Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Boşandıktan Sonra Yeniden Evlenme Süresi

Boşandıktan Sonra Yeniden Evlenme Süresi

Soybağının ve evliliğin kamu düzenini yakından ilgilendirmesi nedeni ile evliliğin sona erdiği tarihten itibaren kadının doğum için tıbben sağlıklı bir çocuk dünyaya getirebilmesi için kabul edilen azami 300 günlük hamilelik süresi geçmedikçe kadının yeniden evlenemeyeceği öngörülmüş, ancak önceki evliliğinden hamile olmayan ve bu surette nesep sorunu da bulunmayan kadının bu kısıtlamadan kurtulabilmesi düşüncesi ile bekleme süresinin kaldırılmasına dava ile imkan tanınmıştır.

4721 sayılı Türk Medenî Kanununda kadın için öngörülen bekleme süresine göre; evlilik herhangi bir sebeple sona ermişse evliliği sona eren kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.  Evliliği sona eren kadının üçyüz günlük bekleme süresi için Kanunda öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda bu sürenin kaldırılmasını istemesi mümkündür.

Bekleme Süresini Kaldırmanın Şartı Nedir?

Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması halinde mahkeme bu süreyi kaldırır. Aile mahkemesi tarafından bekleme süresinin kaldırılması için evliliği sona eren kadının gebe olmadığının doktor raporu ile belgelenmiş olması gerekmektedir.

Evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde aile mahkemesi evliliği sona eren kadın için öngörülen üç yüz günlük bekleme süresini kaldırır. Aile mahkemesi eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde evliliği sona eren kadın için öngörülen üç yüz günlük bekleme süresini kanun gereği kaldırmak zorundadır.

Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen yeniden evlenmede bekleme süresinin hakim tarafından kaldırılmasına ilişkin kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamaz.

Boşandıktan Sonra Süreyi Beklemeden Evlenme Davası

Davanın dinlenilebilmesi için öncelikle talepte bulunan kadının (Dava açma hakkı davanın niteliğinden ötürü sadece kadına tanınmıştır.) önceki evliliğinin boşanma, ölüm veya evlenmenin feshi ile sona ermiş, ölümün nüfusa işlenmiş, boşanma veya evlenmenin feshine ilişkin mahkeme kararının kesinleşmiş olması gerekir. Buna rağmen Evlendirme Memurlarının uygulamada evlenmenin sona erme nedenlerinin nüfus kaydına tescil edilmemiş olması durumlarında 2.evlilikleri iddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin ilama rağmen yapmadıkları gözden uzak tutulmamalıdır.

Davamız ile ilgili olarak önceki evliliğin bu şekilde sona erdiğinin (Davacının nüfus aile akit tablosu da getirilerek) ispatlanması yanında davacının hamile olup olmadığının tespiti için kadın doğum uzmanı doktorun bulunduğu bir resmi hastaneden raporunun alınması sağlanmalıdır. Özellikle rapor için sevk edilen kişinin rapor verilen kişi ile aynı olduğunun denetlenmesi için sol kolu mühürlenerek, müzekkereye davacının nüfus bilgileri ayrıntılı olarak belirtilmeli ve böylece denetim yapılmalıdır. Alınacak doktor raporu ile davacının hamile olmadığının anlaşılması durumunda diğer hususların da varlığı halinde davanın kabulü ile davacının bekleme süresinin kaldırılmasına, hamile olduğunun belirlenmesi durumunda ise davanın reddine karar verilmelidir.

Kadının Boşandığı Eşi ile Yeniden Evlenmesi

TMK’nın 132/son maddesi uyarınca davacı kadının dava dilekçesinde boşandığı eşi ile yeniden evleneceğini belirtmiş ise davacının hamile olup olmadığının tespitine gerek yoktur ve bu durumda davacının boşandığı eşinin ayrıntılı nüfus bilgileri de kararda belirtilerek eski eşi ile evlenmek şartı ile bekleme süresinin kaldırılmasına karar verilmelidir. Ancak bu ihtimalde bu karara istinaden davacının boşandığı eşi dışında birisi ile evlenmesi mümkün olamayacaktır. Başkası ile evlenmek istemesi durumunda ise yeniden dava açması gerekecektir.

Davanın Tarafları

DAVACI: Boşanan kadın.

DAVALI: Hasımsız

Görevli ve Yetkili Mahkeme

GÖREVLİ MAHKEME: Aile Mahkemesi (Aile mahkemesi kurulmayan yerlerde ise bu sıfatla görevlendirilen Asliye Hukuk Mahkemesi.)

YETKİLİ MAHKEME : Yetki söz konusu değildir, her yerde açılması mümkündür.

Hak Düşürü ve Zamanaşımı Süresi

HAK DÜŞÜRÜCÜ VEYA ZAMANAŞIMI SÜRESİ : Boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren 300 günlük bekleme süresi geçene kadar açılabilir. Bu sürenin sona ermesinden sonra açılması halinde ise, hukuki yarar bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekecektir.

Yargılama ve Dava Masrafları

Hasımsız açılan bu davada yapılan yargılama giderleri davacı üzerinde bırakılır. Dava maktu harca tabidir.

Yargıtay Kararları

Gebe olmadığı raporla belirtilmişse davanın kabulü gerekir.

Davacı Emine, eşi Mustafa Gök’den Ereğli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/181 esas, 2001/453 karar nolu 8.3.2004 tarihinde kesinleşen karan ile boşanmış ve 14.4.2004 tarihinde de iş bu davayı açmıştır. Dosya arasında bulunan Konya Ereğli Devlet Hastanesinin 16.4.2004 günlü raporunda davacının gebe olmadığı da belirtilmektedir. Gerçekleşen bu durum karşısında Türk Medeni Kanununun 132/son maddesi uyarınca davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır. (Y2HD, 07.10.2004, 9915-11376.)

Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi Avukat Saim İNCEKAŞ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir