Adli Yardım Talepli Nafaka Artırım Dava Dilekçesi

ADANA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Öncelikle adli yardım talebimizin kabulü ile aylık 400 TL olan yoksulluk nafakasının dava tarihi itibariyle aylık 1500 TL’ye çıkartılması dileğidir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil ile davalının Adana Aile Mahkemesi’nin X Sayılı dosyası ile boşanmalarına karar verilmiştir. İşbu karar 01.11.2019 tarihinde kesinleşmiştir.

Söz konusu boşanma davasında; davalı kocanın eşine şiddet uyguladığı, evin kilidini değiştirdiği, eşine karşı sadakatsiz davranışlarının bulunduğu, eşini evden kovduğu eylemleri neticesinde; kocanın kusurunun daha ağır olduğu sonucuna varılmıştır.

Adana Aile Mahkemesi X sayılı Kararın 3. Maddesinde; “Davacı Kadın için dava tarihi olan 03.12.2017 tarihinden itibaren takdir edilen 300 TL tedbir nafakasının, tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla, karar tarihi olan 11.10.2019 tarihinden itibaren 100 TL artırılarak toplam 400 TL aylık her ay tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, karar kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak devamına” şeklinde hüküm kurulmuştur.

Ancak; TMK 176. Maddesi uyarınca; tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verileceği hususu düzenlenmiştir. Yine TMK’nın 4.maddesinde vurgulanan ‘hakkaniyet ilkesi’ de dikkate alındığında; müvekkil adına nafakanın arttırılması talebinde bulunma zaruretimiz hasıl olmuştur. Şöyle ki;

1- Müvekkil geçimini sağlamakta ciddi anlamda güçlük çekmektedir. Müvekkilin herhangi bir geliri bulunmamakta, gündelik işlerde çalışarak geçimini sağlamaktadır. Müvekkil boşanmadan itibaren zor duruma düşmüş hayatını ikame ettirmekte zorlanmaktadır.

2- Müvekkilin üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı bulunmamaktadır. Müvekkilin oturduğu ev kira olup, bir geliri olmayan müvekkil kirasını dahi öderken büyük zorluk yaşamaktadır. Mevcut nafaka müvekkilin kirasını dahi karşılayamamaktadır.

3- Değişen ekonomik koşullar, hayatın pahalılaşması, artan enflasyon nedeniyle paranın alım gücündeki düşüş göz önüne alındığında yaklaşık 4 yıl önce hükmedilen 400,00 TL’nin günümüz koşullarında yeterli olmayacağı aşikardır.

4- Nafaka borçlusu davalının, ekonomik gücünde olumlu ve artı değişimler olduğu bilinmektedir. Davalı emekli maaşı almakta ayrıca annesine vekaleten, vefat etmiş babasından da intikal eden emekli maaşını almaktadır. Yine yaşlı olan annesine bakım parası adı altında aylık almaktadır. Ayrıca yıllık 100.000TL’den fazla pamuk geliri bulunmaktadır. Adana-Seyhan Köyünde bulunan; gerek kendi adına gerekse babasından miras yoluyla kalan tapulu ve bir kısmı da tapusuz pamuklardan elde edilen gelir)

Davalı kendi ya da babasından kalan tarlalar için devletten yıllık olarak dönüm başına tarımsal destek almaktadır. Davalı ayrıca Seyhan köyünde bir kurumdan da maaş almaktadır. Davalıya müteveffa babadan Adana merkezde 1 daire, 2 ev, tarla miras kalmış olup yine davalının annesi adına tarla ve deniz kenarında arsa bulunmakta olup tüm bunları davalı kullanmaktadır. Davalı adına X plaka sayılı araç bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere davalı birçok mülk ve gelire sahiptir. Bunlar tarafımızca bilinenlerdir. Ancak bilinmeyen diğer mülk ve gelirleri de olması yüksek ihtimaldir. Bu nedenle nafaka talebimiz konusunda karar verildiğinde tüm bu mülk ve gelirlerin esas alınmasını talep etmekteyiz. Davalının mali ve ekonomik durumu araştırıldığında bu husus Sayın Mahkemenizce de görülecektir.

5- Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2016/4481 K. 2016/8685’da “Nafaka artırım davasının açılması belli bir zaman geçmesine bağlı tutulmadığı gibi, her dava açıldığı tarihe göre değerlendirilmelidir.” şeklindedir. Aradan geçen süre içinde tarafların sosyal ve ekonomik durumları değişmiş ve müvekkil ihtiyaçlarını karşılamakta büyük güçlük çekmektedir.

6- Müvekkilin mevcut ekonomik durumuyla yargılama harç ve giderlerini karşılaması mümkün değildir. Tüm bu sebeplerle müvekkilin HMK‘nın 334-340 maddeleri uyarınca adli yardımdan yararlandırılmasını, aylık 400 TL olan yoksulluk nafakasının dava tarihi itibariyle 1.500,00 TL’ye çıkarılmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : HMK ,TMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

1- Adana 2. Aile Mahkemesi’nin X Sayılı dosyası,

2- Tarafların mali ve ekonomik durumunun araştırılması; bunun için davalı adına kayıtlı tapu ve araçlar, trafik kayıtları, SGK kayıtları, Banka kayıtları olup olmadığının araştırılması için ilgili yerlere müzekkere yazılmasını talep ederiz.

3- Tanık Beyanları (İsim ve adresler bilahare bildirilecektir),

4- Nüfus Kayıtları

5- Bilirkişi incelemesi, keşif ve her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenler ile öncelikle müvekkilin adli yardımdan yararlandırılarak, yargılama harç ve giderlerinden muaf tutulmasına, aylık 400 TL olan yoksulluk nafakasının dava tarihi itibariyle 1.500,00 TL ‘ye çıkartılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına bilvekale talep ederiz.

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir