Uzmanlardan oluşan bir heyet oluşturulmak suretiyle çok yönlü bir inceleme ve araştırma yaptırılmalıdır- Yargıtay Kararı

Uzmanlardan oluşan bir heyet oluşturulmak suretiyle çok yönlü bir inceleme ve araştırma yaptırılmalıdır

Davacılar, davalının 11.03.2009 doğumlu olan çocuğu Damla’yı yanlanna alıp bir yılı aşkın bir süre baktıklannı belirterek evlat edinme karan verilmesini istemişler, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafmdan temyiz edilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davalı annenin 08.08.2000 tarihinde baba Mustafa Kubal ile evlendiği, baba Mustafa’nın 15.03.2012 tarihinde öldüğü, küçük Damla’nm velayetinin davalı annede olduğu, taraf ve tanık beyanlanna göre küçük Damla’mn bir yılı aşkın süredir davacıların yanında kaldığı, halen davacılar ile birlikte yaşadığı, davalının küçük Damla’nm davacılar tarafmdan evlat edinilmesine rıza gösterdiği, yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun 309/1. maddesinde “Evlat edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir.” 312/1 ve 2. maddelerinde “Küçük, gelecekte evlat edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir ve ana ve babadan birinin rızası eksik olursa, evlat edinenin veya evlat edinmede aracılık yapan kurumun istemi üzerine ve kural olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce, onun oturduğu yer mahkemesi bu rızanın aranıp aranmamasına karar verir. Diğer hallerde, bu konudaki karar evlat edinme işlemleri sırasında verilir.” 316/1 ve 2. maddelerinde ise “Evlat edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlat edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir. Araştırmada özellikle evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlat edinenin eğitme yeteneği, evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir.” hükmü düzenlenmiştir.

Mahkemece, davalının, küçük Damla’nın davacılara evlatlık olarak verilmesi karşılığında davacıların evinin alt katının davalıya verileceğine yönelik aralarında anlaşma yapmış olduklarına ilişkin beyanı dikkate alındığında, evlat edinme işleminin maddi beklenti karşılığında yapılıp yapılmadığı hususu da gözetilerek uzmanlardan oluşan bir heyet oluşturulmak suretiyle yasa hükmüne uygun, çok yönlü bir inceleme ve araştırma yaptırılıp evlat edinmenin çocuğun yararına olup olmadığı tespit edilmeden davamn kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y18HD, 12.05.2015, E. 2014/19728, K. 2015/8086)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Tıklayarak WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir