Bir Sayfa Seçin

Aktif ve Pasifleriyle Artık Değerin Belirlenmesi

Yani TMK nun 231. maddesinin açık hükmünde olduğu gibi; “Artık Değer, eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktardır” öyleyse; EMKR nin tasfiyesi bölümünde, bu tasfiye süreci içinde yapılması gerektiği açıklanan işlemlerle elde edilen sonuçlardan yararlanılarak, eşlerin malvarlıklarının Tasfiyede; TMK nun koyduğu sisteme göre, mezkur süreç eşlere ait malvarlığı değerlerinin kişisel mallar ve edinilmiş mallar olarak iki grup içinde toplanması ve bilahare kişisel malların sahibi bulunan eşlere iadesiyle başlayıp, bu çalışmaların edinilmiş mallar üzerinde yoğunlaştınlmasıyla devam edecektir. Çünkü Şu halde; bir eşin kendi malvarlığına özgü Eklemeler ise TMK nun 229. maddesinde öngörülen karşılıksız kazandırmalar ile katılma alacağının azaltılmasına ilişkin kasti devirlerin kaybettirdiği malvarlığı değerlerinin geri alınmasıyla oluşan değerlerden meydana çıkarlar.

Örnek; bir eşin malvarlığının aktifleri edinilmiş malları ile denkleştirme ve eklenecek değerlerin toplamından oluşacaktır. Yani bir eşin 10.000.- Tl lik edinilmiş malı ile 2.000 Tl lik denkleştirme ve 3.000 Tl lik de eklenecek malvarlığı varsa onun Adana Boşanma Avukatı Saim İncekaş’ın deneyimleri doğrultusunda da Keza yine açıklanan hesap kuralları bağlamında, aynı eşin malvarlığı değerlerinin pasifi ise: Ödemesi gereken DAP ile denkleştirme ve her türlü diğer borçlarından oluşacaktır. DAP, TMK nun 227. maddesinde öngörülen ve diğer eşin, malvarlığının pasifi belirlenecek eşe ait bir malın edinilmesi, iyileştirilmesi ve korunması için karşılıksız ya da uygun bir karşılık almaksızın yaptığı katkılar sebebiyle talep edebileceği değerlerden ibarettir. Denkleştirme ise edinilmiş mallarına kişisel mallarından yaptığı katkıların karşılığı olan bir ödeme yükümlülüğünü kapsar.

Malvarlığının pasif kalemlerinden en bilinenin ise; bütün borçlanmalar olduğu ortadadır. Şu hale göre, eğer bir eşin 4.000.- Tl DAP ile 1.000. Tl Denkleştirme gideri ve 2.000 Tl Diğer borçları varsa; onun malvarlığı pasifinin 7.000 Tl olduğu kabul edilecektir.

Bütün bunların sonucunda ise; 15.000 Tl İşte aynı ölçüt ve yöntemlerle diğer eşin Net Malvarlığı Değerlerinin örneğin 16.000 Tl olarak bulunması halinde; söz ve hesap konusu olan EMKR’nde aranan Artık Değer’in, bu iki Net Malvarlığı Değerlerinin birbirlerinden mahsubu sonucu elde edilecek rakam olacağı açıktır. Yani: Eşlerden birine ait Net Malvarlığı Değeri 16.000.- Tl ve diğerine ait Net Malvarlığı Değeri de 8.000 Tl ise; söz konusu EMKR inde, tasfiyesi sonunda bulunacak Net Değer yani Artık Değer 8.000 Tl olacaktır.

Kural olarak bu şekilde tespit edilen AD’in eşler arasında yapılacak paylaşımı ise; tasfiyenin Artık Değerin Paylaşımı sürecini oluşturmaktadır.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi