İddet Müddetinin(Evlilik Bekleme Süresinin) Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

TMK md 132 – Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter.Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

İddet Müddetinin Kaldırılması Dava Dilekçesi -1-


ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

İSTEMDE BULUNAN

DAVACI                   : 

VEKİLİ                     : Adana Boşanma Avukatı Saim İncekaş

DAVALI                   : HASIMSIZ

KONU                      : Bekleme (iddet) süresinin kaldırılması ve evlenmeye izin verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

1- Müvekkilimiz ile eşi X Aile Mahkemesi’nin X Esas ve X Karar sayılı dosyası ile 22/11/2018 tarihinde boşanmışlardır. Boşanma kararı, 20/03/2019 tarihinde kesinleşmiş ve karar nüfusa işlenmiştir. Kesinleşmiş boşanma ilamı (EK 1) ve müvekkilimizin Nüfus Müdürlüğünden aldığı kimlik bilgileri (EK 2) dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

2- Şimdi ise müvekkilimiz bir başkası ile evlenmek istemektedir. Gebe değildir. Hamile olmadığının tespitine X Devlet Hastanesi’nin 25.03.2019 tarihli Tıbbi Laboratuar Tetkik Sonuç Raporu dilekçemiz ekinde (EK 3) sunulmuştur.

3- Müvekkilimizin en kısa sürede evlenmek istemesinden dolayı, açıklanan sebepler uyarınca tekrar evlenebilmesine izin verilebilmesi için 300 günlük bekleme süresinin kaldırılması için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER     :4721 S. K. m. 132, 6100 S. K. m.382-388 ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      :Nüfus Kayıtları, boşanma ilamı, doktor raporu, ikamesi mümkün her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve Sayın Mahkemece re’sen gözetilecek nedenlerle; Müvekkilimiz hakkında Medeni Kanunun ilgili maddesi gereğince zorunlu olan 300 günlük bekleme süresinin kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

                                               Bekleme (İddet) Süresinin Kaldırılması Talebinde Bulunan

                                                                                               Davacı Vekili

Av.  Saim İNCEKAŞ

EKLER:

1- X Aile Mahkemesi’nin X Esas ve X Karar sayılı ilamı,

2- Müvekkilimize ait nüfus cüzdan bilgileri

3- X Devlet Hastanesi’nin X tarihli Tıbbi Laboratuar Tetkik Sonuç Raporu

4- Bir adet özel yetki içerir onaylı vekaletname örneği.      

İddet Müddetinin Kaldırılması(Eski Eş İle Yeniden Evlenme Talepli) Dava Dilekçesi -2-


(Aile Mahkemesi Kurulmuş Yerlerde)
NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                           :

VEKİLİ                             :

DAVALI                            :

DAVA KONUSU             :   Bekleme Süresinin Kaldırılması

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR                      :

Davalı ile 19.03.1979 tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden 7.11.1980 doğumlu Nalan ile 21.10.1992 doğumlu Selim adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)

Davalının başka bir kadınla yaşamaya başlaması üzerine açtığımız dava sonucunda davalının tam kusurlu davranışı sebebiyle Ankara 1. Aile Mahkemesinin 2011/100 esas, 2011/120 karar sayılı ilamıyla tarafların boşanmalarına karar verildi. (Ekli belge: 2) Boşanma kararı 30.11.2012 günü kesinleşmiş bulunmaktadır.

Davalı çok kısa sürede yaptığı hatanın farkına vararak bu kadınla ilişkisinin sona erdiğini ve benimle yeniden evlenmek istediğini açıklamış olup ortak çocuklarımın da isteğini dikkate alarak yeniden davalı ile evlenmeye karar verdim.

Evliliğimin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez isem de evliliği sona eren tarafların yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkemenin bu süreyi kaldırması gerekli olduğundan dava açma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER                       : Nüfus aile kayıt tablosu, boşanma kararı.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 132.

TALEP SONUCU             : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile davacının davalı ile yeniden evlenmesi için bekleme süresinin kaldırılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. (tarih)

Davacı Vekili
Av.

EKLİ BELGELER:

(HMK md 121)

  • Nüfus aile kayıt tablosu
  • Boşanma kararı
  • Vekaletname

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

İddet Müddetinin Kaldırılması Davasına Beyan

ADANA … AİLE MAHKEMESİNE

ESAS NO:

DAVACI :

VEKİLİ:

DAVALI:  Hasımsız

KONU: … tarihli tensip tutanağının 2 numaralı ara kararı gereği davacının hamile olmadığına ilişkin sağlık raporunun sunulması ve ivedilikle bekleme müddetinin kaldırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda numarası yazılı bulunan mahkemeniz dosyasının … tarihli tensip tutanağının 2 numaralı ara kararı gereği davacının hamile olmadığına ilişkin sağlık raporu ek olarak sunulmaktadır.  İşbu rapor gereği müvekkilin hamile bulunmadığı sabittir. Bu nedenle bekleme müddetinin ivedilikle kaldırılmasını sayın mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir