Alacak Rehin Sözleşmesi Örneği

Alacak Rehin Sözleşmesi Örneği

ALACAK REHİN SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Rehin veren …… ŞİRKETİ (metnin içinde rehin veren/kiracı olarak anılacaktır) ile rehin alan …… A.Ş. (metnin rehin alan/kiralayan olarak anılacaktır), rehin verenin …… Bank …… Şubesindeki vadesiz YTL/EUR/USD hesabı ile ilgili aşağıda gösterilen alacağını işbu rehin sözleşmesindeki şartlarla rehnedilmesi hususunda anlaşmışlardır.

Madde 2- Rehin veren, kiralayan ile akdetmiş olduğu …… Noterliğinin ../../…… tarih ve …… sayılı …… Sözleşmesi hükümleri uyarınca doğmuş ve doğacak tüm borçları ile, (kira bedelleri, faizler, vergiler, harçlar, fonlar ve diğer her türlü masraflar dahil) Finansal Kiralama Sözleşmesiyle ilgili olmak üzere her ne surette olursa olsun doğmuş ve doğacak sair tüm borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, rehin verenin …… Bankası (Metnin içinde banka olarak anılacaktır) …… Şubesindeki …… no.lu Vadesiz/Vadeli YTL/EUR/USD hesabındaki …… YTL/EUR/USD (Y/……) tüm fer’ileriyle birlikte rehin veren tarafından rehin alan kiralayana Medeni Kanunun ilgili maddeleri ve diğer hükümleri dairesinde rehin edildiğini kabul ve beyan eder.

Rehin veren hesap cüzdanını rehin alana teslim ettiğini, rehin alan da hesap cüzdanını teslim aldığını kabul ve beyan ederler.

Madde 3- Rehin veren, rehin konusu hak ve alacakların her türlü teferruat ve fer’ilerinin vadesi gelmiş veya gelecek faizlerinin aynı şartlarla rehin kapsamında olduğunu kabul ve beyan eder.

Madde 4- Rehin veren, rehin konusu hak ve alacakların muhafazası ve idaresi için yapılacak bütün masraflar ile sözleşmeden kaynaklanan kiralayan alacağının muaccel olacağı tarihten itibaren işleyecek temerrüt faizi, gider vergisi ve kanuni takip masraflarına, rehin bedelinden kısmen veya tamamen rehin miktarını aşsa da, rehin alanın (kiralayanın) tahsil ve rehinle temin olunan alacağına mahsup yetkisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 5- Kiracının adı geçen sözleşmeden doğan borcunu kısmen veya tamamen ödememesi durumunda, rehin alanın (kiralayanın) hiçbir kanuni merasime, protesto keşidesine ve hüküm istihsaline gerek olmaksızın, dilediği anda rehin sözleşmesini ve hesap cüzdanını Banka’ya ibraz ederek merhunu (kısmen veya tamamen) fer’ileriyle birlikte tahsil ederek kiracının borcuna mahsup edeceğini taraflar kabul beyan ve taahhüt ederler.

Madde 6- Rehin veren, işbu sözleşmede belirtilen hak ve yetkilerin kullanılmasından dolayı kiralayanı ve Banka’yı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 7- Taraflar uyuşmazlık halinde, rehin alanın muhasebeye dair defter, kayıt ve belgelerini alakalı muhabere ve münderecatının muteber olacağını, dava halinde kiralayan defterlerinin usulüne uygun tutulduğunun, aynen kafi delil teşkil edeceğini kabul ve beyan ederler. Rehin veren, defterlerin usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından ve defterlere karşı her türlü itirazdan peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

Madde 8- Taraflar uyuşmazlık halinde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Madde 9- Rehin alan, rehinle temin olunan alacak tamamen tasfiye oluncaya kadar rehin konusu hak ve alacakları yedinde tutmak hak ve yetkisine sahip olup işbu rehin sözleşmesini aynı şartlarla kabul etmiştir.

Madde 10- İşbu rehin sözleşmesi …… Noterliğinin ../../…… tarihli ve …… sayılı …… Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 11- Taraflar aşağıda yazılı adreslerin kanuni ikametgah adresleri olduğunu kabul ve beyan ederler. Rehin veren işbu adresi değiştirdiği takdirde, değişikliği yazılı olarak rehin alan/kiralayana bildirmediği müddetçe işbu adrese yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

Madde 12- İşbu rehin sözleşmesi 11 madde ve 2 sahifeden ibaret olup, ../../…… tarihinde taraflarca okunacak ve kabul edilerek 3 nüsha halinde birlikte imza olunmuştur.

Rehin Veren                                                          Rehin Alan

Ad Soyad – İmza                                                   Ad Soyad – İmza

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 19:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.