İştirak Nafakası Artırım Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA : Çocuklar lehine hükmedilen iştirak nafakası arttırım talebimizdir.

KONU : Müşterek çocuklardan; Ahmet ve Ayşe için 350 TL olan iştirak nafakasının her bir çocuk yönünden 1.150 TL arttırılarak (fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla), her bir çocuk için aylık 1.500 TL’ ye çıkartılmasına yönelik iştirak nafakası artırım talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkil Berna ile davalı Ziya, Adana Aile Mahkemesi’nin 2014 tarihinde vermiş olduğu 15 esas ve 16 karar sayılı ilamı ile boşanmışlardır.

2- Mahkemece 2015 E. Ve 2016 Sayılı ilamı ile çocuklar lehine aylık 350 TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir.(ek-1)

3- TMK 176. Maddesinde “Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.” denilmektedir.

4- Ancak aşağıda izah edeceğimiz nedenlerle çocuklar lehine hükmedilen işbu nafaka miktarı fazlası ile düşüktür. Ülkenin içinde bulunduğu yüksek enflasyon ortamı ve paranın alım gücündeki düşüş nedeniyle çocuklar için hükmedilen ve daha sonra artırım talebimize rağmen mahkemenin sadece 100 TL gibi çok düşük bir miktar artırım da bulunması müvekkilin tek başına 350 TL ile çocukların geçinimini sağlaması imkânsız hale gelmiştir.

5- Müvekkil mevcut nafaka miktarı ile bırakınız çocukların pek çok ihtiyacını karşılamayı, büyüyen çocukların ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığı gibi karşı tarafı da ödüllendirmekten öteye geçmemiştir.

6- Çocuklar lehine hükmedilen nafaka miktarları yetersiz kalmakla birlikte, davalının ekonomik durumu taleplerimizi fazlasıyla karşılayacak güce haizdir. Davalı yan Yargıtay içtihatları gereğince bağlanan iştirak nafakasının çocukların evlilikte birliğinin devamında sağlanan koşulları sağlamaya yakın olması gerekmekte iken hâlihazırda davalının aldığı maaş ve malvarlığı göz önünde bulundurulduğunda çocuklar bakımından hükmedilen nafaka miktarı adeta SEMBOLİKTİR. Ayrıca aşağıda ekte sunduğumuz üzere müvekkil ve davalı çocukları özel okulda okuttuğu ve bu ücretlerini tek başına ödemekte olduğunu da belirtmek isteriz. Müvekkilin çocuklar için okula yapmış olduğu ödemelerin ayrıntıları için Adana Fen Bilimleri Anadolu lisesine müzekkere yazılarak yıllık bilançonun celbini talep etmekteyiz (ek-2)

7- Türk Medeni Kanunu’nun 331. maddesinde durumun değişmesi halinde hâkim, talep üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır hükmü haizdir. İrat şeklinde ödenmesine karar verilen (dönemsel olarak ödenen) yoksulluk nafakasının hükmedildiği zamanki koşulların önemli ölçüde değişmiş olması halinde nafakanın artırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

8- 2016 tarihi ile işbu talep tarihimiz arasında geçen dönemde dahi TCMB verilerine göre enflasyonda Toplam Değişim (%)87.08 olmuştur. (Ek – 3) Bu itibarla en azından (en az belirlenen enflasyon verisine göre dahi) aylık iştirak nafakasının dava tarihinden itibaren en az 350 TL olarak ödenen nafakanın (aylık 1.150 TL artırılması) için işbu davayı açmamız gereği hâsıl olmuştur.(ek-3)

HUKUKİ SEBEPLER : MK, HMK ve ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER :

1. Adana 2 esas ve 4 K. Sayılı dosyası (Gerektiği takdirde celbi talep olunur.)

2. Sosyal Ekonomik Durum Araştırması,

3. Bilirkişi,

4. Yemin,

5. Sair Yasal Deliller.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah ettiğimiz ve Sayın Mahkemece re’ sen nazara alınacak sebeplerle;

1) Davalının ekonomik durumu, enflasyon karşısında paranın alım gücündeki düşüş göz önünde bulundurularak; çocuklar lehine hükmedilen 100 TL arttırılarak aylık 350 TL olan iştirak nafakasının her çocuk için ayrı ayrı dava tarihinden itibaren 1.150 TL arttırılarak, AYLIK 1.500 TL’YE ve TOPLAMDA DA 3.000 TL’YE ÇIKARTILMASINA (fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla,

2) Hükmedilen nafakaya her yıl, yıllık ÜFE oranından az olmamak üzere hakkaniyete uygun oranda ARTIŞ UYGULANMASINA,

3) Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa tahmiline,

Karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Ek;

1- Adana aile mahkemesinin nafaka artırım kararı

2- Özel okul ücretinin bandrosu ve ayrı ayrı öğrenci belgeleri

3- 2016-2021 yılları arasındaki Enflasyon oranı

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir