Alacak Konulu İhtarname Örneği » Borcun Ödenmesi İhtarname Örneği

Borcunu ödemeyen veya geciktiren borçluya “alacak nedenine dayalı olarak” ihtarname gönderilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda yazılması gereken ihtarname örneği aşağıdaki gibidir.

Alacak Konulu İhtarname Örneği -1-

 

 İHTARNAME

İHTAR EDEN: 

VEKİLİ: Av. Saim İncekaş

MUHATAP: 

KONU: Mevcut ve vadesi gelen borçlarınızın ihtarın  tebliğinden itibaren 7(Yedi) gün içerisinde ödenmesi ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR

Sayın Muhatap;

Aşağıda EK-1 de bir sureti gösterilen kambiyo senedinin borçlusu bulunmaktasınız. İlgili kambiyo senedinin vade tarihi üzerinden uzun bir süre geçmesine ve dahi bu süre zarfında müvekkilimin tüm talep ve girişimlerde bulunmasına karşılık ilgili borcun tamamını ödememiş bulunmaktasınız. Tarafınızın müvekkilime daha önce yapmış olduğunuz harici ödemeler neticesinde 500.00TL borcunuz kalmıştır. İlgili bu borcu vadesi üzerinden uzun bir süre geçmesine karşılık ifa etmediğiniz açıktır. Bu nedenle iş bu ihtarnameyi tarafınıza tebliğ etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

İş bu ihtarın tarafınıza tebliğini takip eden 7 (Yedi) gün içerisinde;  vadesi geçmiş 500,00TL borcunuzu Ziraat Bankası 15 no’lu hesaba nakden veya defaten ödemenizi, belirtilen süre içerisinde ödeme yapmamanız halinde borç bakiyesinin faiz ve ferileri ile birlikte tahsili için yasal yollara başvurulacağını, hakkınızda dava açılacağını veya icra takibi başlatılacağını, yapılacak yasal işlemler nedeniyle oluşacak tüm masraf, yargılama gideri,  harç ve Avukatlık ücretlerinin de tarafınızdan tahsil edileceğini fazlaya ilişkin tüm yasal hak ve alacaklarımızı saklı tuttuğumuzu ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili

Alacak Konulu İhtarname Örneği -2-

İHTARNAME

İHTAR EDEN

 

 

:

 

 

 

 

VEKİLİ :

 

 

MUHATAP :

 

 

 

:

 

 

 

KONU : Mevcut ve Vadesi Gelen Borçlarınızın İhtarın Tebliğinden İtibaren 7(Yedi) Gün İçerisinde Ödenmesi İhtarıdır.

Aramızdaki anlaşma gereği 12 tarihinde hizmet ve satış ilişkisi nedeniyle 900,00-TL miktarlı  alacağımız bulunmakta olup, iş bu borcunuz olan miktar halen tarafımıza ödenmemiştir.

Sayın muhatap, yukarıda açıklanan sebeplerle iş bu ihtarın tarafınıza tebliğini takip eden 7 (Yedi) gün içerisinde;  vadesi geçmiş 900,00-TL borcunuzu nakden ve defaten ödemenizi, belirtilen süre içerisinde ödeme yapmamanız halinde borç bakiyesinin faiz ve ferileri ile birlikte tahsili için yasal yollara başvurulacağını, hakkınızda icra takibi başlatılacağını, yapılacak yasal işlemler nedeniyle oluşacak tüm masraf, yargılama gideri,  harç ve Avukatlık ücretlerinin de tarafınızdan tahsil edileceğini  fazlaya ilişkin tüm yasal hak ve alacaklarımızı saklı tuttuğumuzu ihtaren bildiririz.

                                                                                                       İhtar Eden Vekili

Borcun Ödenmesi İhtarname Örneği -3-

İHTARNAME

KEŞİDECİ:

VEKİLİ:

MUHATTAP:

KONU: 2018 Tarihinde müvekkille muhatap arasında imzalanan sözleşmeye istinaden sözleşmede belirtilen 16 vadeli çeklerin taksit ödemesinin yapılmamasına karşın taksit ödemesinin yapılmasına ilişkin ihtardır.

AÇIKLAMALAR:

Sayın MUHATTAP;

1-Bildiğiniz üzere 02.08.2018 tarihinde müvekkille aranızda sözleşme imzalamış bulunmaktasınız.

2- İş bu sözleşmenin 10. maddesinde yer alan 1.000.000 (BİR MİLYON) TL’nin 150.000 TL’lik kısmı sözleşmenin imzalandığı tarihte peşin ve nakit, geri kalan 850.000 TL’lik kısmı sözleşmede belirtilen, 25 EYLÜL 2018 tarihinde 75.000 TL, 25 EKİM 2018’de 75.000 TL ,25 KASIM 2018’de 75.000 TL, 25 ARALIK 2018’de 75.000 TL, 25 OCAK 2019’da 75.000 TL, 25 ŞUBAT 2018’de  100.000 TL, 25 MART 2018’de 75.000 TL. 25 NİSAN 2019’da 100.000 TL. 25 MAYIS 2019’da 100.000 TL ve son olarak 25 HAZİRAN 2019’da 100.000 TL’lik taksitler halinde belirli vadeli ÇEK’ler şeklinde PEŞİN olarak ödemekle yükümlü bulunmaktasınız. Ödemekle yükümlü bulunduğunuz 12 vadeli 5.000-TL çeklerin ödemesi müvekkile yapılmamış bulunulmaktadır. Bu neticede iş bu ihtarnameyi düzenlemek hasıl olmuştur.

3- İş bu sözleşmenin 10. maddesinin devamında bildiğiniz yer alan, taksitleri ödemekten imtina ettiğiniz ya da yukarıda belirtilen taksitleri ödemekte temerrüde düştüğünüz ve ayrıca iş bu ödemelerde zincirleme olarak temerrüde düştüğünüz takdirde keşide edilecek ihtar tarihinden itibaren 15 gün sonrası için sözleşme haklı nedenle fesih edilecektir. Şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır.

SONUÇ: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, 13 Vadeli 5.000-TL’lik çeklerin, iş bu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 1 gün içerisinde tarafımıza ödenmesini ödenmediği takdirde çeklerin vade tarihlerinden itibaren işlemiş olduğu yasal faizleriyle birlikte yasal yollara başvurulacağı ve aynı zamanda sözleşmenin 10. maddesinde yer alan düzenlemeye göre iş bu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 15 gün sonrası sözleşme haklı nedenle feshedileceği ihtar olunur.

KEŞİDECİ VEKİLİ

Alacak İhtarname Örneği -4-

İHTARNAME

İHTAR EDEN:

İHTAR EDİLEN:

Sayın Muhataplar;

Şahsınızdan /firmanızdan verdiğimiz mal karşılğı düzenlenen …tarih ve … sayılı faturalar  nedeniyle-   toplamda ….TL borcunuz bulunmaktadır ve borcunuzu bugüne kadar ödemediniz. 

Bu hususlarda borcunuzu 3 gün içinde ödemezseniz alacak dava ve icra takipleri açacağımızı, adli makamlara başvuracağımızı saygıyla ihtar ederim.

Aksi halde yukarıda arz ve izah olunan alacak , talep ve zararlarımızın kabul edilmemesi veya ödenmemesi  halinde , bu hususta  alacak/zarar ziyan davaları ikame olunacağını, gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı; bu dava sebebiyle yapılacak her türlü dava ve takip masraflarının zarar ve ziyanlarımızın, yoksun kaldığımız kar ve sair alacaklarımızın ve yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin sizden talep ve tahsil edileceğini saygıyla ihtar ve ihbar ederim.   AYRICA İŞ BU İHTARI TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN ALACAKLARIMIZA AVANS FAİZİ İŞLETİLECEĞİ VE TEMERRÜT DURUMUNUZUN SABİT OLACAĞINI , BU İHTARNAMEYİ TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN AVANS FAİZİYLE BİRLİKLTE TALEP EDİLECEĞİNİ SAYGIYLA İHBAR VE İHTAR EDRİM.

Fazlaya İLİŞKİN HER TÜRLÜ TALEP VE DAVA HAKLARIMIZ, BK 105 MADDE ANLAMINDA FAİZİ AŞAN ZARARI TALEP HAKLARIMIZ SAKLI TUTULMUŞTUR.

İHTAR EDEN

Sayın Noter;

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba APS İLE tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanılmasını, tebliğ şerhine havi bir nüshasının da tarafıma iadesini rica ederim.

İHTAR EDEN

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Ticari Alacak İhtarname Örneği (Ayakkabı Üretimi Kaynaklı) 4

İHTARNAME

KEŞİDECİ:

VEKİLİ:

MUHATAP:

KONU: Müvekkil şirket alacaklarının ödenmesi ve tüm yasal hakların kullanılacağı ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR:

SAYIN MUHATAP;

Müvekkil şirket tarafından X imalatı amacıyla enjeksiyon makinesi satın alınması aşamasında tarafınız ile sözü edilen makine ile imal edilecek ürünlerin satışı noktasında 2016 yılının başından bu yana ticari görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Şirketiniz ile müvekkil şirket arasındaki yapılan müzakereler sonucunda; ayakkabı imalatı için zorunluluk arz eden sözü edilen taban makinesinde kullanılacak olan kalıpların tarafınız adına tescilli “Adalet” marka baskılı kalıpların şirketinizce satın alınarak imalata tahsis edileceğini, imalat aşamasındaki tüm hammaddelerin tarafınızca karşılanacağını, imalat aşamasındaki (özellikle makine ve kalıplar hakkında) tüm teknik sorunları kendi mühendisleriniz/ustalarınızın gidereceğini, müvekkil şirketin tarafınıza işçilik yaparak göndermiş olduğu ürünlerin işçilik ücretini ödeyeceğinizi, müvekkil şirkete imal ettirmiş olduğunuz ürünler için teminat (mektup, ipotek vs.) vereceğinizi taahhüt etmiş olmanıza rağmen ticari anlaşmaya uymayarak müvekkil şirketin maddi ve manevi olarak uzun vadede zararına sebebiyet vermiş bulunmaktasınız. Şöyle ki;

Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki, müvekkile teslim etmiş olduğunuz kendi markanızın basılı olduğu kalıplar arızalı çıkmış ve sürekli kalıpların düzeltilmesi için müvekkil şirketin ustaları çaba sarf etmiş, bu aşamada taahhüt ettiğiniz teknik yardımda dahi bulunmayarak sahibi olduğunuz kalıpların sorunları ile müvekkil şirketi tek başına uğraşmak zorunda bırakmış bulunmaktasınız. Diğer yandan fiili ortağınız ve pazarlamacınız olan Ahmet isimli şahsı makinenin montajında görevlendirmiş ve bu şahsın montaj sırasında yapmış olduğu hatalardan dolayı da üretime başlanılamamış ve kendi sorumluluğunuzda olan şahsın hatasını da müvekkile yüklemeye çalışmaktasınız. Böyle bir sorumluluğun müvekkil şirkete yüklenemeyeceği de alenidir.

Öte yandan, hammaddenin tarafınıza ait olacağı hususunda anlaşılmış olmasına rağmen hâlihazırdaki hammaddelerinizi müvekkile fatura ederek bu anlaşmayı da ihlal etmiş bulunmaktasınız. Şirketinize ait hammaddeleri müvekkil şirkete fatura edeceğinizi ve bundan sonra müvekkile hammadde satışını şirketinizin yapacağını ve ticari ilişkinin maliyet+kar olarak devam edeceği bildiriminde bulunmanız üzerine, uzun süre oyalamanız sebebiyle ciddi maddi zararları olan müvekkil bu duruma engel olamamıştır. Ancak ne var ki, hali hazırdaki hammaddelerin bitiminden sonra, teknik ve ekonomik açıdan sürekli çalışması gereken ayakkabı makinesinde kullanılan öncelikli hammadde olmak üzere deri ve sair hammaddelerin hiçbiri müvekkil şirkete gönderilmemiştir.

Bu noktada önemine binaen belirtmek gerekir ki, en başından bu yana, vermiş olduğunuz taahhütler noktasında müvekkil şirket, tarafınız ile yaptığı ve yapacağı ticarete güvenerek bu süreçte hiçbir firma ile bağlantı dahi kurmayarak fabrikanın tüm çalışmasını (makine, işçiler ve sair) şirketinizin taahhüdüne göre yürütmüştür.  Bu nedenledir ki, hammadde olmaması sebebiyle müvekkil şirket makineyi durdurmak, kalifiyeli işçilerini işten çıkarmak zorunda kalmış ve nihayetinde müvekkile hammadde göndermediğiniz her gün ciddi maddi zararlar ile karşı kaşıya kalmıştır. Ayrıca tarafınızca da bilindiği üzere, müvekkil uhdesindeki ayakkabı taban makinesinin arıza ve hammaddeye zarar vermemesi için sürekli çalışması gerekmektedir. Makinenin durdurulması daha da büyük maddi zararlara sebebiyet vereceğinden dolayı müvekkil şirket sürekli makineyi çalıştırmak zorunda kalmış ve hala da çalışmaya devam etmektedir. Teknik zorunluluğu gereği çalıştırılması gereken ve tarafınızdan beklenen hammaddenin gelmemesi sebebiyle makine çalıştırılmakta ve salt bu durum dahi müvekkilin boş yere maddi kayıplarına neden olmaktadır. Müvekkil şirkete vermiş olduğunuz zararlar teknik ve hukuki açıdan apaçık ortadadır.

Kaldı ki, yukarıda da izah ettiğimiz üzere, müvekkil şirkete imal ettirmiş olduğunuz ürünler için teminat (mektup, ipotek vs.) vermeyi taahhüt etmiş olmanıza rağmen bu zamana kadar müvekkil şirket lehine hiçbir teminat da vermeyerek bir hileli harekette daha bulunmuş ve müvekkilin uğradığı zararları riske atmış bulunmaktasınız.

Bu süreçte müvekkil şirkete karşı ticari güveni ve etiği ciddi zedeleyici hal ve davranışlar sergileyerek basiretli tacir olmaktan oldukça uzak olduğunuzu apaçık ortaya koymuş bulunmaktasınız. Müvekkil fabrikasına teslim etmiş olduğunuz kalıplarınız ile üretime start verilmesi gerektiği süreçte (2016 yılının 6. Ayında), makine teknisyeninizi fabrikaya göndermemiş ve üretimin başlaması için müvekkil şirketten ortaklık talep etmiş bulunmaktasınız. Müvekkil şirketi her türlü söz ve eylemleriniz ile ciddi yatırımlar yaptırarak şirketinize mecbur bırakmaya çalışarak hiçbir ticaret ilişkisine yakışmayacak davranışlar ile illegal amaçlar taşıdığınız aşikârdır. Müvekkil şirkete karşı yapmış olduğunuz ticaret ahlakına yakışmayacak her bir davranışınızın sonucunda amacınıza ulaşamayacağınızı anladığınız her seferinde sözde iyi niyetli yeni teklifler sunmuş bulunmaktasınız. Bu süreçte aşağıda belirtmiş olduğumuz ürünlerin imalatını müvekkile yaptırmış ve ciddi sayıda ürün teslim almanıza rağmen bu zamana değin sebebiyet verdiğiniz maddi zarar bir yana müvekkilin maliyet+kar alacağını dahi ödemeyerek müvekkilin mallarını hileli davranışlarınız ile teslim almış bulunmaktasınız.

Müvekkile imal ettirdiğiniz (gönderilen ve gönderime hazır) malların karşılığında müşteri çeki ve sair yollarla ödeme yapılacağı vaadi ile bu zamana değin gerçekleşen ticari ilişkide yasal ve dürüst ticaretten oldukça uzak bir amaç taşıdığınız izahtan varestedir. Öyle ki, müvekkile imal ettirdiğiniz ürünlerin numunelerinin analizi için İstanbul’da gereken kalite uygunluk belgesinin hazır olduğunu, gerekli sertifikaların alındığını ve malların sevkiyatından sonra ürünleri kalite uygunluk belgesi ile pazara sunacağınızı bildirmenize rağmen; müvekkil şirket göndermiş olduğu ürünlerin kendisine fatura edilmesini talep ettiğinde kalite uygunluk (CE belgesi) belgenizin hazır olmadığını ve bu nedenle de fatura düzenleyemeyeceğinizi bildirmiş bulunmaktasınız.

Asılsız bilgiler ile müvekkilden teslim almış olduğunuz 7380 Çift ayakkabının deponuzda bulunduğunu ve sertifikanın/CE belgesinin hazır olması halinde pazara sunarak satışları yapacağınızı bildirmiş ve satış yapamamanızdan dolayı ödeme yapamayacağınızı da belirtmektesiniz. Bu noktada, izah etmekte fayda var ki, tarafınızca da bilindiği üzere şirketinizce satış yapılıp yapılmaması müvekkil şirketi bağlamamaktadır. Müvekkil tarafından imal edilen ürünlerin maliyet ve kar alacağı tarafınıza ürünlerin teslimi halinde muaccel hale gelmiştir.

Ayrıca müvekkil tarafından tarafınıza fatura edilen 7380 çift spor ayakkabısının yanı sıra siparişiniz üzerine imal edilmiş gönderime hazır (gönderilmiş-paketlenmiş-paketlenecek ve saya halinde) bulunan 4 ayrı model listesi aşağıda yer almakla birlikte, listede gönderilmiş olan ürünlerin 181.267,08 TL +KDV tutarındaki müvekkil şirketin alacağı muaccel olmasına rağmen tarafınızca ödenmemesi üzerine paketlenmiş ürünlerin tarafınıza gönderilemeyeceğini; ayrıca paketlenecek ürünlerin tarafınızın sorumluluğunda bulunan kendi markanızın basılı bulunduğu paketlerin tarafımıza ulaştırılmaması sebebi ile paketlenecek vaziyette olduğunu, saya halinde kalan ürünlerin de tarafınızca hammadde temini yapılmaması nedeni ile de saya vaziyetinde olduğunu bilginiz dâhilinde olsa da bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu meyanda; aşağıda yer alan toplamda 543.676,12 TL +KDV tutarında şirketiniz adına ürünlerin imal edildiğini; tarafınıza 7380 çift adet ayakkabının da sevkiyatının gerçekleştirildiği sabittir.

Tüm bu hususlara ek olarak; şirketinizin eski ortağı ve hali hazırda da fiili ortağı olan ve tüm bu anlatılan ticari anlaşmalara (hileli hareketler de dahil olmak üzere) dahil olan Mehmet isimli şahıs 9 Aralık 2020 tarihinde müvekkil şirkete gelerek fatura/irsaliye olmaksızın müvekkilin fabrikasından, müvekkilin rızası dışında ürünleri çıkarmaya çalışmış, bu esnada kendisine irsaliye düzenlenmeden fabrikadan mal çıkaramayacağı söylenmiş, alelacele mal çıkarmaya çalışmasının amacı sorgulanmıştır. Ancak ne var ki, sözü edilen şahıs bir anda bağırmaya çağırmaya başlamış “yakacağım bu makineyi, yakacağım bu fabrikayı” diyerek yanan tüpü eline alarak makinenin hammadde tankının altına koymuştur. Bu esnada söz konusu şahsın ne yapmaya çalıştığını anlayan müvekkil şirket çalışanı Kemal isimli şahıs koşarak yanan tüpü makinenin yanından uzaklaştırmıştır. Akabinde olaya şahit olan çalışanlarca Ahmet isimli şahsa sen “ne yapmaya çalışıyorsun öldürecek misin hepimizi” diye şahıstan fabrikanın dışına çıkması istenilmiş ve bu sırada bu şahıs “hadi bana vurun” şeklinde konuşmaya başlamış ve müvekkil şirket çalışanlarını kasıtlı tahrik etmeye çalışmıştır.

Fiili ortağınızın kurmuş olduğu oyun ve göze almış olduğu suçlar apaçık ortadadır. Keza tüm anlatılanlar fabrikanın kamera kayıtları ve tanıklar ile de sabittir. Şayet o anda müvekkil şirket çalışanlarınca müdahale edilmeseydi fabrika bütünüyle patlayacak ve içeride olan herkes ölecekti. Fiilli ortağınızın başta adam öldürmeye teşebbüs olmak üzere birçok suçun faili konumunda olduğu aşikârdır.

Yukarıda özetle izah ettiğimiz tüm olayların tarafınız ile müvekkil şirket arasındaki ticari ilişkinin dürüstlük çerçevesinde yürütemediğiniz, müvekkilin sürekli iyi niyetini suiistimal ederek maddi ve manevi zararına sebebiyet verdiğiniz su götürmez bir gerçektir. Bu doğrultuda;

  1. Müvekkilin tarafınıza teslim etmiş olduğu 7380 çift ayakkabının ücreti olan 181.267,08 TL+KDV tutarını müvekkil şirkete ödemeniz,
  2. Siparişiniz üzerine hazırlanmış bulunan ve gönderime hazır paketlenmiş 4846 çift ayakkabıyı (tarafınıza teslim edilen ürünlerin bedelini ödedikten sonra) teminat karşılığında teslim alabileceğiniz,
  3. Siparişiniz üzerine hazırlanmış bulunan ve paketleri gönderilmeyen- paketlenmemiş 773 çift ayakkabıyı paketlerinin gönderilmesi halinde (tarafınıza teslim edilen ürünlerin bedelini ödedikten sonra) teminat karşılığında teslim alabileceğiniz,
  4. Siparişiniz üzerine hazırlanmış bulunan ve hammadde göndermemeniz sebebiyle saya vasfında kalan 6134 çift ayakkabının hammaddesini göndermeniz halinde son haline getirilerek (tarafınıza teslim edilen ürünlerin bedelini ödedikten sonra) teminat karşılığında teslim alabileceğiniz,
  5. Yukarıda sayılan hususlar yerine getirilmeksizin tarafınızca talep edilen siparişlerin hiçbir surette dikkate alınmayacağı,
  6. Tarafınızın sebebiyet vermiş olduğu tüm zararların tazmini açısından müvekkil şirketin maddi ve manevi tazminat hakkının saklı tutulduğu,
  7. Yukarıda ihtar edilen edimlerin tarafınızca ifa dilmemesi halinde müvekkil alacaklarına istinaden yasal hapis hakkı kullanılacağı,
  8. Yukarıda ihtar edilen edimlerin tarafınızca ifa dilmemesi halinde hakkınızda her türlü yasal yollara başvurulacağı,
  9. Yukarıda izah edilen ve suça konu olan tüm hususlar hakkında başta savcılık olmak üzere tüm şikâyet ve sair yasal hakların müvekkil şirket tarafından kullanılacağı, İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.

İHTAR EDEN VEKİLİ

SAYIN NOTER;

İhtarnamenin bir suretinin muhataba APS yolu ile tebliği ile, bir suretinin tarafımıza iadesini vekaleten arz ve talep ederim.

Şirket Alacaklarının Ödenmesi İhtarnamesi 5

İHTARNAME

KEŞİDECİ :

VEKİLİ :

MUHATAP :

KONU : Müvekkil şirket alacaklarının ödenmesi, aksi taktirde tüm yasal hakların kullanılacağı ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR :

SAYIN MUHATAP;

Müvekkil şirket tarafından aranızdaki anlaşmaya ve güven ilişkisine dayanarak nakliye ücretleri çalıştığınız süre içinde çalışılan firmalarca tarafınıza ödenmiştir. Bu ücretlerin tarafınıza ödenmiş olmasına ve sizin de bu nakliye ücretini müvekkil şirkete vereceğinizi taahhüt etmiş olmanıza rağmen anlaşmaya uymayarak müvekkil şirketin alacağını gasp etmiş durumdasınız. Taahhüt etmiş olduğunuz ödemeler yapılmadığı gibi müvekkil şirkete ait aracı da Adana ilinde bırakarak müvekkil şirketin maddi ve manevi olarak uzun vadede zararına sebebiyet vermiş bulunmaktasınız.

İş Kanunu, TBK, TMK ve diğer ilgili diğer sair mevzuat uyarınca üzerinize düşen kanuni yükümlülüklerin hiçbiri tarafınızca yerine getirilmemiştir. Bu kötüniyetli ve kasıtlı davranışınız da müvekkil şirketin hem cezai olarak hem de hukuki olarak hak ihlaline neden olmuştur.

Müvekkil şirket yetkilileri ödeme yapılmasını talep ettikleri ilk günden itibaren aradaki husumeti sulh yolu ile çözmeye çalışmış ve bir kısım alacaktan vazgeçmişlerse de bu iyiniyetleri bir karşılık bulamamıştır ve nakliye ücreti adı altında tarafınıza yapılan ödemelerle ilgili gerçekleştirilen görüşmeler sonuçsuz kalmış olup tarafınızca müvekkil şirkete ve yetkilisine herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

İş bu nedenlerle; fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla ödemekle yükümlü olduğunuz (kesintiler yapıldıktan sonra kalan miktar) 20.000 TL’yi iş bu ihtarın tebliğinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde müvekkil şirkete ödemenizi); aksi takdirde ödeme tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte hakkınızda icra takibi yapılacağını, mahkemeye müracaat edileceğini, aynı zamanda müvekkil şirketin alacağını gasp etmiş olmanız nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağını, icra ve mahkeme harçları, masraf ve ücret-i vekalet ile sair masrafların tarafınıza yükletileceğini tarafınıza önemle ihtar ederiz.

Sayın Noter;İşbu üç nüshadan oluşan ibaret ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğine, bir nüshasının muhataba tebliğ şerhi verildikten sonra tarafıma iadesine ve bir nüshasının da dairenizde hıfzına müsaadelerinizi rica ederim.

İhtar Eden Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

İtirazın Kaldırılması ve İflas Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İtirazın kaldırılması ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: