Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

İştirak Nafakası Dava Dilekçesi Örneği

İştirak Nafakası Dava Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:
VEKİLİ:

DAVALI:


DAVA KONUSU : İştirak Nafakası Verilmesi Davası

DAVANIN DAYANDIĞI
VAKIALAR :

1) Davalı ile 19.03.1985 tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden 7.11.1986 doğumlu X ile 21.10.1996 doğumlu X adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)

2) X 1. Aile Mahkemesinin 2011/X  esas, 2011/X karar sayılı ilamıyla boşanmamıza ve küçük X velayetinin davacıya verilmesine karar verildi. (Ekli belge: 2) Boşanma karan X günü kesinleşmiş bulunmaktadır.

3) Boşanma kararı ile birlikte küçük X için iştirak nafakası takdir edilmemiştir. Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında (Getirtilecek belge: X) katılmak zorunda olduğu için küçük X için iştirak nafakası talep zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, boşanma kararı, ekonomik ve sosyal durum araştırması.

HUKUKİ SEBEPLER: 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK md 182 f. II.

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile küçük X için aylık X TL iştirak nafakasının (TMK md 182 f. II) davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı  Vekili

EKLİ BELGELER:
(HMK md 121)
1- Nüfus aile kayıt tablosu
2- Boşanma karan (X  1. Aile Mahkemesinin 2011/X esas, 2011/X karar sayılı dosya)
3- (Vekil varsa) Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneği (HMK md 76 f. I)

GETİRTİLECEK BELGELER:
(HMK md 121,195,197 f. II, III)

1- Taraflara ilişkin ekonomik ve sosyal durum araştırması

İştirak Nafakası Dava Dilekçesi

                                                                                                          ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

ADANA … NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

Davacı:

Davalı:

Konu: İştirak Nafakası bağlanması talebidir.

AÇIKLAMALARIMIZ

 1. Müvekkilim ile Eski Eşi, … tarihinde evlenmişlerdir.

 2. Ancak dava dilekçemizin ekinde de sunmuş olduğumuz … Sulh Hukuk Mahkemesi Aile Hukuk Şubesi’nin … Tarihli kararında da açıkça belirtildiği üzere taraflar … tarihinde boşanmışlardır.(EK-1 Alman Mahkemesi Kararı ve Tercümesi)

 3. Taraflar boşanma kararını Berlin Türk Konsolosluğuna başvuru yaparak nüfus cüzdanlarına işletmiş olup ayrıca ekte sunduğumuz Müvekkile ait nüfus kayıt örneğinde de boşanma medeni durumu değiştirilerek kayıtlanmıştır. (EK-2 ait Mavi Kart ve Nüfus Kayıt Örneği)

 4. 690 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili başlıklı 27/A maddesinde “Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir.” Şeklinde düzenlenmiş olup, yabancı mahkeme kararlarının tanıma yoluna başvurmaksızın nüfus kütüğüne tescilinin tatbik edilebileceğine ilişkin olarak hüküm yer almaktadır. Müvekkil de bu düzenlemelere uygun olarak nüfus cüzdanına boşanmış ibaresini Berlin Türk Konsolosluğunda ekletmiş olup, Türk hukukuna göre de boşanmış olduğu tescillenmiştir.

 5. Ayrıca tarafların bu evlilik dolayısıyla ……………… doğum tarihli ve ……………… isimli bir çocukları vardır. Müşterek çocuk ilk okul yaşında olup, Müvekkilimin yanında ikamet etmektedir.(EK-3 İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Örneği)

 6. Müşterek çocuğun giderleri tamamen Davacı ve Davacının ailesi tarafından karşılanmakla birlikte Davalı tarafından giderlerin karşılanması konusunda herhangi bir katkı bulunmamaktadır.

 7. Müvekkilimin düzenli bir geliri olmaması nedeniyle müşterek çocuk ………………’un giderlerini karşılamakta zorlanmaktadır. Bu nedenle Davacı’nın Almanya’da Euro üzerinden maaş aldığı bilindiği için, … TL iştirak nafakasının, boşanma tarihinden itibaren Küçüğün bakımını üstlenmiş olan Anne …’a bağlanmasını talep ediyoruz.

 8. Ayrıca Müvekkilimin yargılama giderlerini karşılama giderlerini karşılama gücü bulunmaması nedeniyle, İstanbul Barosu Adli Yardım Servisince tarafım görevlendirilmiş olup, iş bu davayı adli yardım talepli olarak açıyoruz. (EK-4 Fakirlik Kağıdı)

 9. İş bu sebeplerle öncelikle yargılama sırasında doğabilecek zararların önüne geçmek maksadı ile tedbiren nafakaya hükmedilmesi, daha sonra da davamızın kabulü ile birlikte Küçüğün giderlerinin karşılanması amacıyla 2.000-TL iştirak nafakasının Müvekkilime bağlanması yönünde karar verilmesini saygılarımızla vekil olarak talep ederiz.

Hukuki Deliler: TMK, Nüfus İdaresi Kanunu, 690 Sayılı KHK ve diğer sair mevzuat

Deliller: Delillerimiz aşağıda açıklamaları ile belirtilmiştir;

 1. Alman Mahkemesi Kararı ve Tercümesi, (EK-1)
 2. …’a ait Mavi Kart ve Nüfus Kayıt Örneği, (EK-2)
 3. İkametgah Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Örneği, (EK-3)
 4. Fakirlik Kağıdı, (EK-4)
 5. Tanık, (Daha sonra bildirilecektir.)
 6. Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü delil.

Sonuç: Yukarıda açıklanan sebeplerden,

 1. Öncelikle ADLİ YARDIM TALEBİMİZİN KABULÜNÜ talep ederiz.
 2. Yargılama sırasında oluşabilecek zararların önüne geçmek maksadı ile Davacı lehine TEDBİREN NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİNİ;
 3. İştirak Nafakası konulu davamızın, KABULÜYLE, 2.000-TL’lik NAFAKANIN BOŞANMA TARİHİNDEN İTİBAREN BAĞLANMASI YÖNÜNDE karar verilmesini;
 4. Sayın Mahkemece BAĞLANACAK OLAN NAFAKANIN DA SONRAKİ YILLARDA ÜFE-TÜFE ORANINA GÖRE ARTIŞINI SAĞLANMASI YÖNÜNDE karar verilmesini
 5. Mahkeme masrafı ve vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini  saygılarımla vekil olarak   talep ederim.

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir