Alacaklıyı Zarara Uğratmak Suçu Dava Dilekçesi Örneği

ADANA  (    .) İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

İcra Dosya No: 2018/ 1262 E.

 

MÜŞTEKİLER        :                                               

VEKİLİ                        : 

SANIKLAR               :                                           

SUÇ                               :   Alacaklıyı zarara uğratma kastıyla mevcudu eksiltmek.

AÇIKLAMALAR      :

 

 • Müvekkil alacağından dolayı borçlu ……….Yapı İnşaat Tic. A.Ş. aleyhinde İstanbul Anadolu 1. …………………. Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmış, takip kesinleşmiştir. Yapılan haciz işlemlerine rağmen alacak tahsil edilemediği gibi, borçlu ve işbirliği yaptığı şahıslar tarafından borçlunun haczi kabil tüm malvarlığı kaçırıldığından alacağın tahsil imkanı da kalmamıştır.

 

 • Dosya borçlusu ………………………, borçlu şirketin maliki olduğu, İstanbul, …………e, Yukarı Dudullu Mah., ……………..Parsel sayılı taşınmazı, alacaklılarını zarara sokmak maksadıyla tapuda satıp devretmiştir. Taşınmaz,

 • 11.2017 tarihinde 115.000,00 TL bedelle ……………….,
 • 01.2018 tarihinde, toplam 168.000.-TL bedelle ……………………. devredilmiştir. (Ek-1 Resmi Senetler )

 

Buna göre, kıymeti milyonlarla ifade edilen taşınmaz, toplamda 45 günlük süre içerisinde, 115.000 TL ve 168.000.-TL gibi alım satım değerleri ile devir görmüştür.

 • Esasen ortada gerçek bir alım satım bulunmamaktadır. İşlem alacaklılardan mal kaçırmaya yöneliktir. Son derece kıymetli bir taşınmazın 45 günlük sürede iki defa el değiştirmesi, sanıkların gösterdikleri alım – satım değerleri, birbirlerini çok yakından tanıyan kişiler olmaları, aralarındaki iş ve arkadaşlık ilişkileri bunu doğrulamaktadır. Sanıkların bu işlemleri ile bine yakın aileyi mağdur ettikleri, borçlu şirket yetkililerinin, eski yetkililerinin dahi birbirlerini sahtecilik / dolandırıcılıkla suçladıkları, kamuoyuna yansıyan haberler, şirketin mali sorunlarının kamuoyuna yansımasından kısa süre evvel temsil ve ilzamında değişikliğe gidilmesi, ……………………………………………. kayıtları sanıkların asıl niyetlerini göstermektedir. 

 • Borçlu şirket yetkilileri, yıllarca evvel satışını vaad ve taahhüt ettikleri, bedellerini tahsil ettikleri inşaat taahhütlerini yerine getirmedikleri gibi, muvazaalı yol ve yöntemlerle hak sahibi oldukları taşınmazları da üçüncü şahıslara devrederek alacağın tahsilini imkansız kılmışlardır. Diğer sanıkların da borçlu şirket yetkililerinin suç teşkil eden bu işlemlerine iştirak ettikleri tapu kayıtları ile sabittir.

 • Yukarıda açıklanan nedenlerle, icra dosyası borçlusu ……………… Yapı İnşaat, müvekkilimizi zarara uğratma ve kendine haksız bir şekilde menfaat sağlama amacıyla taşınmazını Sanık …………… devrettiği, bu sanığın da kısa bir süre sonra taşınmazdaki hissesini ……………….. ve …………………… muvazaalı bir şekilde devrettiği anlaşıldığından sanıkların iştirak halinde müsnet suçu işledikleri tartışmasızdır. İşbu nedenlerden, sanıkların cezalandırılması amacıyla Sayın Mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER                               :  İstanbul Anadolu 1. İcra Müdürlüğü’nün ……………… Esas sayılı dosyası, keşif ve bilirkişi incelemesi, tapu ve sicil kayıtları, tanık beyanları, keşif, yemin, gazete haberleri,…vs. her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER            :  İİK., CMK., sair ilgili mevzuatlar

SONUÇ VE TALEP               : 

 

Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenler ve re’sen gözetilecek hususlar, dosya kapsamı beyan ve deliller nazara alınarak, sanıkların müsnet suçtan dolayı ayrı ayrı cezalandırılmalarına, yargılama harç ve giderleri ile avukatlık ücretinin sanıklara yükletilmesine karar verilmesini, saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Müşteki Vekili

Av.

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.