Alacaklıyı Zarara Uğratmak Suçu Dava Dilekçesi Örneği

Son Güncelleme Tarihi

ADANA  (    .) İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

İcra Dosya No: X E.

 

MÜŞTEKİLER        :                                               

VEKİLİ                        : Avukat Saim İNCEKAŞ

SANIKLAR               :                                           

SUÇ                               :   Alacaklıyı zarara uğratma kastıyla mevcudu eksiltmek.

AÇIKLAMALAR      :

 

  • Müvekkil alacağından dolayı borçlu X İnşaat Tic. A.Ş. aleyhinde X Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmış, takip kesinleşmiştir. Yapılan haciz işlemlerine rağmen alacak tahsil edilemediği gibi, borçlu ve işbirliği yaptığı şahıslar tarafından borçlunun haczi kabil tüm malvarlığı kaçırıldığından alacağın tahsil imkanı da kalmamıştır.

 

  • Dosya borçlusu ………………………, borçlu şirketin maliki olduğu, İstanbul, …………e, Yukarı X Mah., ……………..Parsel sayılı taşınmazı, alacaklılarını zarara sokmak maksadıyla tapuda satıp devretmiştir. Taşınmaz,

  • X tarihinde X TL bedelle ……………….,
  • X tarihinde, toplam X TL bedelle ……………………. devredilmiştir. (Ek-1 Resmi Senetler )

 

Buna göre, kıymeti milyonlarla ifade edilen taşınmaz, toplamda 45 günlük süre içerisinde, 115.000 TL ve 168.000.-TL gibi alım satım değerleri ile devir görmüştür.

  • Esasen ortada gerçek bir alım satım bulunmamaktadır. İşlem alacaklılardan mal kaçırmaya yöneliktir. Son derece kıymetli bir taşınmazın 45 günlük sürede iki defa el değiştirmesi, sanıkların gösterdikleri alım – satım değerleri, birbirlerini çok yakından tanıyan kişiler olmaları, aralarındaki ve arkadaşlık ilişkileri bunu doğrulamaktadır. Sanıkların bu işlemleri ile bine yakın aileyi mağdur ettikleri, borçlu şirket yetkililerinin, eski yetkililerinin dahi birbirlerini sahtecilik / dolandırıcılıkla suçladıkları, kamuoyuna yansıyan haberler, şirketin mali sorunlarının kamuoyuna yansımasından kısa süre evvel temsil ve ilzamında değişikliğe gidilmesi, ……………………………………………. kayıtları sanıkların asıl niyetlerini göstermektedir. 

  • Borçlu şirket yetkilileri, yıllarca evvel satışını vaad ve taahhüt ettikleri, bedellerini tahsil ettikleri inşaat taahhütlerini yerine getirmedikleri gibi, muvazaalı yol ve yöntemlerle hak sahibi oldukları taşınmazları da üçüncü şahıslara devrederek alacağın tahsilini imkansız kılmışlardır. Diğer sanıkların da borçlu şirket yetkililerinin suç teşkil eden bu işlemlerine iştirak ettikleri tapu kayıtları ile sabittir.

  • Yukarıda açıklanan nedenlerle, icra dosyası borçlusu ……………… Yapı İnşaat, müvekkilimizi zarara uğratma ve kendine haksız bir şekilde menfaat sağlama amacıyla taşınmazını Sanık …………… devrettiği, bu sanığın da kısa bir süre sonra taşınmazdaki hissesini ……………….. ve …………………… muvazaalı bir şekilde devrettiği anlaşıldığından sanıkların iştirak halinde müsnet suçu işledikleri tartışmasızdır. İşbu nedenlerden, sanıkların cezalandırılması amacıyla Sayın Mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER                               :  X İcra Müdürlüğü’nün ……………… Esas sayılı dosyası, keşif ve bilirkişi incelemesi, tapu ve sicil kayıtları, tanık beyanları, keşif, yemin, gazete haberleri,…vs. her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER            :  İİK., CMK., sair ilgili mevzuatlar

SONUÇ VE TALEP               : 

 

Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenler ve re’sen gözetilecek hususlar, dosya kapsamı beyan ve deliller nazara alınarak, sanıkların müsnet suçtan dolayı ayrı ayrı cezalandırılmalarına, yargılama harç ve giderleri ile avukatlık ücretinin sanıklara yükletilmesine karar verilmesini, saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Müşteki Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.