Akıl Hastalığının Evlilikten Sonra Meydana Gelmesi Mahkeme Kararı

KARAR

Yukarıda açık adresi yazılı taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE BOŞANMA, NAFAKA, MADDÎ VE MANEVİ TAZMİNAT davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili özetle; tarafların 1995 yılında evlendiklerini, ve bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunmadığını, aralarında davalıdan kaynaklanan kusurlu hareketlerden dolayı aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğundan bahisle boşanmalarına, müvekkili lehine aylık 250,00-YTL tedbir-yoksulluk nafakası ve 10.000,00-YTL maddi ve 10.000,00-YTL manevi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiş, safahatta davayı ıslah ederek akıl hastalığı nedeni ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etmiş, nafaka ve tazminat istemlerinden vazgeçtiklerini bildirmiştir.

Davalı vekili özetle; iddiaların asılsız olmasına rağmen davayı kabul ettiklerini beyanla müvekkili lehine aylık 300,00- YTL tedbir nafakasına hükmedilmesini savunmuş, ıslah edilen hali ile de davayı kabul ettiklerini ve önceki taleplerinden vazgeçtiklerini savunmuştur.

Tarafların nüfus aile akit tablosunun tetkikinde 04.08.1995 tarihinde evlendikleri ve bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunmadığı görülmüştür.

Dava başlangıçta şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı boşanma davası iken davacı vekilinin 28 Kasım 2005 havale tarihli dilekçesi ile ıslah edilmek suretiyle akıl hastalığı hukuksal nedenine dayalı boşanma davasıdır.

TMK’nın 165. maddesi uyarınca; eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmek koşulu ile bu eş boşanma davası açabilir.

Maddede düzenlenen boşanma sebebi nisbi nitelikte boşanma nedeni olup, bu nedene dayalı boşanmaya karar verilmesi için eşlerden birinin akıl hastası olması, akıl hastalığı nedeni ile evlilik birliğinin diğer eş için çekilmez hal alması, tespit edilen akıl hastalığının geçmesine olanak bulunmadığının resmi sağlık kurulu ile de tespit edilmesi gerekir. Ancak maddede öngörülen akıl hastalığının tarafların evlendikleri tarihten sonra gerçekleşmiş bulunması zorunludur. Bu cümleden hareketle TME’nm 165. maddesi uyarınca, davalının vesayet altına alınmasına ilişkin Bakırköy l.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 16.07.2002 tarih ve 1997/365-667 sayılı ilam ve tüm dosyada gönderilmek suretiyle alman Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’nun 24 Mayıs 2006 tarih ve 1687 sayılı raporunda belirtildiği surette davalıdaki akıl hastalığının tarafların evlendikleri 04.08.1995 tarihinden önce 1993 yılından beri var olduğu ve bu suretle TMK’nm 165. maddesinde belirtilen yasal unsurların gerçekleşmediği anlaşılmış bulunmakla aşağıdaki şekilde davanın reddine karar verilmiştir.

üzere;

HÜKÜM: Yukarıda gerekçeleri açıklandığı

1-Subut bulmayan davanın REDDİNE.

2- Vazgeçme nedeni ile tarafların tedbir nafakası taleplerinin reddine.

3- Alınması gerekli 12,20-YTL ilam harcından peşin alınan harem mahsubu ile bakiyenin daha harem davacıdan alınarak hâzineye irat kaydına.

4-Davacı tarafından sarf edilen yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına.

5-Yürürlükteki asgari ücret tarifesi üzerinden hesaplanan 400,00-YTL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine.

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliği edildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile Yüksek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar taraf vekillerinin yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı. 14.05.2006

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 22:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.