Aldatan Eşe Tedbir Nafakası Verilir Mi?

Bir başkası ile yaşayan eşe geçici tedbir nafakası verilebilir mi? 

Bir başkası ile yaşayan eş lehine tedbir nafakasına hükmedilmez. Ancak başkası ile yaşama ifadesinin bazı koşulları bulunmaktadır. Bu birlikte yaşama vasıflı/yeterli bir birlikte yaşama olmalıdır.

Geçici tedbir nafakasını engelleyen birliktelik için aşağıdaki koşulların
birlikte gerçekleşmiş olup olmadığı hakim tarafından kendiliğinden dikkate
alınmalıdır.

  • Başkası ile yaşanıyor olmalıdır,
  • Ekonomik destek bulunmalıdır,
  • Gereksinim destekle sonlanmalıdır,
  • Ekonomik birlik oluşmalıdır.

1- Başkası İle Yaşanıyor Olmalıdır

Geçici tedbir nafakasını engelleyen birliktelik için eşlerden biri bir başkası ile yaşıyor olması gerekmektedir.

Davacı kadının başka bir erkekle fiilen evliymiş gibi birlikte yaşadığı anlaşıldığından; davacı kadın yararına tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası hükmedilmesi doğru bulunmamıştır.”(Y2HD, 30.10.2008,15526-14287)

Davalı-karşılık davacı kadımn evlenme olmaksızın fiilen başkası ile yaşadığı anlaşılmakla davalı-karşılık davacı kadın yararına tedbir nafakası (TMK.m.169) ve yoksulluk nafakası (TMK.m.175) hükmedilmesi doğru bulunmamıştır.”(Y2HD, 12.07.2002, 8324-9372.)

“Davalı kadınm müşterek evi terk ederek Alaşehir’de ilk eşiyle birlikte yaşadığı anlaşılmaktadır. Bir başka erkekle yaşayan kadm yararına tedbir nafakası verilmesi doğru olmamıştır.”(Y2HD, 12.12.2002, 12352-13885.)

“Başka bir erkekle yaşayan geçimi onun tarafından sağlanan davacı kadın yararına tedbir nafakasına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.”(BGE 118 П 226)

“Davacının davalıyla fiilen ayrılmalarından bir süre sonra başka bir erkekle gayriresmi evlendiği ve fiilen evliymiş gibi karıkoca hayatı yaşadığı gerçekleşmiştir. Bu durumda davacı lehine, gerektirici nedenler gösterilmeden tedbir nafakasına hükmedilmesi ve yasal şartlan bulunmadığı halde yoksulluk nafakası takdiri usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.”(Y2HD, 21.02.2008,658-1969)

2- Ekonomik Destek Bulunmalıdır

Geçici tedbir nafakasını engelleyen birliktelik için bir başkası, birlikte yaşadığı eşi ekonomik açıdan destekliyor olmalıdır.

Davanın açılması ile hakim tarafından re’sen alınan gerekli önlemlerden olan Türk Medeni Kanununun 169. maddesi uyannca hükmedilebilecek tedbir nafakası kusurdan bağımsızdır. Ancak, tedbir nafakası ihtiyacının ortadan kalktığının anlaşılması durumunda bu tarihten geçerli olarak kaldırılması mümkündür.  Bu bakımdan davalı-davacı kadının 25.08.2010 tarihinde bir başka erkekle yaşamaya başladığı ve geçiminin bu kişi tarafından sağlandığı anlaşıldığından tedbir nafakasının bu tarihten geçerli olarak kaldırılması gerekirken; bu konuda bir karar verilmemesi doğru olmamıştır. Ancak bu hatanın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir (HUMK.md.438/7). Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gös- terilen sebeple, gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 5. bendinin hükümden çıkarılmasına, yerine “25.03.2008 tarihli oturumda davalı-davacı kadın yararına dava tarihinden itibaren hükmedilen 200 TL. tedbir nafakasının 25.08.2010 tarihinden itibaren kaldırılmasına” sözcüklerinin yazılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple onanmasına,”(Y2HD, 15.10.2012, E. 2012/19960, K. 2012/24477)

“Davacı kadının başka erkekle evlilik dışı birlikte yaşadığı, iaşesinin o erkek tarafından karşılandığı davacının 4.3.2004 günlü oturumdaki beyanı ve tanık anlatımları ile anlaşılmakla davacı yararına tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası hükmolunması doğru bulunmamıştır.”(Y2HD, 15.12.2004,14070-15096.)

“Davalının, 2007 yılı Nisan ayından itibaren bir başka erkekle fiilen birlikte
yaşadığı ve iaşesinin bu kişi tarafından karşılandığı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında bu tarihten sonrası için davalı lehine hükmedilen tedbir nafakasının yasal dayanağı yoktur. Açıklanan husus gözetilmeden, bu tarihten sonrası için de tedbir nafakasına hükmedilmesi doğru bulunmamıştır.”(Y2HD, 24.06.2009,10269-12358)

3- Gereksinim Destekle Sonlanmalıdır

Geçici tedbir nafakasını engelleyen birliktelik için bu destek sebebiyle o eşin gereksinimi ortadan kalkmış olmalıdır.

“Davacının bir başka erkekle beraber yaşadığı, geçiminin bu kişi tarafından
karşılandığı yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının geçimiyle ilgili tedbir alınmasını gerekli kılan şartlar bulunmamaktadır. Bu husus gözetilmeden, gerekçesi de gösterilmeden davacı yararına, Türk Medeni Kanu- nun 169. maddesi çerçevesinde tedbir nafakasıtakdir edilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.”(Y2HD, 28.06.2012, E. 2011/22731, K. 2012/18006.)

4- Ekonomik Birlik Oluşmalıdır

Geçici tedbir nafakasını engelleyen birliktelik için birlikte yaşam ekonomik birlik olarak değerlendirilebilmelidir.

Avukat Saim İncekaş – Adana Boşanma Avukatı

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.