Alacak Konulu İhtarname Örneği » Borcun Ödenmesi İhtarname Örneği

Borcunu ödemeyen veya geciktiren borçluya “alacak nedenine dayalı olarak” ihtarname gönderilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda yazılması gereken ihtarname örneği aşağıdaki gibidir.

Alacak Konulu İhtarname Örneği -1-


İHTARNAME

İHTAR EDEN               :

VEKİLİ                          : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

ADRES                         :

MUHATAP                  :

ADRES                         :

KONU                         :  Mevcut ve vadesi gelen borçlarınızın ihtarın  tebliğinden itibaren 7(Yedi) gün içerisinde ödenmesi   ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR

Sayın Muhatap;

Aşağıda EK-1 de bir sureti gösterilen kambiyo senedinin borçlusu bulunmaktasınız. İlgili kambiyo senedinin vadetarihi üzerinden uzun bir süre geçmesine ve dahi bu süre zarfında müvekkilimin tüm talep ve girişimlerde bulunmasına karşılık ilgili borcun tamamını ödememiş bulunmaktasınız. Tarafınızın müvekkilime daha önce yapmış olduğunuz harici ödemeler neticesinde 500.00TL borcunuz kalmıştır. İlgili bu borcu vadesi üzerinden uzun bir süre geçmesine karşılık ifa etmediğiniz açıktır. Bu nedenle bu ihtarnameyi tarafınıza tebliğ etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

İş bu ihtarın tarafınıza tebliğini takip eden 7 (Yedi) gün içerisinde;  vadesi geçmiş 500,00TL borcunuzu Ziraat Bankası 000000000000000 nolu hesaba nakden veya defaten ödemenizi, belirtilen süre içerisinde ödeme yapmamanız halinde borç bakiyesinin faiz ve ferileri ile birlikte tahsili için yasal yollara başvurulacağını, hakkınızda dava açılacağını veya icra takibi başlatılacağını, yapılacak yasal işlemler nedeniyle oluşacak tüm masraf, yargılama gideri, harç ve Avukatlık ücretlerinin de tarafınızdan tahsil edileceğini fazlaya ilişkin tüm yasal hak ve alacaklarımızı saklı tuttuğumuzu ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili

Alacak Konulu İhtarname Örneği -2-

İHTARNAME

İHTAR EDEN

:

………………………………..

VEKİLİ : ………………………………..

MUHATAP

ADRES

:

:

…………………………………

KONU : Mevcut ve Vadesi Gelen Borçlarınızın İhtarın Tebliğinden İtibaren 7(Yedi) Gün İçerisinde Ödenmesi İhtarıdır.

Aramızdaki anlaşma gereği 15.05.2017 tarihinde hizmet ve satış ilişkisi nedeniyle 900,00-TL miktarlı  alacağımız bulunmakta olup, bu borcunuz olan miktar halen tarafımıza ödenmemiştir.

Sayın muhatap, yukarıda açıklanan sebeplerle bu ihtarın tarafınıza tebliğini takip eden 7 (Yedi) gün içerisinde;  vadesi geçmiş 900,00-TL borcunuzu nakden ve defaten ödemenizi, belirtilen süre içerisinde ödeme yapmamanız halinde borç bakiyesinin faiz ve ferileri ile birlikte tahsili için yasal yollara başvurulacağını, hakkınızda icra takibi başlatılacağını, yapılacak yasal işlemler nedeniyle oluşacak tüm masraf, yargılama gideri, harç ve Avukatlık ücretlerinin de tarafınızdan tahsil edileceğini  fazlaya ilişkin tüm yasal hak ve alacaklarımızı saklı tuttuğumuzu ihtaren bildiririz. 01.05.2019                                                                                      

                            İhtar Eden

                                                                                                  Vekili

Borcun Ödenmesi İhtarname Örneği -3-

İHTARNAME

KEŞİDECİ             :

VEKİLİ                    :

MUHATTAP          :

KONU                     : 02.08.2018 Tarihinde müvekkille muhatap arasında imzalanan sözleşmeye istinaden,sözleşmede belirtilen … …….. ……. Vadeli çeklerin taksit ödemesinin yapılmamasına karşın taksit ödemesinin yapılmasına ilişkin ihtardır.

AÇIKLAMALAR           :

Sayın MUHATTAP;

1-Bildiğiniz üzere 02.08.2018 tarihinde müvekkille aranızda sözleşme imzalamış bulunmaktasınız.

2-İş bu sözleşmenin 10. maddesinde yer alan 1.000.000 (BİR MİLYON) TL nin 150.000 TL lik kısmı sözleşmenin imzalandığı tarihte peşin ve nakit, geri kalan 850.000 TL lik kısmı sözleşmede belirtilen,25 EYLÜL 2018 tarihinde 75.000 TL, 25 EKİM 2018’de 75.000 TL ,25 KASIM 2018’de 75.000 TL, 25 ARALIK 2018’de 75.000 TL, 25 OCAK 2019’da 75.000 TL, 25 ŞUBAT 2018’de  100.000 TL, 25 MART 2018’de 75.000 TL. 25 NİSAN 2019’da 100.000 TL. 25 MAYIS 2019’da 100.000 TL ve son olarak 25 HAZİRAN 2019’da 100.000 TL lik taksitler halinde belirli vadeliÇEK ler şeklinde PEŞİN olarak ödemekle yükümlü bulunmaktasınız. Ödemekle yükümlü bulunduğunuz ……………… vadeli ………. TL çeklerin ödemesi müvekkile yapılmamış bulunulmaktadır.Bu neticede bu ihtarnameyi düzenlemek hasıl olmuştur.

3-İş bu sözleşmenin 10.maddesinin devamında bildiğiniz yer alan,taksitleri ödemekten imtina ettiğiniz ya da yukarıda belirtilen taksitleri ödemekte temerrüde düştüğünüz ve ayrıca bu ödemelerde zincirleme olarak temerrüde düştüğünüz takdirde keşide edilecek ihtar tarihinden itibaren 15.gün sonrası için sözleşme haklı nedenle fesih edilecektir.Şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır.

SONUÇ              :

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle , ………. Vadeli ……..TL lik çeklerin , bu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 1 gün içerisinde tarafımıza ödenmesini ödenmediği takdirde çeklerin vade tarihlerinden itibaren işlemiş olduğu yasal faizleriyle birlikte yasal yollara başvurulacağı ve aynı zamanda sözleşmenin 10.maddesinde yer alan düzenlemeye göre bu ihtarnamenin tebliğiden itibaren 15.gün sonrası sözleşme haklı nedenle feshedileceği ihtar olunur.

KEŞİDECİ

VEKİLİ

Alacak İhtarname Örneği -4-

İHTARNAME

İHTAR EDEN :

İHTAR EDİLEN                  :

Sayın Muhataplar  ;

Şahsınızdan /firmanızdan verdiğimiz mal karşılğı düzenlenen …tarih ve … sayılı faturalar  nedeniyle-   toplamda ….TL borcunuz bulunmaktadır ve borcunuzu bugüne kadar ödemediniz.

Bu hususlarda borcunuzu 3 gün içinde ödemezseniz alacakdava ve icra takipleri açacağımızı, adli makamlara başvuracağımızı saygıyla ihtar ederim.

Aksi halde yukarıda arz ve izah olunan alacak , talep ve zararlarımızın kabul edilmemesi veya ödenmemesi  halinde , bu hususta  alacak/zarar ziyan davaları ikame olunacağını, gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı; bu dava sebebiyle yapılacak her türlü dava ve takip masraflarının zarar ve ziyanlarımızın, yoksun kaldığımız kar ve sair alacaklarımızın ve yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin sizden talep ve tahsil edileceğini saygıyla ihtar ve ihbar ederim.   AYRICA İŞ BU İHTARI TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN ALACAKLARIMIZA AVANS FAİZİ İŞLETİLECEĞİ VE TEMERRÜT DURUMUNUZUN SABİT OLACAĞINI , BU İHTARNAMEYİ TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN AVANS FAİZİYLE BİRLİKLTE TALEP EDİLECEĞİNİ SAYGIYLA İHBAR VE İHTAR EDRİM.

Fazlaya İLİŞKİN HER TÜRLÜ TALEP VE DAVA HAKLARIMIZ, BK 105 MADDE ANLAMINDA FAİZİ AŞAN ZARARI TALEP HAKLARIMIZ SAKLI TUTULMUŞTUR. TARİH………..

İHTAR EDEN ……….

Sayın Noter;

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba APS İLE tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanılmasını, tebliğ şerhine havi bir nüshasının da tarafıma iadesini rica ederim.

İHTAR EDEN

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.