Akaryakıt İstasyonu Kira Sözleşmesi Örneği

Eki 12, 2018 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

Akaryakıt İstasyonu Kira Sözleşmesi Örneği


AKARYAKIT TANKI VE AKARYAKIT İSTASYONU POMPASI ALT KİRA SÖZLEŞMESİDİR.

Bir tarafta 7402/2 Sok. N0:2 Işıkkent Bornova / İZMİR Pınarbaşı adresinde mukim akaryakıt istasyonunda kiracı konumunda bulunan Pam-tur Pamukkale Halk. İlş. Taş. Tur. Pet. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.  (bundan sonra PAM-TUR olarak anılacaktır) ile, Pınarbaşı tesisindeki bir adet akaryakıt istasyonu pompasını ve bir adet akaryakıt tankını alt kira sözleşmesi ile kiralayan Alan Turizm Taş. İnş. Gıda Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra ALAN olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde ve bu sözleşme koşulları üzerinde anlaşma sağlamışlardır.

MADDE 1- TARAFLAR

KİRAYA VEREN                 :                                      

KİRALAYAN                      :

KİRALANAN YER              : X adresinde mukim tesisinin istasyon kısmında yer alan bir adet tank ve bir adet pompa.

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE GENEL ŞARTLAR

 

Kiraya verenin hak sahibi bulunduğu ve aşağıda gösterilen kiralama konusu pompa ve tankın kiracıya kiralanmasına ilişkin şartlar işbu sözleşmenin konusunu oluşturur.  Bu sözleşmeye esas teşkil eden bu kiralama şartları ve kiralama bedelinin değiştirilmesi kiracı tarafından talep edilemez. Kiracı mücbir sebepler veya ekonomik kriz hallerini öne sürülerek kiranın uyarlanması veya indirilmesi için talepte bulunmayacağını kabul eder. Böyle bir durumun oluşması bu sözleşmenin ruhuna aykırı bir durum olacaktır.

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu sözleşme iş bu kira sözleşmesinin taraflarca karşılıklı imza tarihinde başlar ve toplam …… yıl kira dönemini kapsayarak…….tarihinde sona erer. Sözleşme süresinin bitiminde taraflarca mutabık kalınması halinde, taraflarca kira süresi ve koşulları yeniden müzakere edilecektir. Aksi halde, kira süresinin bitiminden itibaren kiracı 2 (iki) ay içerisinde mecuru tamamen tahliye edeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4- KİRA BEDELİ

 

Kira bedeli 1000TL+KDV olarak belirlenmiştir. Devlet tarafından KDV oranlarında yapılacak tüm değişiklikler ile resmi olarak kira bedellerine yansıtılabilecek vergi ve fonlar kira bedeline edilir veya düşürülür.

MADDE 5- KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN KULLANILACAĞI

 

Kiracı, kiralanan tanktan ve pompadan ancak kendi araçlarına akaryakıt verecek olup dışarıya akaryakıt satması EPDK mevzuatına aykırı olduğundan yasaktır. Satması halinde sözleşme kendiliğinden fesih edilecek olup kiralayan bu yüzden bir zarar görecek olur ise kiracı bu zararı tazmin edecektir.

 MADDE 6- BAKIM – ONARIM VE TADİLAT

6.1.Kiralama konusu gayrimenkulde yapılmasa gereken her türlü bakım, onarım ve tadilat işlemleri için kiracı yazılı talepte bulunmak ve kiraya verenin yanlı onayını almak zorundadır. Kiracı tadilat ve yenileme istekleri için gerekli plan, proje ve çizimleri, yazılı onay talebi ile birlikte kiraya verene iletecektir.

6.2.Kiralama konusu gayrimenkul ve içindeki mevcut demirbaşlar ile ekipmanın bakımları aksatılmadan- ve usulüne uygun olarak Kiracı tarafından yapılacaktır. Sözleşme sonunda tüm bina ve sözleşme ekinde bulunan ekipman çalışır, bakımlı, işler durumda ve temiz olarak kiraya verene teslim edilecektir. Bu ve olası diğer masraflar için kiracı, kiraya verenden herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.

MADDE 7- DEVİR YASAĞI VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Kiracı kiraladığı yeri hiçbir şekilde devredemez, alt kiracıya kiralayamaz veya böyle bir teşebbüste bulunamaz İşbu sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen Kiracının şirket yapısında bir değişiklik olması, ortaklıktan ayrılma ve/veya buna benzer durumların söz konusu olması halinde, bu sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmadan, kiraya verenin gerek bu sözleşme gerekse kanundan doğan haklarına halel gelmeksizin münfesih hale gelir.

MADDE 8- ÖZEL ŞARTLAR

8.1.Kiracı, kiraya verenin ve istasyonun prensip ve kurallarına aynen uyacaktır. Kiracı dolum yapılan tesiste çalışma düzenine ve gerekli teknik şartlara uymakla mükelleftir. Aksi yönde bir durumun vukuu bulması ve güvenliğe aykırı olayların gündeme gelmesi halinde, kiraya veren, herhangi bir ihtara hacet kalmaksızın, gerek bu sözleşme gerekse kanundan doğan haklarına halel gelmeksizin sözleşmeyi feshedebilecektir. Kiracı Böyle bir durumda, mecuru derhal tahliye etmeyi şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.

8.2.Kiracı, yanında çalıştıracağı elemanlarının akaryakıt istasyonu içindeki hal ve hareketlerinden, tesise veya üçüncü şahıslara verebileceği her türlü zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.

8.3.Kiracı, kiraladığı yerde onarım gerektiren bir durumu veya kiralama konusu istasyona dışarıdan bir müdahale halinde bunu, hemen kiraya verene haber vermekle yükümlüdür.

8.4.Kiracı kendi ünitesinde hiçbir ürünü müşterilerine satamaz. Kiracı Petrol Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hareket etmek zorundadır. Kiracı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu talimatlarına uymakla mükelleftir.

8.5.Kiracı işlettiği istasyon ve çevresinin temizliğinden ve düzeninden öncelikle sorumludur.

8.6.Kiracının kullanımına imkân tanınan, elektrik, su ve telefon giderleri, aylık olarak kiracıya fatura edilir. Kiracı bu faturaların bedelini en geç fatura tarihini takip eden 7 (yedi) gün içerisinde ödeyecektir. Bu bedellerin tespiti için kiracı kendisine ait olmak üzere elektrik ve su sayaçlarını taktıracaktır. Bu bedeller kiraya verene mal olan fiyat üzerinden hesaplanarak Kiracıya fatura edilecektir. Kiracı, kiraya verenin personeline bakım – onarım çalışmaları, su – elektrik sayaçlarının kontrolleri gibi nedenlerle; kullanımına tahsis edilen yere girebilmeleri için gerekti eni vermek zorundadır.

8.7.Kiralama konusu yerde kaza vs. meydana gelmesine, Kiracının ihmali ve kusurlu davranışları sebep olmuş ise ve bu durum tesisin, kiracının veya kiraya verenin çalışanlarının ve/veya üçüncü şahısların zarar görmesine sebebiyet verirse, bu durumdan ve oluşacak her türlü maddi ve manevi zararlardan kiracı tek başına sorumludur.

8.8.Kiracı kiralama konusu istasyon ile ilgili mevcut risk sigortalarını eksiksiz ve kiraya veren adına ilgili poliçeyi Daini Mürtehin olarak yaptıracaktır.

8.9.Kiracı yanında çalıştırdığı tüm personelin SSK ve İş kanunlarına uygun olarak çalışmasından, vergi, prim ve harçların zamanında ödenmesinden, kanunların öngördüğü tüm mali ve hukuki yükümlülüklerden sorumludur. Aksi halde, doğabilecek yasal ve mali yükümlülüklerden sorumlu olup bu yükümlülüğünü başka kişi veya kuruluşlara devredemez. Kiraya veren, kiracı namına herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa kiracı, kiraya veren tarafından ödenen tutan, ödeme tarihi itibariyle tüm fer’ileriyle (ana para, işlemiş faiz, gecikme zammı vb) birlikte kiraya verene, kendisine bildirim tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde ödeyecektir.

MADDE 9- SÖZLEŞMENİN FESHİ HALLERİ

 

İşbu sözleşmenin diğer maddelerinde yer alan fesih ve sona erme halleri saklı kalmak kaydıyla, kiracının yukarda sayılan sözleşme maddelerine muhalefet etmesi halinde, kiraya veren kendisini yazılı olarak ihtar eder. Yazılı ihtara rağmen, kiracı tarafından sözleşmeye uygun davranılmaması ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, sözleşme kiraya veren tarafından tek taraflı olarak, gerek işbu sözleşme gerekse kanundan doğan haktan saklı kalmak kaydıyla feshedilir. Diğer taraftan, kiraya verenin üst kiracı ile olan kira sözleşmesinin herhangi bir sebeple feshedilmesi ve/veya sona ermesi durumunda, bu sözleşme de kendiliğinden ve Kiracı tarafından hiçbir hak iddia edilmeden sona erer.

MADDE 10-  ADRESLER:

Kiracı ve kiralayanın yukarıda yazılı adresleri yasal tebligat adresi olarak beyan edilmiş olup, taraflar bu adreslerde meydana gelecek değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildireceklerin aksi durumda bu adreslere yapılacak her türlü posta ve tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 11- DEFTER VE KAYITLAR:

İşbu sözleşme nedeniyle taraflar arasında herhangi bir ihtilafın doğması halinde tarafların ticari defter ve kayıtlarına bakılacak ve ihtilaf buna göre çözülecek ancak bu şekilde ihtilafın giderilmemesi durumunda kiralaya verenin ticari defter ve kayıtları esas alınacaktır.

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

X HALK. İLŞ. TAŞ. TUR. PET. ÜR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

X TURİZM TAŞ. İNŞ. GIDA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.                                                   

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.