Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Yardım Nafakası Dava Dilekçe Örneği

Yardım Nafakası Dava Dilekçesi (Çocuk)

X (  ) AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                   :

VEKİLİ                    :

DAVALI                   :

DAVA                       : Yardım Nafakası Talebi  

KONU                       : Eğitimine devam eden reşit davacıya yardım nafakası bağlanması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR    :

 • Müvekkilin annesi ve davalı baba ……… tarihinde ……. Aile Mahkemesinin ……./…….Esas sayılı dosyası ile boşanmışlardır. Ancak davalı ….. yılında da ……… Asliye Hukuk Mahkemesinin …… /……. Esas sayılı dosyası ile boşanma davası açmış ve o tarihten beride ailesini terk etmiş durumdadır. Müvekkilim …. yaşındadır ve yaklaşık ……seneden beri babasını görmemiştir. Babasının kendisine göstermesi gereken manevi babalık görevleri dışında da bu süre zarfında hiçbir maddi destekte görmüş değildir.

 • Davalı … mühendisidir. Dilekçemize eklemiş olduğumuz ve … sitesine kendisi tarafından eklenmiş olan cv’ sine göre de yüksek meblağlı işler yapan ve iyi kazanan bir durumu vardır. (ek-1) Ancak davalı uzun yıllardan beridir üzerine malvarlığı tutmamakta, müvekkil ve müvekkilin annesi tarafından açılabilecek nafaka davalarına karşı tedbirli davranmaktadır. Hatta……. yılında müvekkilin ananesi tarafından açılmış olan nafaka alacakları ile ilgili de ……..yılına kadar tek kuruş ödememiştir. Bununla ilgili …..İcra dairesinin …… sayılı dosya numarası ile takip yenilenmiştir.

 • Müvekkilin annesi de çalışamamaktadır. Zaten çok genç yaşta davalı ile evlenen müvekkilin annesine davalı çalışması için müsaade etmemiştir. Daha sonra da onunla birlikte şehrini terk ederek ………. giden müvekkilin annesi, eşi tarafından terk edilince hiçbir zanaatı olmadığı için iş bulamamıştır. Müvekkilin annesi 3 kız çocuğu ile birlikte, babasından miras kalma evde diğer mirasçıların şimdilik muvafakati ile çok düşük bir kira bedeli ile oturmaktadır. Ancak bu durumun ne zaman kadar süreceği de belli değildir. …… yılından beri hem müvekkilin hem de müvekkilin annesinin geçimi, davalının diğer kızı ……..’in çalışması sonucu ve akrabaların yardımı ile olmuştur. ……… abla olarak müvekkili bu zamana kadar okutmuş, dershane ve okul masraflarını karşılamış aynı zamanda da annesine de bakmıştır. Davalı bir baba olarak 3 kız çocuğunu kaderine terk etmiştir. Müvekkile ortaokul ve lise döneminde, dershaneye hazırlık dönemlerinde tek kuruş göndermediği gibi ne yaptığını dahi sormamıştır.

 • Müvekkil …..yılında üniversite sınavında başarı sağlamış ve ……. Üniversitesi …….bölümünü kazanmıştır. (ek-2) Bölüm 4 yıllık olmakla birlikte bu yıl müvekkil hazırlık okumaktadır. Devlet yurdunda yer bulamadığı için özel bir yurtta kalmakta aylık …..TL yurt parası ödemektedir. Ayrıca harç paraları, kitap paraları, yol parası, yemek ücretleri ve başka şehirde okuyan bir üniversite öğrencisinin yapması gereken tüm masrafları yapıyor. Buna nazaran ise tek sabit geliri geri ödemeli olan aylık …..TL olan Kredi Yurtlar tarafından bağlanan aylıktır. Tüm diğer burslara başvurmasına rağmen ( başbakanlık , belediye vs) başka hiçbir gelir elde edememiştir. Bir dönem hem çalışıp hem de okumayı denese de derslerinin ağırlığından dolayı bununda imkansız olduğunu görmüştür.

 • Ayrıca müvekkil bir genç kızdır. Baba koruması ve sevgisini hiç tatmamıştır. Tek başına bir geliri olmayan annesinin akrabalarından bulmak zorunda kaldığı yardımlarla ve ablasının kendisine verdiği bir kısım parayla ayakta kalmaya ve hayata tutunmaya çalışmaktadır. Ablası da ülkedeki ekonomik sıkıntıdan dolayı dava açıldığı tarihte işten çıkarılmıştır. Müvekkil açısından hiçbir gelir kaynağı kalmamıştır.

 • Medeni Kanunumuz 328. maddesi ile anne ve babanın reşit olan çocuğunun eğitimlerine devam ettiği sürece hal ve durumlarına göre çocuklarına bakım edimlerini yerine getirme mükellefiyeti getirmiştir. ….yılından beridir yokluk içerisinde müvekkile annesi tarafından akrabalarının yardımı ile bakılmış, davalıdan hiçbir yardım görülmemiştir. Annenin durumu çok kötüdür. Ancak ekte sunmuş olduğumuz cv de görüleceği üzere davalının maddi durumu oldukça iyi olmasına rağmen resmi kayıtlarda üzerinde emekli maaşı dışında bir şey gözükmemektedir. Davalı hukuk sistemimizdeki boşluğu kullanmaya çalışmaktadır ve edindiği değerleri kardeşleri ve yeni eşi üzerine yaptırmaktadır. Bu nedenle Sayın Mahkemece davamızın kabul edilerek hakkaniyete uygun bir nafaka bedeli belirlenerek, müvekkilin üniversite maddi kaygılardan uzak olarak okumasını ve başına gelebilecek olumsuzlukların önlenmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER   : Medeni kanun ve yasal mevzuat

DELİLLER                      : Tanık, bilirkişi, keşif, yemin, davalı SGK Kayıtları, davalı CV ve Sair tüm deliller (delil listemiz dosyaya ibraz edilecektir) 

TALEP VE SONUÇ        :   

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı TMK’nun 328/2. maddesi uyarınca 364/son maddesi kapsamında müvekkil lehine fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere davanın açıldığı tarihten başlatılmak üzere eğitiminin devam ettiği sürece …. TL yardım nafakası verilmesine ve dava masrafları ve yargılama giderlerinin karşı taraf yükletilmesine karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz.   

Ekler :

 • Davalının sunduğu CV
 • Müvekkilin öğrenci belgesi
 • Yargıtay kararları
 • Vekaletname

Davacı Vekili

Yardım Nafakası Dilekçe Örneği

Yardım Nafakası Dilekçe Örneği


AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI:

DAVALI:

KONU: Yardım nafakası istemidir.

85 yaşındayım ve eşimle birlikte yaşamaktayım. Davalı oğlum imam olarak görev yapmaktadır. Ancak oğlum annesine ve bana hiçbir maddi yardımda bulunmamaktadır. Yaşımın ilerlemiş olması sebebiyle herhangi bir şekilde çalışıp kendime ve eşime bakamamaktayım ve yaşamımızı idame ettirmek için gerekli olan ihtiyaçları karşılayamamaktayım. Herhangi bir güvencem bulunmamaktadır ve devletten herhangi bir yardım almamaktayım. Şu anda maddi durumumuz çok kötüdür ve bakıma muhtaç durumdayız. Davalının ise,  maddi durumu iyidir. Bakıma muhtaç olduğumuz  ve kendi geçimimizi sağlayamadığımız için, bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER: Nüfus kayıtları, şahit, bilirkişi vs. tüm deliller.

SEBEPLER:  TMK. md. 364-365 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU:  Yukarda arz edilen nedenlerle, haklı davamın kabulü ile, davalı oğlum Osman Pala’dan aylık 400,00 Liranın her ay yardım nafakası olarak tahsiline ve tarafıma verilmesine, yargılama giderlerinin, karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygıyla  arz ve talep ederim.  tarih

Davacı

Eğitim İçin Yardım Nafakası Dilekçesi(Olumlu Netice, Yargıtay Kararları ile Birlikte)

ADANA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI:

Adres     :

VEKİLİ :

DAVALI :

Adres    :

KONU   :Eğitim sebebiyle yardım nafakası istemidir.

AÇIKLAMALAR :

Öncelikle belirtmek gereklidir ki; müvekkilimin müşterek çocukları öğrenci olması nedeniyle çalışma imkânı bulunmamaktadır.Davacı müvekkilin hiçbir geliri yoktur. Müvekkilimin davalı babası ise polis görevini icra etmektedir. Polis maaşı 7.000 TLolupEK1 de sunacağımız üzere Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesinde75 dönüm arazi ektiğine ilişkin beyanları ortada olup toplam aylık maaşı 12.000 ile 13.000TLarasındadır. (EK1 Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi) Bu nedenle, müvekkil adına eğitim giderleri için yardım nafakası talep etmekteyiz.

Müvekkilimizin annesi … ile müvekkilimin babası davalı … 00.00.1996 yılında evlenmiş olupBu evlilikten Selin ve Ayse adında iki tane müşterek kız çocukları doğmuştur.

Davalı .. ile müvekkilin annesi ..hakkında.. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 2019/000 Esas numaralı dosya ile hali hazırda boşanma süreçleri devam etmektedir.

Müşterekkilimizin eğitim ücretinin tümü boşanma süreci öncesinde müvekkilimin babası olan davalı tarafından karşılanmaktaydı. Müvekkillimizin annesi ve babası çekişmeli boşanma süreci devam etmektedir. Tüm bu durumlar yaşanmaya başladıktan sonra müvekkilimin babası tarafından karşılanan eğitim ve ev giderlerinin ödemeleri durmuştur. Müvekkilimiz üniversite öğrencisi olup farklı bir şehirde yaşamaktadır. Şu an için ev giderlerinin yanında eğitim ücreti, yemek, kırtasiye masrafları da eklenince X için ciddi bir ekonomik külfet yaratmıştır.

TMK uyarınca; Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa ana ve baba, durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdür. (TMK m. 328/…) Diğer taraftan; herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üst soyu ve alt soyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. (TMK m.364) Eğitimine devam eden reşit birey, kendi emek ve geliriyle yaşamını sürdürmekten yoksun ise anne ve babasından öğrenim tamamlanıncaya kadar yardım nafakası isteyebilmesi mümkündür.

MÜVEKKİLİN BABASI EKONOMİK OLARAK RAHAT BİR HAYAT SÜRDÜRMESİNE RAĞMEN MÜVEKKİLMİN YARDIM TALEBİNE OLUMLU BİR CEVAP VERMEMİŞ, HER GEÇEN GÜN ÇOCUĞUNUN DAHA DA MAĞDUR OLMASINA SEBEP OLMUŞTUR. Bu nedenle davalı Ali Bayrak’ ın maddi durumunun tespiti bakımından sosyal-ekonomik durum araştırması yapılması ve ekonomik gücünün, tespit edilmesi gerekmektedir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2004/ 2886 E, 2004/2859 K, 29.03.2004 tarih karar ile; 721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 328/1. maddesine göre; babanın çocuğuna bakma mükellefiyeti onun reşit olmasıyla sona erer. Küçük reşit olduktan sonra da eğitimine devam ediyorsa ( TMK.nun 328/2. maddesi ) bu takdirde; kendisi yeni bir dava açarak yardım nafakası talebinde bulunabilir. Dolayısıyla küçüğün reşit olduğu tarihte hükmedilen iştirak nafakası kanun gereği kendiliğinden sona ereceğinden, hükümde ayrıca belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Zira 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 364. Maddesinin “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.” Amir hükmü de göz önüne alınarak, müvekkilin tüm ihtiyaçları nedeni ile müvekkile destek olmaktan kaçınan davalı baba aleyhine aylık 1000,00 TL’den az olmamak koşulu ile yardım nafakasına hükmedilmesi gerekecektir.

Yargıtay 3. HD, 2014/14868E, 2015/1840K, sayılı ilamında; “Yardım nafakası, aile bireylerini yoksulluk ve düşkünlükten kurtarmaya ilişkin bir nevi sosyal yardımlaşma olup, ahlak kuralları ile geleneklerin zorunlu kaldığı bir ödevdir. Yardım nafakası isteyenin kusuru ile yardıma muhtaç duruma düşmüş olması, yükümlüyü borcundan kurtarmamaktadır. Aile bağlarının herhangi bir nedenle zayıflamış olması da yükümlülüğü ortadan kaldıran bir neden olarak düzenlenmemiştir. Bu nedenlerle, kanun koyucu, yardım nafakasını kişinin ve toplumun vicdanına bırakmamış, kanuni bir ödev olarak düzenlemiştir.” denmektedir. İlgili Yargıtay kararından hareketle yardım nafakası aile bireylerinin yoksulluğa düşmüş kişiye karşı olan kanuni bir ödevidir.

Müvekkilim, bir vakıf üniversitesinde hukuk fakültesi öğrencisidir. (EK2-Öğrenci belgesi) Müvekkilim başarılı bir öğrencidir. Üniversite okumak, ülkesine ve ailesine yararlı bir insan olmak istemektedir. Okuluna devam edebilmek için babasının yardımına ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca müvekkilimin aylık … TL değerinde …..bursu dışında, hiçbir geliri de bulunmamaktadır. Her öğrencinin kitap, kırtasiye, yiyecek, giyecek, iletişim, sağlık, dinlenme, eğlence, kültürel gereksinimler, boş zamanları faydalı olarak değerlendirme ve cep harçlığı gibi ihtiyaçları bulunmaktadır. Alınan burs temel ihtiyaçları karşılamaya yeterli düzeyde değildir.Bugünün ekonomik koşullarında okumakta olan çocuğunun öğrenim ve okul masrafları da arttığındanmasraflarının karşılanması gerekmektedir. Baba refah içindeyken, çocuğun eğitim ve sair harcamaları yönünden iştirakini sağlamak amacıyla işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :TMK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :… Asliye Hukuk 2019/000 EsasNo.lu dosyası, Davalı babanın sigorta kayıtları ve gelir durumu araştırması, davalını takbis ve araç kayıtları, Öğrenci belgesi ve eğitim giderlerine yönelik dekontlar, tanık, bilirkişi incelemesi vs.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle; fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

1-Davalı babanın ekonomik durumu göz önüne alınarak müvekkilimiz vakıf üniversitesinde okuması sebebi ile okul masraflarının karşılanmasına için yardım nafakasına hükmedilmesine,

2-Müvekkillimin şehir dışında olması sebebi ile ihtiyaçlarının karşılanması için 1. 000 TL Tedbir Nafakasına hükmedilmesine,

3-Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin, davalı yana yükletilmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

EKLER

 • ÇKS
 • Öğrenci Belgesi

Reşit çocuğun nafaka talebi dilekçesi

T.C.

ADANA … AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI : 

VEKİLİ : 

DAVALI :

DAVA KONUSU : Ergin olan müşterek çocuğun iştirak nafakasının yardım nafakasına çevrilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1) Davalı taraf ile müvekkilimiz … Aile Mahkemesi’nin 08.03.2006 tarih, …/…  Esas ve …/…  Karar sayılı ilamı ile anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Kesinleşen davada … doğumlu müşterek çocukları … velayeti müvekkilimize verilmiştir. Aynı zamanda müşterek çocukları için davalı baba tarafından aylık 200,00 TL iştirak nafakası ödenmesine ve söz konusu nafaka bedelinin enflasyon oranında her yıl artırılmasına hükmedilmiştir. (EK:1)

2) Karara çıkan bu dosyadan verilen nafaka miktarı, müşterek çocuğun eğitim hayatına başlaması ile birlikte ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmesinden mütevellit … Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne nafaka artırımı istemi ile başvuruda bulunulmuş; … Aile Mahkemesi’nin … tarihli … Esas … Karar Sayılı ilamı ile istem haklı ve yerinde görülmüş; iştirak nafakası her yıl enflasyon oranında artırılması sureti ile 1500 TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir. (EK:2)

3) Müvekkilimizin kızı … ili … ilçesi nüfusuna kayıtlı olup … tarihi itibariyle ergin hale gelmiştir. … yılında üniversite sınavını kazanarak … Üniversitesinin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde eğitimine devam etmeye hak kazananmış, halen aynı fakültede eğitimini sürdürmektedir. (EK:3)

4) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 328. maddesi hükmüne göre “Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.” Bu hüküm gereğince … ilinde ikamet eden ve aylık düzenli gelir sahibi davalı baba …’ın müvekkilin eğitimi devam ettiği müddetçe bakımı ve eğitim giderlerine destek olması için işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

5) …’ın öğrenimine devam ettiği üniversite vakıf üniversitesi olup yıllık eğitim ücreti … TL’dir .Yine 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 364. Maddesinin “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.” Amir hükmü de göz önüne alınarak, müşterek çocuğun eğitim ihtiyaçları başta olmak üzere, tüm ihtiyaçları nedeni ile müvekkilime destek  olması  saikiyle 1500 TL olan iştirak nafakasının yardım nafakasına çevrilmesini istemekteyiz.(EK:4)

6) Yargıtay 3. HD, 2014/14868E, 2015/1840K, sayılı ilamında; “Yardım nafakası, aile bireylerini yoksulluk ve düşkünlükten kurtarmaya ilişkin bir nevi sosyal yardımlaşma olup, ahlak kuralları ile geleneklerin zorunlu kaldığı bir ödevdir. Yardım nafakası isteyenin kusuru ile yardıma muhtaç duruma düşmüş olması, yükümlüyü borcundan kurtarmamaktadır. Aile bağlarının herhangi bir nedenle zayıflamış olması da yükümlülüğü ortadan kaldıran bir neden olarak düzenlenmemiştir. Bu nedenlerle, kanun koyucu, yardım nafakasını kişinin ve toplumun vicdanına bırakmamış, kanuni bir ödev olarak düzenlemiştir.” denmektedir. İlgili Yargıtay kararından hareketle yardım nafakası aile bireylerinin yoksulluğa düşmüş kişiye karşı olan kanuni bir ödevidir.

7) Ergin olan müşterek çocuk … henüz iş hayatına atılmamış, herhangi bir kişisel  geliri bulunmamaktadır. Üniversite sınavını kazanması ile eğitim giderleri başta olmak üzere tüm ihtiyaçları devam etmektedir. Davalı babanın ekonomik durumu da göz önüne alınarak Müşterek çocuğa aylık 1500 TL ödenen iştirak nafakasının yardım nafakasına çevrilmesi için işbu davanın açılma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 Sayılı Kanun madde 328, madde364

HUKUKİ DELİLLER :

Karşı tarafın sunacağı her türlü delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalması ile;

1) Boşanma ilamı

2) Nafaka artırım İlamı

3) Öğrenim Belgesi         

4) Üniversite Kayıt Tahsilat Makbuzu

5) Yargıtay 3. Hukuk Dairesi  …/…  Esas  …/…  Karar Sayılı İlamı

6) Tanık

7) Bilirkişi             

8) Diğer Yasal Kanuni Deliller                                                                                            

İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, annenin ve davalı babanın ekonomik durumları da göz önüne alınarak, eğitim ve bakım gideri olarak aylık 1500 TL iştirak nafakasının yardım nafakasına çevrilip davalıdan alınarak müşterek çocuğa verilmesine; belirlenen bu nafakanın her yıl yıllık enflasyon oranında artırılmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

EKLER:

 1) … Aile Mahkemesi’nin …./…./… Tarihli …/…  Esas …/… Karar Sayılı Boşanma İlamı

2) … Aile Mahkemesi …./…./… Tarihli …/… Esas …/… Karar Sayılı Nafaka Artırımı ilamı

3) Öğrenim Belgesi

4) Üniversite Kayıt Tahsilat Makbuzu

5) Bir adet onaylı vekaletname örneği

                                                                                                                                              DAVACI VEKİLİ

Bu yazımızda yardım nafakası için hazırlanacak dilekçeyi ele aldık. Yardım nafakası konusunda aklınıza takılan sorular için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adana İncekaş Hukuk Bürosu avukatları(https://av-saimincekas.com) nafaka hukuku konusunda engin bilgi ve deneyime sahiptir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Çocuk İçin Yardım Nafakası Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

(AİLE MAHKEMESİ SIFATI İLE)

DAVACI            :

VEKİLİ             :

DAVALI            :

KONUSU           : Şahsım adıma 1.000-TL nafaka istemimimdir.

AÇIKLAMALAR  

1-Annem ile davalı babam  …….. tarihinde evlenmiş ve bu evlilikten…..doğumlu ben ……. Bulunmaktayım. Annem  ile davalı babam … Aile Mahkemesinin 2012/612 E. 2012/663 K. sayılı ilamı ile 20/09/2012 tarihinde boşanmış, karar kesinleşmiştir. Tarafıma herhangi bir nafakaya hükmedilmemiştir.

2. Ben …….. Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2.sınıf öğrencisiyim. Davalı babamın bana herhangi bir maddi ve manevi desteği bulunmamaktadır. Zor şartları sadece annemin desteği ile eğitimime ve yaşamıma devam etmekte olamama rağmen çok zorlanmaktayım. Üniversite eğitimimi sürdürürken evde yaşamaktayım. Ev kira ….-TL dir.

Yaşımın büyümesi sebebiyle, ihtiyaçlarımın, eğitim ve sosyal yaşantımın artması, eğitim masraflarının günümüz şartlarında sürekli bir artış göstermesi, giyecek,okul, ev kirası ve birtakım sosyal masraflarının artması, buna karşılık günümüzde paranın alış gücünün sürekli azalması dikkate alındığında çok zorlandığım ortadadır. Davalı olan babam yıllardır tarafıma hiçbir ödeme yapmamakta ve destekte bulunmamaktadır.

Davalı babamın ekonomik durumu iyi olup, kendisi hem Almanyadan hem de Türkiyeden emeklidir. Mahkemece davalının sosyal ekonomik durumunun araştırılmasını talep ediyorum.

Yukarıda açıklanan nedenlerle işbu davayı açma zorunluluğum doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER     : HMK.TMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER       :

1) Aile Mahkemesi’nin 2012/612 E. Sayılı dava dosyası ve celbi

2)Tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırması

3)Öğrenci belgesi, Kira Kontratı

4)Nüfus kayıtları, tanık ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklana ve resen tespit edilecek nedenlerle,tarafım adıma 1000-TL nafaka alacağına hükmedilmesine,

Yargılama gideri ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir