Ölen Eş İçin Mirasçıların Açacağı Katılma Alacağı Davası

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

İhtiyati tedbir taleplidir.

DAVACILAR:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA KONUSU: Yasal Mal Rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan katılma alacağı davasıdır.

HARCA ESAS DAVA DEĞERİ: 10.000,00- TL (Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR:

1-) Taraflar, ….. tarihinde vefat eden ortak miras bırakanları ……’ ın yasal mirasçılarıdır. Davacı müvekkiller, murisin ilk evliliğinden olan çocukları ve ölen çocuklarının yasal mirasçıları, Davalı taraf,murisin ikinci eşidir.

Davalı ile muris …… tarihinde evlenmişler,  evliliğin başında veya devamında sözleşmeyle farklı bir mal rejimi belirlemediklerinden evlilik müddetince taraflar arasında yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olmuş (TMK.m.202) ve  mal rejimi ölümle son bulmuştur. (TMK.m.225/1)

2-)Muris ve davalı, evlilikleri müddetince muris tarafından satın alınan ve tapu kaydında;

  • Adana İli,……. 2 Nolu Bağımsız bölümde kayıtlı Mesken niteliğindeki taşınmaz ile,
  • Adana İli, …… 13 Nolu  Bağımsız Bölümde kayıtlı Dubleks Mesken

olarak kayıtlı  taşınmazları edinmişler, taşınmazlar tapuda davalı taraf adına tescil edilmiştir. Söz konusu taşınmazlar davalı açısından TMK’nin 219. maddesi hükmü uyarınca edinilmiş maldır.

3-) Davacıların dava konusu taşınmazlar üzerinde,TMK’nun 218 vd maddelerinde düzenlenmiş bulunan ve başka bir mal rejimi seçmemiş olmalarından dolayı davalı ile ortak miras bırakan arasında geçerli bulunan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinden kaynaklanankatılma alacağı mevcuttur.

4-) Alacakmiktarının hesaplanabilmesi için dava konusu taşınmazların değerlerinin belirlenmesi ve bunun için de bilirkişi incelemesine ihtiyaç vardır. Ayrıca bu tür davalarda davalı tarafın yapabileceği bir takım itirazların da değerlendirme ve hesaplamalarda dikkate alınması gereği ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenlerle anılan alacaklarımızın gerçek miktarlarını şu anda belirlememiz mümkün olmadığından dava değerini geçici olarak harca esas alınmak üzere belirlemiş bulunmaktayız. Yapılacak araştırma ve bilirkişi incelemelerinden sonra ortaya çıkacak gerçek alacak miktarımızı talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

Bu nedenle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

Adana İli Seyhan …….. 2 Nolu Bağımsız bölümde kayıtlı Mesken için henüz belirsiz olan alacağımızın  şimdilik 5.000-TL’ ile,

Adana İli …….. 13 Nolu  Bağımsız Bölümde kayıtlı Dubleks Mesken için henüz belirsiz olan alacağımızın şimdilik 5.000-TL’nın yasal faiziyle birlikte tahsili için işbu davayı açmak zorunlu olmuştur.

5-) Davalının dava sürecinde dava konusu taşınmazları devir ve temlik etme ihtimaline binaen telafisi imkansız zararların önlenmesi için öncelikle taşınmazların tapu kaydı üzerine“İhtiyati Tedbir” konulmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER: TMK m.218 vd, HMK, TBK ve İlgili Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER:

1-Nüfus Kayıtları,    

2-Tapu Kayıtları

3-Tanık beyanı (İsim, adres ve T.C. Kimlik numaraları bilahare bildirilecektir)

4- Keşif   

5- Bilirkişi İncelemesi,  

8-Yemin, Veraset İlamları ve her türlü yasal kanıt.

İSTEM SONUCU:

1. Arz edilen nedenlerle; Adana ili …….2 Nolu Bağımsız bölüm ve Balıkesir İli …….13 Nolu  Bağımsız Bölümde kayıtlı dava konusu taşınmazların tapu kaydı üzerine üçüncü kişilere devir ve temlikine engel olmak üzere teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasına,

2.Davamızın kabulü ile edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine; fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik harca esas değer olarak göstermiş bulunduğumuz 10.000,00- (Onbin)- TL alacağın, yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı müvekkillere miras payları oranında ödenmesine,

3. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini talep ederim. Saygılarımla. 03.03.2021                                                                           

Davacılar Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir