Evlat edinilme küçüğün yararına olmalıdır- Yargıtay Kararı

Evlat edinilme küçüğün yararına olmalıdır

Davacılar dava dilekçesinde, 15/12/2006 tarihinden itibaren bakıp büyüttükleri küçük Ela Taşkapı hakkında evlat edinme kararı verilmesini talep etmişler, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Dava, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305. ve devam eden maddelerine dayalı olarak açılan evlat edinme istemine ilişkindir.

Türk Medeni Kanununun 305. maddesi; bir küçüğün evlat edinilmesinin, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlı olduğu, 308. maddesi; evlat edinilenin, evlat edinenden en az onsekiz yaş küçük olması gerektiği, maddesi; evlat edinmek için küçüğün ana ve babasının rızasının gerektiği, aynı Yasanın 316.maddesine göre de, evlat edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlat edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilebileceği, araştırmada, özellikle evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlat edinenin eğitme yeteneği, evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerektiği düzenlenmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; küçük Ela’nın 16/12/2005 tarihinde dahili davalı Tuğba ile Latifin evlilik dışı ilişkisinden doğduğu, küçüğün davacılar Sultan ve Yusuf tarafından kurumdan koruyucu aile sıfatıyla evlat edinmek amacıyla alınıp 1 yıldan fazla süreyle eğitilip, bakılıp büyütüldüğü, ihtiyaçlarının davacılar tarafından karşılandığı, 02/01/2008 tarihinde evlat edinmek istemiyle davacılar tarafından dava açıldığı, yargılama devam ederken küçük Ela’mn biyolojik anne ve babasımn 17/09/2010 tarihinde evlenerek baba Latif ile küçük Ela arasında soybağının kurulduğu, 13/12/2012 tarihli celsede dahili davalıların, küçüğün davacılar tarafından evlat edinilmesine rıza gösterdikleri ve kendileri ile küçük arasında kişisel ilişki kurulmasını istedikleri, 08/10/2013 tarihli celsede ise dahili davalılar vekili tarafından davamn reddinin istendiği, mahkemece küçüğün anne ve babasının rızasının olmadığından bahisle davamn reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda gösterilen yasal düzenlemeler ve açıklamalar dikkate alındığında küçüğün anne ve babasının evlat edinmeye rızalarının bulunduğu gibi bilirkişi raporu ve dosya kapsamı dikkate alındığında evlat edinmenin küçüğün yararına olduğu, evlat edinme için kanunda belirtilen diğer şartların da mevcut olduğu, dolayısıyla davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y18HD, 06.04.2015, E. 2014/13819, K. 2015/5193.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir