Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Nafaka İcra Takibine İtirazın İptali Dilekçesi

ADANA AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI/ALACAKLI:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu

DAVALI/BORÇLU:

VEKİLİ:

KONU: İtirazın İptali talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Adana Aile Mahkemesi 15 E. Sayılı dosyası kapsamında 2021 tarihinde davacı müvekkil lehine dava tarihi olan 13 tarihinden itibaren olmak üzere aylık 250,00 TL ve müşterek çocuk lehine yine dava tarihinden itibaren olmak üzere aylık 200,00 TL tedbir nafakasına hükmetmiştir. Söz konusu ara karar ile hükmedilen tedbir nafakası Adana 2. İcra Müdürlüğü’nün 17 sayılı dosyası ile 11 tarihinde tarafımızdan ilamsız icraya konu edilmiştir. 

2-) Davalı vekili 12 tarihli dilekçesi ile Adana İcra Müdürlüğü’nün yetkisi ile borca (asıl alacak, faiz ve ferileri yönünden) ve alacaklı sıfatına itiraz etmiştir. Belirtmek isteriz ki borçlunun tüm bu itirazları yersizdir.

3-) Nafakaya ilişkin icra takipleri Türkiye’nin her yerindeki icra müdürlüklerinden yapılabilmektedir. Yargıtay İçtihatları da bu doğrultudadır. “Nafakaya dayalı olarak açılacak davalar Türkiye’deki her yerde Asliye Hukuk –Aile Mahkemelerinde açılabileceği gibi dava sonucu hükmedilen nafakanın da tahsili için aynı şekilde Türkiye’deki tüm icra müdürlüklerinden birinde takip konusu edilebilir. Nafaka alacaklarında, İİK’in 50. maddesi hükmü yani genel yetkili icra dairesinin borçlunun yerleşim yeri icra dairesi olduğu hükmü uygulanmaz.”  (T.C.YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/19435 K. 2012/1797 T. 26.1.2012)

4-) Davalı, alacaklı sıfatına da itiraz etmiştir. Fakat söz konusu tedbir nafakası kararı, davacı sıfatı ile X Aile Mahkemesi’nde müvekkil X adına açmış olduğumuz boşanma davası kapsamında verilmiştir.  Ara kararda “ müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren 200,00 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine” şeklinde hüküm tesis edilmiştir. Yargıtay Kararları da davalının bu itirazlarının yersiz olduğunu doğrular niteliktedir. İştirak nafakası borcu, çocuğa karşı değil, velayet kendisine verilen ana veya babaya karşıdır.” (HGK 2000/2-719-747) “İştirak nafakasında alacaklı olan, velayet kendisine bırakılan eş olup, çocuk değildir”  (2 HD. 07.05.1999 T. ve E.1999/4971, K. 1999/4863).

Salt çocuk için açılan iştirak nafakası davalarında dahi davalının bahsettiği gibi bir usul izlenmeyip velayet yetkisine sahip olan anne/baba tarafından dava açılırken; boşanma davası kapsamında hükmedilen tedbir nafakasının müvekkil adına icra takibine konu edilmesinde bir abeslik ya da usulsüzlük olmadığı kanaatindeyiz.

5-) Davalı/borçlu son olarak muaccel olmayan nafakayı talep ettiğimiz gerekçesi ile asıl alacak, faiz ve ferileri yönünden borca itiraz etmiştir.

İcra takibine konu tedbir nafakasına, dava tarihi olan X tarihinden itibaren olmak üzere hükmedilmiştir. İcra takibi ise X tarihinde yapılmış olup üç aylık nafaka miktarı talep edilmiştir. Söz konusu 3 aylık nafaka; davanın açıldığı 10. ay, sonraki 11. ay ve kararın verildiği 12. aylara ilişkin nafakalardır. Dava tarihi olan X tarihinde ilk nafaka muaccel olmuştur. X tarihinde ikinci aya ilişkin nafaka borcu muaccel olmuştur. Her ne kadar icra takibi X tarihinde yapılmış ise de borçlunun ödeme emrini tebliğ aldığı X tarihinde üçüncü aya ilişkin olan nafaka borcu da muaccel olmuştur. Davalı, borca X tarihinde itiraz etmiş olup itiraz tarihinde borç muaccel hale gelmiştir. Üçüncü aya ilişkin nafakanın erken talep edilmesinden borçlu için doğacak tek sıkıntı faiz açısından olacaktır ki o da itiraz tarihi olan X tarihi itibari ile yalnızca X TL’dir. Dolayısı ile davalının bu husustaki itirazının da yersiz ve kötü niyetli olduğu kanaatindeyiz.

HUKUKİ NEDENLER: İİK, HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Adana Aile Mahkemesi’nin 14 E. Sayılı dosyası; Adana 2. icra Müdürlüğü’nün 12 Sayılı dosyası ve yasal her türlü delil.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıkladığımız ve resen gözetilecek nedenlerle,

1) Borçlunun icra takibine yaptığı haksız ve kötü niyetli itirazın iptali ile icra takibinin devamına;

2) Borçlu aleyhine alacağın % 20 sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına,

3) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı/borçluya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

EKLER:

1-) Aile Mahkemesinin X tarihli ara kararı

2-) Onaylı Vekaletname Sureti

Aile Hukuku ve Boşanma Avukatı Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir