Alacak Davası Dilekçesi

Eki 30, 2019 | Tazminat Davası Avukatlığı

Alacak Davası Dilekçesi -1-


X MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :
VEKİLİ                                :
DAVALI                               :
KONU                                   :
DAVA DEĞERİ                :
AÇIKLAMALAR              :

 

 1. Müvekkilimiz, ……….’de mukim ve uluslararası alanda ticaret yapan bir şirkettir. Bu faaliyetler kapsamında ………… hükümeti ile telefon hattı projesi kapsamında ihtiyaç duyulan telefon direklerini ……. Telekomuna tedarik konusunda sözleşme yapılmıştır.
 2. Bu sözleşme hükümlerinin ifası amacı ile de, ………’da bulunan tahta telefon direği üreticisi bir şirket olan …… Şirketi ile …… satış ilkeleri uyarınca taşıma sözleşmesi akdedilmiştir.
 3. ……… satış sözleşmesi uyarınca müvekkilimiz navlun ve masraflar dahil toplam ……..ödenmiştir. Daha sonra satıma konu olan mallar ……….Limanına gelerek ………’ye taşınmak üzere … gemisine yüklenmiştir.
 4. İlgili gemi uzun zaman geçmesine rağmen varma limanına ulaşmamıştır. İrtibata geçilip nedeni öğrenilmeye çalışılmıştır.
 5. Bunun üzerine müvekkilimiz telefon direklerini aldığı firmaya ve yükü taşıyan gemi donatanına karşı her türlü sorumluluğu getirmesine rağmen bu kişilerin sorumsuz ve tehditkar davranışları nedeni ile …….. hükümetine karşı olan sorumluluklarına yerine getirmemişlerdir. Bu baskı altında müvekkilimiz gemi donatanları ile doğrudan irtibata geçmiş ve …….. satım ilişkisi çerçevesinde navlun bedelini ödemiş olmasına rağmen tekrar navlun ve her türlü masraf gemi sahiplerine ödemek zorunda kalmıştır. Ancak gemi donatanları müvekkilimizin müzayaka halinde olmasından yararlanarak gerçek navlun bedelinin çok üzerinde fahiş bedeller talep etmiştir.
 6. Müvekkilimin yukarıda detayları sunulan haklı alacağının güvence altına alınmasını teminen, …….. Asliye Hukuk Mahkemesinin …/… sayılı dosyasından …./…./……. tarihinde … gemisinin seferden men’inin sağlanmasını teminen ihtiyati tedbir kararı alınarak uygulanmıştır. İş bu dava söz konusu ihtiyati tedbir kararının devamında açılmıştır.

DELİLLER                         :  Konişmentolar, yük monifestoları, menşei şahadetnameleri, sözleşmeler, yazışmalar ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER     :  TTK. md. 1320, 1321 vd., TBK. ve ilgili mevzuat.

CEVAP SÜRESİ                :  İki haftadır.

TALEP SONUCU              :  Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, fazlaya ilişkin ve üçüncü kişilere karşı tüm talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile,

1-Müvekkilimin … …ABD Doları tutarındaki alacağının davalıdan tahsiline ve bunu teminen Türk Ticaret Kanununun 1320, 1321 vd. hükümleri uyarınca … gemisi üzerine kanuni rehin hakkı tanınmasına,

2-Davalı tarafça gemi yerine kaim olmak üzere teminat yatırılması halinde alacağın teminattan karşılanmasına imkân tanınmasına ve bu doğrultuda hüküm kurulmasına,

3-Hüküm altına alınacak tazminata, dava tarihinden itibaren devlet bankalarınca uygulanan en yüksek mevduat faiz oranının uygulanmasına,

4-Tüm yargılama giderleri ve tarafımıza takdir olunacak vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini mahkemenizden vekil sıfatı ile saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Alacak Davası Dilekçesi(Taşınmaz Satış Sözleşmesi Kaparo) -2-


 ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

 

DAVALILAR           :

                                              

DAVA DEĞERİ       :

 

KONU                        :ALACAK.

AÇIKLAMALAR

1-)X tarihinde müvekkil, davalılar ile X Emlak Komisyoncuları Odası tarafından matbu hazırlanan alım satım ve komisyon anlaşması imzalamıştır. Müvekkil, satış bedeline mahsuben X  TL bedeli peşinat olarak, ayrıca da kaparo olarak X TL davalılara ödeme yapmıştır.

2-) Dava konusu sözleşmede, taraflar arasında satışı belirlenen dairenin bilgileri (kaçıncı kat, kaç numaralı daire) yazmadığı gibi, dairenin davalılar tarafından davacı müvekkilime ne zaman teslim edileceği, dairenin hâlihazır durumu (inşaat halinde mi, inşaatı bitmiş mi) belirtilmemiştir. Sözlü olarak dairenin bitmek üzere olduğu en kısa sürede teslim edileceği belirtilmesine rağmen satıldığından bahsedilen dairenin bulunduğu binada inşaat işleri bir türlü bitmemiş, uzunca bir süre daire inşaatı bitirilerek teslime hazır hale getirilmemiştir. Müvekkilde haklı olarak inşaat halindeki bir binadan, daha inşaatı bitmemiş ve ne zamanda biteceği belli olmayan bir daireyi satın almak istememiştir. Müvekkil davalılara başvurarak ödemiş olduğu peşinat ve kaparo adı altında kendisinden alınan paraların iadesini talep etmiş fakat davalılar türlü bahanelerle müvekkile ödediği paraları iade etmemiştir.

3-)X Noterliğinin X tarihli, X yevmiye numaralı ihtarnamesi ile davalılardan müvekkilin ödemiş olduğu toplam X TL nin müvekkile derhal iadesini, aksi halde haklarında suç duyurusu dahil yasal yollara başvuracağımızı bildirir ihtarname keşide ettik.

Davalıların cevabi ihtarnamesi olan X Noterliğinin X Tarih, X yevmiye numaralı ihtarnamesi ile satış bedeline mahsuben X TL peşinat ve X TL kaparo olarak yapılan ödemeleri aldıklarını, söz konusu iade talebimizin haksız ve sözleşmeye aykırı olduğundan bahisle iade söz konusu olamayacağını ifade etmişlerdir.

Cevabi ihtarnamede belirtilen hususları kabul etmiyoruz. Zira bitmemiş, inşaatı devam eden ve ne zaman biteceği belli olmayan binadan geçersiz sözleşmelerle müvekkile daire satılmaya çalışılmış, müvekkil türlü vaatlerle kandırılarak X TL gibi yüksek bir bedel müvekkilin elinden alınmıştır.

4-)Türk Borçlar Kanunu 237. Maddede; “Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için sözleşmenin resmi şekilde düzenlenmesi şarttır.” şeklinde düzenlenmiştir. Müvekkilim ve davalılar arasında X tarihinde imzalanmış bulunan gayrimenkul alım satımı sözleşmesi, kanun hükümlerinde belirtilen resmi şekil şartına uygun değil, alelade bir şekilde, usulsüz hazırlanmış ve imzalanmıştır. İlgili mevzuat ve Yargıtay Kararları çerçevesinde, taşınmaz alım satım sözleşmeleri, yalnızca tapu sicil memuru tarafından resmi biçimde yapılabilir. Resmi şekil şartıyla hazırlanan bu sözleşmelerin, şekil şartına uyulmaması durumunda hukuken geçerliliği söz konusu değildir.

5-)Davacı müvekkilim, davalılara ve sözleşmeye güvenerek bir daire sahibi olacağını düşünmüştür. Davalılar bir araya gelerek, müvekkilimi tam anlamıyla kandırmış, müvekkilimi asılsız bir sözleşme ile oyalamışlardır. Müvekkilim, geçersiz olan sözleşmeye güvenip yüksek bir meblağ para ödemiş ve mağdur olmuştur. Davalılar, imzalanan geçersiz sözleşme ile tamamen kusurlu olması nedeniyle müvekkilin sözleşme imzalandığı sırada ödemiş olduğu miktarı müvekkile iade etmesi gerekirken, X tarihinde göndermiş bulunduğumuz ihtarnameye karşılık verdikleri cevapta talebimizin haksız ve mesnetsiz olduğunu belirtmişlerdir. Tüm bu nedenlerle; müvekkilin davalılara ödemiş olduğu toplam X TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile müvekkile yasal faizi ile birlikte iadesi için iş bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur. Bununla birlikte müvekkilin keşide etmiş olduğu ihtarname masrafı olan 229,86-TL nin de iadesini talep ediyoruz. (HMK. Md. 323/1 yargılama giderleri şunlardır: “ç) Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler.). İhtarname masrafına ilişkin noterlik makbuzu ektedir (EK-3).

6-)Taraflar arasında imzalanan alım satım ve komisyon anlaşmasında;“Anlaşmanın imzalanmasından itibaren satış bedeli üzerinden taraflardan her biri %3 komisyon ücreti ödemeyi kabul ederler.” Maddesi yer almaktadır. Türk Borçlar Kanunu Madde 520’ye göre; “Simsarlık Sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkânının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması halinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir.”. Türk Borçlar Kanunu Madde 521’ e göre; “Simsar, ancak yaptığı faaliyet sonucunda sözleşme kurulursa ücrete hak kazanır.” Dava konusu olayda, sözleşme kanunda belirtilen özel şekil şartı ile hazırlanmamış ve geçersiz hale gelmiştir. Taraflar arasında geçerli bir sözleşme kurulmaması nedeniyle, simsarın ücrete hak kazanması mümkün değildir. Zira ortada taraflar arasında kurulmuş bir sözleşme bulunmamaktadır.

 

HUKUKİ NEDENLER       : TBK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        :X tarihli alım satım ve komisyon anlaşması, X Noterliğinin X tarihli, X yevmiye numaralı ihtarnamesi, X numaralı 229,86-TL lik noterlik makbuzu, X Noterliğinin X Tarih, X yevmiye numaralı ihtarnamesi, tanık, keşif, bilirkişi incelemesi, tapu kayıtları, belediye kayıtları, yasal her türlü delil, karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil bildirme hakkımız saklıdır.

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

-Davamızın kabulü ile müvekkilin ödemiş olduğu toplam 21.000-TL ve ihtarname masrafı olan 229,86-TL olmak üzere toplam 21.229,86-TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen X tarihinden (sözleşme tarihinden) itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline,

-Yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davalılara tahmiline karar verilmesini saygılarımızla bil vekale arz ve talep ederiz. tarih                                                    

        Davacı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

EKLER                     :  

 • X tarihli sözleşme,
 • X 8. Noterliğinin X tarihli, X yevmiye numaralı ihtarnamesi,
 • X  numaralı X TL lik noterlik makbuzu,
 • X 2. Noterliğinin X  Tarih, X yevmiye numaralı ihtarnamesi,
 • Onaylı pullu vekâletname sureti.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.