Boşanma Davası Gerekçeli Karar Örneği

Boşanma Davası Gerekçeli Karar Örneği

TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR

T.C.

… AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO

KARAR NO

HÂKİM                   :

KÂTİP                      :

DAVACI                  : Adı ve Soyadı- T.C. Kimlik No:… –

…ve… oğlu… doğumlu – Adres

DAVALI                  : Adı ve Soyadı- T.C. Kimlik No: …

… -… ve… kızı… doğumlu -….

DAVA                      : Boşanma

DAVA TARİHİ :

KARAR TARİHİ :

GEREKÇELİ KARAR

YAZMA TARİHİ :

Mahkememizde görülmekte bulunan boşanma davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı tarafından mahkememize verilen dava dilekçesinde ve davacı duruşmadaki beyanında özetle: Dava dilekçesini aynen tekrar ettiğini, davalı ile huzurda boşanma ve ferilerinde anlaştıklarını, buna göre davalı ile boşanmalarına karar verilmesini talep ettiğini, müşterek çocukların velayetinin davalı anneye verilmesini davalıya müşterek çocukları… ve…. için aylık 250 şer TL nafaka vermeyi kabul ettiğini, bunun dışında mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı katılma alacağı, değer artış payı ve katkı payı alacağı talebinin olmadığını, davalıdan yargılama gideri de istemediğini anlaştıkları şekilde boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı duruşmadaki beyanında özetle; Açılan boşanma davasını kabul ettiğini, davacıdan herhangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat, tedbir ve yoksulluk dahil, menkul ve gayri menkul eşya talebinin olmadığını, müşterek çocukların velayetinin kendisine verilmesini, müşterek çocuklar… ve… için aylık 250 şer TL iştirak nafakası talebiin olduğunu, bunun dışında mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı katılma alacağı, değer artış payı ve katkı payı alacağı talebinin olmadığını, anlaştıkları şekilde boşanmalarına karar verilmesini beyan etmiştir.

Tarafların dosyada mevcut nüfus aile kayıt tablosunun incelenmesinde… tarihinde evlendikleri, bu evlilikten müşterek… doğumlu… ve… doğumlu… ‘in olduğu görülmüştür.

Tüm bu deliller ve dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde;

4721 sayılı TMK’nın 166/3. fıkrasına göre “evlilik en az bir yıl sürmüşse eşlerin birlikte bizzat başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, Hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerini serbestçe açıkladığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçlan ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim tarafların ve çocukların menfaatlerini nazara alarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur”.

Davacı eş tarafından açılan davanın davalı tarafça da kabul edilmiş olması, tarafların boşanmanın mali sonuçlan ve müşterek çocukların durumu hususunda kendi aralarında yapmış oldukları anlaşmanın mahkememizce de uygun bulunması nedeniyle taraflar arasındaki evlilik birliğinin müşterek hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olduğu sonuç ve vicdani kanaatine varılarak davanın kabulü yoluna gidilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Açılan davanın KABULÜ ile;… ili,… ilçesi,… Mah/köy,…………. cilt no………. hane no…. BSN’de nüfusa kayıtlı,… T.C. Kimlik Numaralı,…………… ve… oğlu…………. doğumlu… ile aynı yer… BSN’de nüfusa kayıtlı… T.C. Kimlik Numaralı… ve… kızı… doğumlu… ‘in TMK’nın 166/3. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

Tarafların birbirlerinden kendileri için nafaka tazminat, ziynet altın alacağı ve mal paylaşımı tasfiyesinden kaynaklı alacak talepleri olmadığından bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına,

Tarafların müşterek küçük çocukları… doğumlu…, ve… doğumlu…. ‘in velayetlerinin davalı anneye bırakılmasına,

Velayeti davalı anneye bırakılan müşterek çocuklar …/…/… doğumlu… ve… doğumlu… ile davacı baba…. ‘in aynı şehirde olmaları halinde her ayın 1. Cumartesi saat 09:00-17:00 saatleri arası ve ayrıca her ayın 3. Cumartesi günü saat 09:00 dan pazar günü saat 17:00 ye kadar yanına almak sureti ile, dini bayramların ilk günü saat 09:00’dan 17:00’ye kadar ve ayrıca Temmuz ayının 1.günü saat 09:00 dan 15.günü saat 17:00 ye kadar yanma almak suretiyle şahsi ilişki tesisine, tarafların farklı şehirlerde olmaları halinde her ayın 1. Cumartesi günü sabah 09:00’dan pazar günü akşam saat 17:00’a kadar ve dini bayramların ilk günü aynı saatler arasında ve her yıl Temmuz ayının 1. Günü saat 09:00’dan 30. Günü saat 17:00’ye kadar yanına almak suretiyle şahsi ilişkinin tesisine,

TMK’nın velayet, vesayet, miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. maddesi ve TMK’nın 353. maddesi uyarınca çocuğun mallarının korunması hususunda küçüğe ait mal varlığı edinildiğinde defter tutması gerektiği ve mahkememize bilgi vermesi gerektiği hususunun davacıya ihtarına, (ihtar edildi),

Tarafların müşterek çocukları için harcanmak üzere ayrı ayrı aylık 250 TL olmak üzere toplam 500 TL tedbir nafakasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, karar kesinleştikten sonra iştirak nafakası olarak devamına,

Davacı tarafça yatırılan harcın mahsubu ile bakiye … TL dava harcının 6183 S.Y.’nın 106 maddesi uyarınca terkin sınırı içerisinde bulunduğundan yeniden harç alınmasına YER OLMADIĞINA,

Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

Karar kesinleştiğinde iki suretin ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

Dosya kapsamında davacı tarafından yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair; karar tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf inceleme yolu açık olmak üzere taraf asillerin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Kâtip                                                                                  Hâkim

E-imzalı                                                                            E-imzalı

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir