu Sözleşme süresinin sona ermesinden üç ay önce taraflar, Kira Sözleşmesiyle ilgili olarak o günkü piyasa koşullarına göre Kiranın, ödeme şartlarının, depozito ve diğer şartların belirlendiği yeni bir sözleşme müzakere ve akdedeceklerdir.

Ancak tarafların bir anlaşmaya varamaması halinde Sözleşmenin bir yıl süreyle yenilendiği kabul edilecek ve bu durumda, Ciro Kirasıyla ilgili hükümler saklı kalmak üzere Kira, Sözleşmenin yenilenmesi öncesindeki son yılda Kiracının ödediği Kiranın %10 fazlasından daha düşük olmayacaktır.

 1. KİRA BEDELİ
 2. 1. Dönem 1 yıl 6 ay için ../../…. – ../../…… tarihleri arası: …… (…… Dolar) + KDV
 1. KİRA BEDELİNİN NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ
 1. KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN KULLANILACAĞI

Söz konusu kiralanan mecurda …………………….. faaliyeti yerine getirecektir. Yukarıda sayılan hizmetler dışında alternatif bir hizmet veya hizmetlerin yapılabilmesi için Kiracının, Kiraya Verenden yazılı onay alması şarttır.

 1. BAKIM – ONARIM VE TADİLAT

Kiralama konusu taşınmazda yapılması gereken her türlü bakım, onarım ve tadilat işlemleri için kiracı yazılı talepte bulunmak ve kiraya verenin yazılı onayını almak zorundadır. Kiracı tadilat ve yenileme istekleri için gerekli plan, proje ve çizimleri, yazılı onay talebi ile birlikte kiraya verene iletecektir.

Kiralama konusu gayrimenkul ve içindeki mevcut demirbaşlar ile ekipmanın bakımları aksatılmadan- ve usulüne uygun olarak Kiracı tarafından yapılacaktır. Sözleşme sonunda kiralanan mecur ve sözleşme ekinde bulunan ekipman çalışır, bakımlı, işler durumda ve temiz olarak kiraya verene teslim edilecektir. Kiracının hizmetini sürdürebilmesi için izin aldıktan sonra yapacağı taşınmaz anlamdaki tüm tadilat ve yenilemeler, kiralananın ayrılmaz bir parçası haline gelecektir. Bu ve olası diğer masraflar için kiracı, kiraya verenden herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.

 1. DEVİR YASAĞI VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Kiracı kiraladığı yeri hiçbir şekilde devredemez, alt kiracıya kiralayamaz veya böyle bir teşebbüste bulunamaz. Aksine durum sözleşmenin feshi sebebidir.

 1. ÖZEL ŞARTLAR

10.1. Kiracı, kiraya verenin ve AVM’nin  prensip ve kurallarına aynen uyacaktır. Aksi yönde bir durumun vukuu bulması ve genel ahlaka aykırı olayların gündeme gelmesi halinde, kiraya veren, herhangi bir ihtara hacet kalmaksızın, gerek bu sözleşme gerekse kanundan doğan haklarına halel gelmeksizin sözleşmeyi feshedebilecektir. Kiracı Böyle bir durumda, mecuru derhal tahliye etmeyi şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.

10.2. Kiracı, yanında çalıştıracağı elemanlarının AVM içindeki hal ve hareketlerinden, tesise veya üçüncü şahıslara verebileceği her türlü zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.

10.3. Kiracı, kiraladığı yerde onarım gerektiren bir durumu veya kiralama konusu gayrimenkule dışarıdan bir müdahale halinde bunu, hemen kiraya verene haber vermekle yükümlüdür.

10.04. Kiracının işbu sözleşme çerçevesindeki ödeme yükümlülüklerinin ifasında gecikmesi halinde Kiraya verenin Multi Üç Emlak Geliştirme Yatırım İnşaat ve Tic. A.Ş. ile ../../…. Tarihli  “Forum Ankara Alışveriş Merkezi Kira Sözleşmesi” adlı sözleşmenin 12. Maddesinde yer alan gecikme faizinin uygulanacaktır.

10.5 İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Kiracı, Mecuru boşaltmak ve Kiraya Verenin kullanımı için burayı hazır ve serbest bırakmak zorundadır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, Kiraya Verenin, Mecuru devralmak ve Mecurun Kiracı tarafından boşaltıldığı tarihe kadar Kiracının ödemesi gereken tutarların kendisine ödenmesini sağlamak için yasal yollara başvurma hakkı saklı kalarak Kiracı, mülkün usulsüz işgali süresindeki zararlar için, günlük Kiranın dört katına eşit ve Kiracının usulsüz işgalinin başladığı tarihten önceki ay yürürlükte olan aylık ödemelere eklenecek bir tutarda günlük para cezasını Kiraya Verene ödemek zorundadır. Hiçbir koşulda işbu para cezası kiradan sayılmaz, ayrıca temerrüde düşen Kiracıya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak tanımaz. Cezai şart, buradaki 10.4 maddede belirtilen gecikme faizi oranına tabi olacaktır. Kiracı, Sözleşmenin bitiminden evvel işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi halinde, bir yıllık Garanti Edilen Asgari Kira bedelini cezai şart olarak ödemeyi kabul eder.

10.6 Kiracı Kiraya verenin Multi Üç Emlak Geliştirme Yatırım İnşaat ve Tic. A.Ş. ile ../../…. Tarihli  “Forum Ankara Alışveriş Merkezi Kira Sözleşmesi” adlı sözleşmenin 4. Maddesinde yer alan “Alışveriş Merkezi ve Dahili İşletme Kuralları” başlıklı maddesine uymayı şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder.

10.7. Gecikme faizine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kiracının işbu Sözleşme çerçevesindeki herhangi bir meblağı vadesinde ödememesi, Kiraya Verene Sözleşmeyi feshetme hakkı verir. Bu durumda Kiracı, söz konusu muamelelere katılımı zorunlu olmamakla birlikte Kiraya Verenin avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları da dahil tüm yasal giderlerden sorumlu olacaktır. Ayrıca, ilgili ayın …. gününden sonra yapılan ödemelerde Madde 12’de tanımlanan temerrüt faizi uygulanır.

10.8. Kiracının, işbu Sözleşme çerçevesindeki herhangi bir meblağı vadesinde ödememesi halinde, Garanti Edilen Aylık Asgari Kira Bedeli üzerinden hesaplanacak 12 (oniki) aylık Garanti Edilen Asgari Kira Bedeli, iş bu sözleşmenin 5. Maddesinde öngörülmüş olan Kiraya Eklenen Tutarlar muaccel hale gelir. Kiracı muaccel hale gelen tüm bu bedelleri nakden ve defaten ödemek zorundadır.

KİRAYA EKLENEN TUTARLAR

11.1  Ortak masraflar: Kiranın ödenmesine ek olarak ortak hizmetlerden ve Alışveriş Merkezinin idaresinden ve yönetiminden doğan masraf veya giderler (“Ortak Giderler”) Kiraya eklenen meblağlar olarak kabul edilir. Kiracı, Kira Tahakkukunun Başlangıç Tarihinden itibaren her ayın ilk beş (5) iş günü içinde bunları Kiraya Verene önceden ödemek zorundadır. Kira Tahakkukunun Başlangıç Tarihinde başlayan ve söz konusu takvim ayının bitiminde sona eren döneme ait Ortak Giderler, takip eden ayın ilk beş (5) iş günü içinde ödenir.

Buna göre Ortak Giderler aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir:

(i) Alışveriş Merkezindeki ortak elemanların bakımı, korunması, tamiri, çalıştırılması, temizlenmesi ve yenilenmesinden doğan masraflar.

(ii) Güvenlik, koruma ve bekçilik masrafları.

(iii) Alışveriş Merkezinin su, elektrik, ısıtma, havalandırma, soğutma vb. dahil ortak elemanlarında kullanılan, her türlü sıvı ve yakıt tüketimi.

(iv) Alışveriş Merkezinin dekorasyon, bahçe bakımı, böcek ilaçlama ve zararlıları kontrol hizmetleri.

(v) Alışveriş Merkezinin yönetim yerinin kirasının yanı sıra Alışveriş Merkezinin Müdürününki de dahil Alışveriş Merkezi personelinin ücretleri, sosyal giderleri ve cihazları.

(vi) İlgili durumlarda trafik, bekçilik, güvenlik, bahçe bakımı, ısıtma ve Alışveriş Merkezinin ortak hizmetlerin ve bakım hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgili diğer faaliyetlerden sorumlu dış şirketlerin tutulmasından kaynaklanan giderler.

(vii) İlgili durumlarda burada yer alan otoparkın kullanımı için Alışveriş Merkezi tarafından ödenen ve söz konusu otoparkın bakım ve korunma masraflarını da içeren tutar.

(viii) İlgili durumlarda, Alışveriş Merkezindeki merkezi satış kontrol bilgisayar sistemlerinin kurulması ve devam ettirilmesiyle ilgili giderler.

(ix) Yönetim Planının bir parçasını oluşturan dahili yönetmeliklere göre adı geçen Mecurun sahibi olarak Kiraya Verene ödenecek olan, Mecurla ve Alışveriş Merkezinin ortak elemanlarıyla bağlantılı tüm diğer masraf ve giderler.

11.2. Promosyon, Halkla İlişkiler ve Reklam giderleri: Ayrıca, Promosyon, Halkla İlişkiler ve Reklam giderleri de Kiracı tarafından ödenecektir.

11.3. Tedarikçi firmalara olan ödemeler: Kiracı, Mecurun kendine ait sayaçlarının/saatlerinin tamiri ve bunların yenilenmesinin yanı sıra bu sayaçlar/saatler tarafından kaydedilen telefon, elektrik, yakıt, su, vb. de dahil hizmet ve tedariklerin ücretlerini tedarikçi firmalara ödemeyi, mümkün olduğunda doğrudan yapacaktır. Kiraya Veren, bu tür tedariklerin mevcut olmamasından veya yetersizliğinden sorumlu olmayacaktır. Doğrudan ödeme yapılmasının mümkün olmaması durumunda Kiraya Veren, bu tür tedariklerin giderlerini, sayaçlardaki/saatlerdeki kayıtlara göre Kiracıya yansıtacaktır. Kiracı bu bedelleri derhal Kiraya Verene ödemekle yükümlüdür.

Kiracı’nın, Mecura ait ve süzme sayaç ile tespit edilen elektrik, su, ısıtma-soğutma gibi tüketim bedellerini Kiraya Veren tarafından kendisine bildirilen son ödeme tarihine kadar ödememesi halinde, Kiraya Veren’ın Kiracı’yı söz konusu hizmetlerden yararlandırmama hakkı saklıdır.

11.4 Ortak Giderler Payı: Bunun sonucu olarak Kiraya ek olarak Kiracı, yukarıdaki 8.1 fıkrasında hükme bağlandığı gibi, Ortak Giderlerde kendine düşen payı Kiraya Verene ödeyecektir.

Ortak Giderlerdeki geçici ve kesinleşmiş pay, Madde 2.3 (i) ve 2.3 (ii) ile bağlantılı olarak Garanti Edilen Asgari Kirayı belirlemek için kullanılan Mecurun kesin yüzölçümü ile Alışveriş Merkezinin toplam yüzölçümü arasındaki orana dayanarak, ve Madde 2.3.(i) ve 2.3.(ii)de belirtilen Mecurun kesin ölçümüyle bağlantılı Garanti Edilen Asgari Kira için geçerli aynı düzeltme kurallarına tabi olarak Kiraya Veren tarafından belirlenir.

Kiraya Veren, Kiracının Ortak Giderlerdeki kesin payını belirleyerek Kira Tahakkukunun Başlangıç Tarihinden itibaren [bir (1) aylık] süre içinde Kiracıya bildirir.

Bu payın belirlenmesi için, Kiracının peşinen ve alenen kabul ettiği bir düzeltme oranı dikkate alınır. Alışveriş Merkezinin daha iyi işletilmesini sağlayan bu oran, yüzey, konum ve faaliyet türü gibi objektif kalemler dikkate alınarak ve Ortak Giderlerin daha mantıklı bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için belirlenmiştir. Bu düzeltme oranı; Alışveriş Merkezi dahilinde masraflarını kendisinin karşıladığı atık sistemi, yükleme alanı, güvenlik gibi ilave organizasyonu olan, kendisine ait pazarlama bütçesine sahip ve bunun neticesinde ortak giderlerden oransal olarak daha az yararlanan hipermarket, yapı market, sinema, büyük mağaza (department store) ve müstakil (stand-alone) kiralanmış alana sahip kiracılar gibi Alışveriş Merkezinin işlerliği ve devamlılığı açısından diğer kiracılar için de fayda yaratan büyük kiracılar için daha düşük oranda belirlenir. Bunun sonucu olarak, yukarıda bahsi geçen kiracılar dışında kalan kiracılar Alışveriş Merkezinin toplam ortak giderlerinin ödenmesinde daha yüksek bir birim maliyete katlanacaklarına vakıftırlar. Kiracı bu hususu peşinen kabul eder.

11.5 Ortak Giderler Bütçesi: Kiraya Veren, her takvim yılının sondan bir önceki ayında bir Ortak Giderler bütçesi hazırlayacaktır. Bu bütçede, bir sonraki yıla ait bölüm 8.1’de tanımlanan masraf ve giderlere dair tahmini rakamlar yer alır. Aynı şekilde her takvim yılının son ayında Kiraya Veren, Kiracının Ortak Giderlerdeki payının toplam yıllık bütçeye uygulanması sonucu bulunan tutarı ve işbu Sözleşmede Garanti Edilen Asgari Kiranın ödenmesi için belirtilen aynı şekilde ve zamanda gerçekleştirilecek karşılık gelen aylık ödemeyi Kiracıya bildirecektir. Bu meblağlar, Ortak Giderler bütçesinin nihai mutabakatına ait fon karşılıkları veya ara avanslar olarak kabul edilecektir ve Kiraya Veren, bir önceki yılın bütçesine atıflarda bulunarak her yılın ikinci üç aylık döneminin sonuna kadar bu kesin mutabakatla ilgili her bir kiracıya bildirimde bulunmak zorundadır.

Kiraya Verenin yaptığı kesinleşmiş mutabakat sonucunda Kiracı lehine bir bakiye varsa Kiraya Veren, bunu, bir sonraki yıla ait Ortak Giderlerin avans tutarlarından mahsup edecektir. Bu mutabakatın, Kiraya Veren lehine bir bakiye doğurması halinde bu bakiye, Kiraya Verenin ilgili faturayı Kiracıya ibrazı üzerine Kiracı tarafından derhal ödenecektir.

Esasa dair olma: İşbu Maddede belirtilen Ortak Giderlerin (kiraya eklenen tutarların) ödenmesi, işbu Kira Sözleşmesinin esasa ait bir yükümlülüğüdür. Bu nedenle, bunların ödenmemesi, Kiranın ödenmemesiyle aynı sonuçları doğurur ve Kiraya Verene Madde kira bedelinin ödenmemesi halinde uygulanacak hükümler ile aynı şekilde davranma hakkını verir. Kiracı tarafından gecikme faizinin ödenmesi, Kiraya Verence Sözleşmenin feshine engel olmaz.

DEPOZİTO

İşbu Sözleşme uyarınca var olan yükümlülüklerinin (kira, kiraya eklenen tüm tutarlar ve cezai şart dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yerine getirilmesinin teminatı olarak Kiracı, 5000 (Beş Bin) EURO bedeli kiraya verene ödeyecektir.

Kiraya Veren, bu meblağı, Kiracının işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerinden herhangi birini ifa etmemesinden doğan bir yükümlülüğü karşılamak için kullanabilir. Bu meblağın bahsi geçen amaçla kullanılmayarak geri kalan tutarı, Kira Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, Kiracının Mecuru boşaltma tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içinde Kiraya Veren tarafından Kiracıya iade edilir. Kiracı, Sözleşmenin feshi üzerine mümkün olan en kısa zamanda depozitonun iadesi için usulünce başvuracaktır.

Kiracı depozito tutarını kira veya herhangi bir borcuna mahsup edemez, kira ve diğer borçlarını ödemekten imtina edemez. Kiracı depozito tutarı ile ilgili faiz veya her ne nam altında olursa olsun bir nema/bedel talep edemez.VERGİLER

Geçerli kanun tarafından şart koşuluyorsa işbu Sözleşmede belirtilen meblağlar, Katma Değer Vergisi veya Kiracı için o anda geçerli olan diğer vergilerde yapılan artış oranında ve kanunen yürürlüğe konabilecek başka bir vergi kadar artırılacaktır. Kiracı, Kiraya Verenin faturalayacağı bu artışları ödeyecektir.

MECURUN KULLANIM ŞART VE KOŞULLARI

Kiracı, Kiraya verenin Multi Üç Emlak Geliştirme Yatırım İnşaat ve Tic. A.Ş. ile ../../…. Tarihli  “Forum Ankara Alışveriş Merkezi Kira Sözleşmesi” adlı sözleşmenin 3. Bölümünde yer alan Mecurun Kullanım Şart ve Koşulları başlıklı tüm yükümlülüklere uymayı,  14., 15., 16., 17., 18.,  19., 20. Maddelerde yer alan tüm yükümlülük ve sorumluluklara uymayı, aksi takdirde söz konusu sözleşmede belirlenen tüm yaptırımların aleyhine uygulanacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

Kiracı, Kiraya verenin Multi Üç Emlak Geliştirme Yatırım İnşaat ve Tic. A.Ş. ile ../../…. Tarihli “Forum Ankara Alışveriş Merkezi Kira Sözleşmesi” adlı sözleşmenin işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu, söz konusu sözleşmede yer alan kiracıya yüklenen tüm yükümlülüklerin ve yaptırımların kendisi hakkında da uygulanacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

SÖZLEŞMENİN FESHİ HALLERİ

Türk Borçlar Kanununda sıralanan fesih nedenleri dışında, Kiracının işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, sözleşmenin ihlali sayılır ve Kiraya Verene, zararlarının tazmin edilmesi hakkı saklı kalmak üzere sözleşmeyi feshetme hakkı verir. Burada yer alan tüm hükümlere ek olarak ve bunlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki olaylar, Sözleşme ihlali sayılır ve fesihe neden olabilir:

a) Kiracının, Mecur Teslimini alenen kabulünün olmaması.

b) Madde 12’de belirtilen depozitonun ödenmemesi.

c) İzin verilmeyen alt kiralama, devir veya temlik ve ortak(lar) olması.

d) Sigorta yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi.

e) Kiracının, izin verilmeyen işleri yapması.

f) Kiracının, Alışveriş Merkezi Dahili Yönetmeliklerini tekrarlı bir şekilde ihlal etmesi.

g) Mücbir sebepler hariç, Mecurun faaliyetine ara verilmesi veya kapatılması veya tatil edilmesi.

h) Mecurun, Açılış Tarihinde açılmaması.

i) Kiracının, tüm idari izin, yetki, ruhsat ve benzerlerini almaması.

j) Kiracının, işbu Sözleşme çerçevesinde belirtilen belgeleri teslim etmemesi.

k) Kiraya Veren ve/veya görevlendirilen temsilcisi tarafından yapılan doğrulama çalışmaları sonucunda Kiracının Net Satış Rakamında tekrarlı olarak fark çıkması.

l) Kiracının, Mecuru aralıksız çalıştırma yükümlülüğüne aykırı davranması.

m) Kiracının aczi veya iflası.

n) Kiraya Verenin iznini almadan Kiracının Mecurun kullanım amacını değiştirmesi.

Yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birinin gerçekleşmesi veya Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi durumunda Kiraya Veren, (İlgili maddelerde ayrıca belirtilen fesih halleri saklı kalmak kaydıyla) Kiracıya, bildirimi almasından itibaren on (10) gün içinde ihlal durumunu düzeltmesine dair bir bildirimi Noter kanalıyla gönderecektir. Söz konusu ihlal, verilen sürede giderilmezse Kiraya Veren, Sözleşmenin feshini ve Mecurun tahliyesini talep etme hakkına sahiptir.

YASAL MASRAFLAR

Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek diğer tarafın yasal yollara başvurmasına neden olan taraf, her türlü avukatlık ve mahkeme masrafları ile noter masraflarını (kendini avukat vasıtası ile temsil ettirmesi koşuluna bağlı olmaksızın) mahkeme kararına binaen ödemekle yükümlüdür.

MECURUN İADESİ

18.1 Mecurun zilyetliğinin iadesi: Sözleşmenin süresinin bitmesi üzerine sona ermesi veya taraflardan herhangi birince Sözleşmenin feshi üzerine Kiracı, Mecurun anahtarlarını ve ayrıca yaptırmış olabileceği tüm kopyalarını iade etmek suretiyle Mecurun zilyetliğini, işbu Sözleşmenin feshinden veya hitamında sona ermesinden itibaren en fazla yirmi dört saat içinde derhal Kiraya Verene teslim etmek zorundadır. Bu teslim gerçekleştiğinde Mecur ve tüm donatıları, mükemmel bakımlı ve korunmuş durumda olacaktır. Anahtarlar, Kira Sözleşmesinin sona ermesinden sonraki yirmi dört saat içinde teslim edilmezse Kiracı, Alışveriş Merkezi müdürüne, Mecura girerek zilyetliğini almasına ve masrafları Kiracıya ait olmak üzere kilidini değiştirerek Mecuru Kiraya Verene teslim etmesine işburada izin verir. Kiracıya ait olan ve Mecurda bulunabilecek her türlü mobilya veya mal, belirlenen bir yerde en fazla bir ay süreyle Kiracının emrine amade tutulacaktır. Kiraya Veren, taşıma veya depolama sırasında oluşabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Bu tür işlerin maliyeti Kiracının hesabına olacak ve Kiracı, eşyaları almadan önce bu masrafları ödemek zorunda olacaktır. Kiracının, mal ve mobilyaları almaması, Kiraya Verene, adı geçenlerden serbestçe yararlanma hakkı verir ve Kiracı, hiçbir ödeme, tazminat veya bedel talep hakkına sahip olmaz.

18.2 Mobilya ve donatılar: Kiracı, kendisine ait ve hareketli olan tüm mobilya, cihaz ve donatıları, bunların yerlerinden çıkarılmasının neden olabileceği her türlü hasarı tamir etme yükümlülüğü saklı olarak geri alma hakkına sahiptir. Kiracı, ortak alanlarda mobilya ve eşyaların taşınma şekli ve zamanlaması konusunda her zaman Dahili Yönetmelikler hükümlerine saygı göstermek zorundadır.

18.3 Kiraya Veren yararına olan işler: Kiracı tarafından Mecurda yapılan her türlü iş, Kiraya Veren yararına olacak ve hiçbir şekilde Kiracı lehine herhangi bir ödeme veya tazminat hakkı anlamına gelmeyecektir. Kiraya Veren,: (i) Mecur’un kira sözleşmesinin başlangıcında teslim edildiği orjinal halinde – ki bu durumda Kiracı, mecurunu eski hale getirilme masraflarını karşılayacaktır, ii) veya Sözleşme süresi sonundaki mevcut hali ile olmak üzere seçimlik teslim talep hakkına sahiptir.

18.4 Cezai Şart: Madde 18.1 hükümlerine rağmen, işbu Sözleşme feshedildiğinde Mecur derhal boşaltılmaz ve Kiraya Verenin tasarrufuna bırakılmazsa Kiracı, …………… TL olarak belirlenen para cezasını Kiraya Verene ödemek zorundadır.

MÜCBİR SEBEPLER

Kiraya Verenin, Alışveriş Merkezini ve Mecuru eski haline getirmesini ve tamir etmesini engelleyen mücbir sebepler (yangın, sel, deprem, yer kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet hareketleri, kamu mercilerince benimsenen kanun, yönetmelik, yönerge, kararlar, sabotaj, grev, lokavt ve Tarafların kontrolü dışında ve beklenmedik benzeri olaylar) söz konusu olduğunda ticari faaliyetin yeniden rayına oturması için Mecur tamir edilene ve eski haline getirilene kadar Kiracının ödeme yükümlülüğü askıya alınır. Bu durumda Kiracı’nın herhangi bir tazminat talep hakkı yoktur.

Bu sürenin 6 (altı) ayı geçmesi halinde Taraflar, işbu Sözleşmeyi feshetmek veya mücbir sebepleri oluşturan koşulların ortadan kalkmasını beklemek konusunda bir karara varacaklardır. Anlaşmaya varılamaması durumunda Taraflardan her biri, herhangi bir tazminat talebinde bulunma hakkı olmaksızın Sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

BİLDİRİMLER

Taraflardan herhangi birince işbu Sözleşme gereği yapılması gereken veya burada yapılması tasarlanan tüm bildirimler yazılı olacak ve ya (a) elden teslim, (b) iadeli taahhütlü posta gönderimi suretiyle teslim edilecektir.

İadeli taahhütlü postayla gönderilen tüm bildirimler, tarafların aşağıda belirtilen adreslerine gönderilecektir; bu adresler, zaman zaman işbu Bölüme uygun olarak tebliğ edilecek bildirim suretiyle değiştirilebilir. İşbu Maddeye uygun olarak teslim edilen herhangi bir bildirimin yükümlülük tarihi, duruma göre (a) elden teslim tarihi, (b) iadeli taahhütlü postanın tesellüm tarihini izleyen ilk iş günü olacaktır.

Ayrıca, fesih veya temerrütle ilgili her türlü bildirim ya i) bir T.C. Noteri kanalıyla, veya ii) Türk Ticaret Kanunu 18/III Maddesi uyarınca taahhütlü postayla tebliğ edilecektir.

Buradaki anlaşmaları yerine getirmek üzere taraflarca yapılacak her türlü bildirim, aşağıdaki adreslere gönderilecektir.

Kiraya Veren ;

Kiracı:

Taraflar, Kiracıya Mecurda yapılacak bildirimler haricinde belirtilen adresleri tadil etme hakkına sahiptir. Adresini değiştiren taraf, bu durumu karşı tarafa bildirmek zorundadır. İlgili taraf, karşı tarafa, adresi ve/veya faks numaralarıyla ilgili herhangi bir değişikliği yukarıdaki maddede hükme bağlandığı şekilde yazılı olarak bildirmediği sürece, duruma göre bilinen son adrese ve/veya faks numarasına teslim edilen veya gönderilen tüm bildirimler, geçerli ve bağlayıcı olacak ve geçerli şekilde tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 1. YETKİLİ MAHKEME

Her iki taraf da, işbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü anlaşmazlık, ihtilaf veya zarar talebinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemelerinin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu ve buna tabi olduklarını beyan ederler.

 1. GEÇERLİ HUKUK

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bunlara göre tefsir edilir.

 1. TADİLLER

İşbu Sözleşmede yapılacak her türlü tadil veya değişiklik, her iki Tarafın karşılıklı mutabakatıyla ve yazılı olarak yapılabilir.

 1. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşmenin imzalanması dolayısıyla ödenecek her türlü damga vergisi ve/veya noterlik ücretleri, böyle bir damga vergisi ve/veya noterlik ücreti doğduğunda Kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiracı, işbu Sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde, damga vergisini ödediğine dair makbuzun bir kopyasını Kiraya Verene iletecektir. Damga vergisini Kiraya Verenin ödemesi durumunda, bunu Kiracıdan talep etme hakkı olacaktır.

Mutabakatlarının ifadesi olarak taraflar, işbu Sözleşmeyi, imza tarihinde bir asıl nüsha olarak akdetmişlerdir. Sözleşme’nin aslı Kiraya Veren’de kalacaktır.

 1. GİZLİLİK

Taraflar, gizli olduğu bildirilmiş olsun veya olmasın, işbu Sözleşmenin müzakere edilmesi, yayımlanması ve ifa edilmesi sonucu elde etmiş olabileceği hiçbir bilgiyi kanunen açıkça yetkili kılınan kişiler hariç karşı tarafın ön yazılı iznini almadan açıklamamayı, ifşa etmemeyi taahhüt eder. Taraflar özellikle burada mutabık kalınan madde veya şartların hiçbirini herhangi bir üçüncü şahsa (diğerlerinin yanı sıra Alışveriş Merkezindeki diğer Mecur kiracıları veya potansiyel kiracıları dahil) açıklamamayı, ifşa etmemeyi taahhüt eder.

Ancak Kiraya Veren, bankalar veya finansal kuruluşlardan proje finansmanı sağlanması veya benzeri amaçlarla veya bu amaca yönelik çalışmalar için bu Sözleşme kapsamındaki bilgileri 3. kişilere açıklayabilir, bu yönde bilgi ve belge verebilir.

Taraflar, istihdam ettikleri tüm şahısların veya karşı tarafla ilişkisi sonucu bilgileri almış olan şahısların bu yükümlülüğü yerine getireceklerini garanti eder.

İşbu gizlilik yükümlülüğü, işbu Sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun feshinden veya hitamında sona ermesinden sonra da süresiz olarak hüküm ifade etmeye devam edecektir.

 1. Yukarıda hükümleri yer alan …sayfa … maddeden oluşan işbu sözleşme taraflar arasında müzakere edilerek /.. /…. Tarihinde İstanbul’da İmzalanmıştır.

Kiraya VerenKiracı

Alt Kira Sözleşmesi ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.