Bir Sayfa Seçin

Alacaklının Talebiyle Mal Ayrılığı Rejimine Geçişte Yetkili Mahkeme

TMK nun 210. maddesinde; “Mal ortaklığını kabul etmiş eşlerden birine karşı icra takibinde bulunan alacaklı, haczin uygulanmasında zarara uğrarsa, hakimden mal ayrılığına karar verilmesini isteyebilir. Alacaklının istemi her iki eşe yöneltilir. Yetkili mahkeme, borçlunun yerleşim yeri mahkemesidir.” kuralı konulmuştur.

Ancak madde metninde de açıkça anlaşılacağı üzere TMK nun 210. maddesindeki bu düzenleme Mal Ortaklığı Rejimlerine özgü bir kural durumundadır.

Bu yetki, kesin olmadığından, mahkemece ancak tarafların itirazları üzerine göz önüne alınabilir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi