Her İki Eşin Gelirleri Birbirine Yakın İse Kadının Yoksulluğa Düştüğünden Söz Edilemez

Her İki Eşin Gelirleri Birbirine Yakın İse Kadının Yoksulluğa Düştüğünden Söz Edilemez

Eşlerden her ikisi de yoksulluk nafakası talep edebilir. Ancak bunun için boşanma neticesinde yoksulluğa düşecek olması gerekir. Eğer ki her iki eşin de gelir seviyesi birbirine eşit ise eşlerden herhangi birinin yoksulluğa düştüğünden bahsedilemez. Dolayısı ile yoksulluk nafakası gündeme gelmez.

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından; her iki boşanma davası ve fer’ileri yönünden, davalı-karşı davacı kadın tarafından ise; tazminatların miktarı ile ziynet alacağına ilişkin davasının reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
 
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle karşı davanın, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle açılabileceğine süresinden sonra karşı dava açılması halinde, mahkemece davaların ayrılmasına karar verilmesinin (HMK.md.133) gerektiğine, davalının, karşı boşanma davasını da ihtiva eden cevap dilekçesini süresi içinde verilmemiş olup bu halde; yasal olarak karşı davanın tefriki gerekiyor ise de, karşı dava da boşanmaya ilişkin olduğuna göre, davaların, birlikte görülmesi ve delillerin birlikte değerlendirilmesinde usul ekonomisi bakımından yarar bulunduğundan, ayırma kararı verilmeyip, asıl dava ile birlikte görülmüş olmasında bir isabetsizlik görülmemiş olmasına göre davalı-karşı davacı kadının tüm, davacı-karşı davalı erkeğin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temviz itirazları yersizdir.
 
2-Toplanan delillerden; davacı-karşı davalı erkeğin fabrikada, davalı-karşı davacı kadının da tekstil işinde işçi olarak çalıştığı, kadının sürekli ve düzenli gelirinin bulunduğu, tarafların gelirlerinin birbirine yakın olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında kadının yoksulluğa düştüğünden söz edilemez. Türk Medeni Kanununun 175. maddesi koşulları oluşmadığı halde kadın yararına yoksulluk nafakası takdiri doğru görülmemiştir.
 
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın …. yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran Serdar’a geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.12.11.2015(Prş.)( 2. Hukuk Dairesi 2015/7082 E. , 2015/21162 K. “İçtihat Metni”)

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Tıklayarak WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir