Mal Rejimi Tasfiyesinde Oyak Kar Payı ve Nema- Yargıtay Kararı

Mal Rejimi Tasfiyesinde Oyak Kar Payı ve Nema

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine karar verilmiş olup hükmün davacı-karşı davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Davacı-karşı davalı X vekili, dava dilekçesinde belirtilen malvarlıkları nedeniyle mal rejiminin tasfiyesi ile alacak isteğinde bulunmuş, karşı davanın reddini savunmuştur.

Davalı-karşı davacı … vekili, davanın reddini savunmuş, karşı dava dilekçesinde belirtilen malvarlıkları nedeniyle mal rejiminin tasfiyesi ile alacak isteğinde bulunmuştur.

Mahkemenin davacı-karşı davalı X in davalı-karşı davacının emekli ikramiyesinden 124,17-TL, OYAK kar payından 2.536-TL, nema alacağından 586,21-TL katılma alacağının olduğunun kabulü ile karar tarihinden itibaren yasal faizi ile davalı-karşı davacıdan tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine, davalı-karşı davacı …’ın … ada … parseldeki 2 nolu bağımsız bölüm olan taşınmazdan 86,292-TL katkı payı olduğunun kabulü ile 20.000-TL’lik kısmının dava tarihinden, 66.292-TL’lik kısmının ise ıslah tarihi olan 12.03.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile, … plakalı otodan 12.168-TL katkı payı, 665.31-TL katılma alacağı olduğunun kabulü ile katkı payına ilişkin kısmın dava tarihinden, katılma alacağına ilişkin kısmının ise karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, … plakalı otodan 4.332,24-TL katkı payının olduğunun kabulü ile dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile , davacı-karşı davalının emekli ikramiyesinden 1.276,23-TL katılma alacağının olduğunun kabulü ile karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacı-karşı davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin taleplerin reddine, maaş ve davacının nema ödemesi ile … ve … plakalı otolar ile karşılıklı gönderildiği bildirilen dövizler yönünden tarafların katkı payı ve katılma alacaklarının bulunmadığı kabul edilerek taleplerinin reddine, TMK’nun 236/2 maddesi uyarınca yapılan talebin takdiren reddine dair ilk kararı davacı-karşı davalı vekilinin temyizi üzerine Dairenin 14.10.2014 tarih, 2014/14397 esas-2014/18285 karar sayılı ilamı ile davacı-karşı davalı …’ün asıl davada lehine hükmedilen bölümle ilgili tüm, karşı davada aleyhine hükmedilen bölümle ilgili bozmaya konu hususlar dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmeyerek karşı dava konusu emekli ikramiyesi, … plakalı araç, … plakalı araç ve … ada … parseldeki 2 nolu bağımsız bölüm yönünden bozulmuş, mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde karşı davalı vekilinin taleplerinin incelenmesi ile davanın kabulü ile, davacı-karşı davalı …’e ödenen emekli ikramiyesi yönünden katılma alacağının reddine, … plakalı oto yönünden talebin güncel değer olan 9.817-TL dikkate alınarak bunun yarısı olan 4.908,50-TL katılma alacağının bulunduğunun kabulü ile karar tarihinden itibaren işleyecek faizi ile, … plakalı araç yönünden davalı-karşı davacının 9.850-TL değer artış payı ve 657,50-TL katılma alacağı olduğunun kabulü ile karar tarihinden itibaren işleyecek faizi ile, … ada … parseldeki 2 nolu bağımsız bölüm yönünden 73.251-TL katkı payı olduğunun kabulü ile dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile davacı-karşı davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı-karşı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına ve uyulan bozma ilâmında açıklandığı üzere işlem yapılıp sonucu dairesinde hüküm tesis edildiğine göre, davacı-karşı davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Davacı-karşı davalı vekilinin … plakalı araca ilişkin temyiz itirazlarına gelince; mahkemece bu araç yönünden bozma ilamından önce davacı-karşı davalı … aleyhine 4.332,24-TL alacağa hükmedilmiş, davacı-karşı davalı vekilinin temyizi üzerine “ … tarafından üçüncü kişiye satış 12.07.2004 tarihinde yani mal rejimi sona erdikten sonraki bir tarihte yapıldığından hesaplamanın devir tarihindeki değere veya hakkaniyete göre değil karar tarihine en yakın tarihteki değere göre hesaplama yapılması gerekmektedir.

Mahkemece hatalı değerlendirme ile … aleyhine aracın dava tarihindeki sürüm değeri gözetilerek katkı payı alacağı hesabı yapılması doğru olmamıştır. Ayrıca katılma alacağı davalarında karar tarihinden geçerli olmak üzere faize hükmedilmelidir. Mahkemece, aracın bozma sonrası karar tarihine en yakın tarihteki güncel piyasa sürüm değerinin tespit edilmesi ve bu değerin artık değer kabul edilerek davalı-karşı davacı … lehine yarı oranda katılma alacağına hükmedilmesi, hükmedilecek miktara karar tarihinden geçerli yasal faiz yürütülmesi, hüküm kurulurken kazanılmış hakların da göz önünde bulundurulması gerekir.” gereğine işaret edilerek hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Önceki hükmün davacı-karşı davalı … vekili tarafından temyiz edildiği ve hüküm kurulurken kazanılmış hakların da göz önünde bulundurulması gereğine işaretle bozulduğu dikkate alınarak davacı-karşı davalı aleyhine en fazla önceki hükümdeki miktar olan 4.332,24-TL’ye hükmedilebilecekken bu miktar aşılarak aleyhine olacak şekilde 4.908,50-TL’ye hükmedilmesi doğru değilse de, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden HMUK’nun 438/7. maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle, hüküm fıkrasının 3.paragrafının hüküm fıkrasından tamamen çıkarılmasına, yerine “davalı karşı davacının … plakalı oto yönünden 4.332,24-TL katılma alacağının bulunduğunun kabulü ile karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile” paragrafının yazılmasına, hükmün 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollaması ile 1086 sayılı HUMK’nun 438/7. fıkrası gereğince düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, davacı-karşı davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının (1) nolu bent uyarınca reddine, taraflarca HUMK.nun 440/1. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 24.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (8 HD Esas : 2015/21730 Karar : 2017/7674 Tarih : 24.05.2017)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. Serkan Öztürk

    01.01.2001 de OYAK üyesi oldum 31.03.2022 tarihinde evlendim 26.05.2023 de emeklilik dilekçemi verdim 01.07.2023 tarihinde eşim evi terk etti ve 05.07.2023 tarihinde boşanma ve mal ayrılığı davası açtı 16.07.2023 tarihinde emekli oldum.oyak tamamını içeride bıraktım eşim oyaktan pay alabilirmi

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir