Evlilik Dışı Çocuğun Babasının Tespiti Davasında Küçüğe Kayyım Atanır

Evlilik Dışı Çocuğun Babasının Tespiti Davasında Küçüğe Kayyım Atanır

Küçüğün babasının tespiti için 3. kişiye açılacak davada küçüğe kayyım atanması gerekmektedir. Bu husus yüksek mahkemenin aşağıdaki kararından da anlaşılacaktır.

İlgili Yargıtay Kararı:

DAVA : Dava dilekçesinde, küçük H. Y.’nın babasının davalı Akın olduğunun tespiti ile nafaka ve maddi tazminat istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
 
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
 
KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının, davalı Akın ile evlilik dışı ilişkisinden 26.10.2010 doğumlu H.Y.’nın olduğunu, çocuğun babasının davalı Akın olduğunu ileri sürerek babalığın tespiti, nafaka ve maddi tazminata hükmedilmesini istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
 
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 337. maddesinde evlilik birliğinin bulunmaması halinde velayetin anaya ait olacağı, 426/2. maddesinde ise yasal temsilci ile küçüğün menfaati çatıştığında küçüğe kayyım atanacağı, 301. maddesinde de babalık davasının, Cumhuriyet Savcısına ve Hazineye, dava ana tarafından açılmış ise kayyıma, kayyım tarafından açılmış ise anaya ihbar edileceği hükme bağlanmıştır.
 
Somut olayda, davanın küçük H. Y.’nın babasının davalı Akın olduğunun tespiti istemine ilişkin olduğu ve ana tarafından açıldığı ancak davanın Cumhuriyet Savcısı ile Hazineye ihbar edilmeden ve küçüğe kayyım tayin ettirilmeden karara bağlandığı anlaşılmaktadır. Yukarıda gösterilen yasal düzenlemeler dikkate alınarak mahkemece küçüğe kayyım tayin ettirilip davanın kayyım, Cumhuriyet Savcısı ve Hazineye ihbar edildikten sonra işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken, eksik tahkikatla karar verilmesi doğru görülmemiştir.
 
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 13.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.(
T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5633 K. 2014/13959 T. 13.10.2014 4721/m. 301, 337, 426/2)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Tıklayarak WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir