Akrabalık veya diğer bir yakınlık başlı başına tanık beyanını değerden düşürücü bir sebep sayılamaz – Yargıtay Kararı: 3HD E. 2015/975, K. 2015/20666

Akrabalık veya diğer bir yakınlık başlı başına tanık beyanını değerden düşürücü bir sebep sayılamaz

Davacı vekili, dava dilekçesi ile; müvekkilinin, davalının baskısı ile nişanlandığını, çok masraf yaptığını, ziynet aldığını; nişanın kısa bir süre sonra davalı tarafından haksız olarak bozulduğunu, gururunun kırıldığını iddia ederek; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere, nişan hediyelerinin aynen iadesine; mümkün olmaz ise, şimdilik 10.000.00 TL maddi, 7.000.00 TL manevi tazminatın ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili, ıslah dilekçesi ile talep sonucunu 32.706.33 TL’ye yükseltmiştir.

Davalı vekili, cevap dilekçesi ile; davalının, takıları davacıya bıraktığını belirterek; davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; davanın kısmen kabulüne, kuyumcu bilirkişi tarafından tespit edilen 1 adet 67,56 gram 6.283,08 TL değerinde 22 gram Trabzon hasır bilezik, 1 adet 50,15 gram, 3.961,85 TL değerinde 22 gram geniş Mega bilezik, 1 adet 50,10 gram 3.957,90 TL değerinde 22 ayar geniş mega bilezik, 1 adet 6 gram 402 TL değerinde 14 ayar zincirli kolyenin davalı tarafından davacıya aynen iadesine; aynen iade mümkün olmazsa, bedeli olan 14.604,887 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine; fazlaya ilişkin talebin reddine, giyim masrafları yönünden davanın reddine karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince süresinde temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Somut olayda; davalı tanıklan birbirleri ile tutarlı beyanlarında nişanın ertesi günü davalının evine gittiklerini, tarafların evde tartıştıklannı, davalının davacıya doğru bir bohça attığını, bohçanın düştüğünü, içinden dökülen bir kaç altın, iki-üç bilezik ve paranın yerde olduğunu; davacının bunları alarak gittiğini gördüklerini anlatmışlardır.

Aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş olmalarıdır.

Akrabalık veya diğer bir yakınlık başlı başına tanık beyanını değerden düşürücü bir sebep sayılamaz. Dosyada davalı tanıklarının olmamışı olmuş gibi ifade ettiğini kabule yeterli delil ve olgu da yoktur. Ayrıca, mahkemece hükme dayanak alınan bilirkişi raporunda belirtilen ziynetler ile davalı tanıklarının davacının alıp gittiğini beyan ettikleri ziynetler de birbiri ile örtüşmektedir.

O halde, mahkemece; davalı, nişan hediyesi olan ziynetleri davacıya iade ettiğini yöntemine uygun olarak kanıtladığından; bu talebin de reddine karar verilmesi gerekir iken, eksik inceleme, yanılgılı değerlendirme ve yasal olmayan gerekçeler ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. (Y3HD, 21.12.2015, E. 2015/975, K. 2015/20666)

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Ziynet Eşyası Talepli Boşanma Davası Dilekçe Örneği

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE UZAKLAŞTIRMA TEDBİR TALEPLİDİR. DAVACI: VEKİLİ : DAVALI : KONU : Davalının …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: