Adli Yardım Talepli Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Adli Yardım Talepli Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

              ADANA … AİLE  MAHKEMESİ’NE

                                                       ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

DAVACI                  

 VEKİLİ                     : Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41

DAVALI                   

KONU                        : Anlaşmalı Boşanma İstemi.

İZAHI                        :

 1. Müvekkil, davalı İle    17/11/2004   yılında  evlenmiştir. Bu evliliklerinden  …….adında kız çocukları vardır.
 1. Aradan geçen oniki yıl ve bir çocuğa rağmen evlilikten beklenilen huzurlu ve mutlu aile yuvası bir türlü kurulamamıştır.
 1. Müvekkilim 2008 yıllından beri eşinden ayrı yaşamaktadır. Bu süre zarfında müvekkilim  Batman 1.  Asliye Hukuk  Mahkemesi(Aile Mahk. Sıfatıyla: 2012/.. Es. Ve 2013/…. K.  Ve Batman Aile Mahkemesi 2015…. E.   )’de boşanma davası açmışsa dava reddedilmiştir.  Ancak bunca zamanda ayrı yaşamaktadırlar. Evlilik birliğinin temelden sarsılmasından dolayı Boşanmaları zorunluluk arz etmektedir. Bu neticede davacı yan boşanma avukatı olan tarafımız ile iletişime geçmiştir.
 1. Daha Önce Batman Aile Mahkemesinde Açtığımız 2015/….. E. Sayılı Dosyada Vekaletnamemizin Aslı Dosyada Mevcuttur.
 1. Evlilikten sonra müvekkilin davalı eşiyle arasında fikir ayrılıkları baş göstermiş ve çift arasında defalarca tekrarlanan uzun tartışmalar vukuu bulmuştur. Öyle ki evlilik ve ortak yaşam müvekkil için katlanılamaz bir noktaya gelmiştir.
 1. Müvekkil ile davalı eşi arasındaki fikir uyuşmazlıkları ve tartışmalar yüzünden 2008 yılından beri ayrı yaşamaktadırlar. Bu durum Müvekkil için ortak yaşamın bir daha kurulmayacağı ortadadır.  Müvekkilin bunca yıllık düzeltme ve evlilik birliğini devam ettirme çabaları maalesef sonuç vermemiştir.
 1. Tüm bu gelişmelerden sonra müvekkilin davalı eşiyle evlilik birliğinden beklentileri arasında ciddi farklılıklar ortaya çıkmış ve bu durum evlilik birliğini devam ettiremeyeceği bir hal almıştır.
 1. Müvekkilin, dava açmak ve davayı devam ettirebilmek için, maddi gücü yeterli değildir.Şu anda her hangi bir işte çalışmamaktadır ve her hangi bir gelire sahip değildir. Hem dava açımında ödenen harcı hem de davanın ilerleyen safhalarında yapılacak olan masrafları  karşılayamayacak durumdadırlar. Kendisi zaten avukat tutamayacak durumda olduğundan,   Batman Barosu Adli yardım bürosunun  18/05/2015 tarih ve 2015/89 sayılı görevlendirmesi ile tarafıma yönlendirilmiştir.Batman Barosu Adli Yardım Bürosuna sunduğu evraklardan maddi gücünün yetersiz olduğu hususu açıkça anlaşılmaktadır. Bir hakkın  ekonomik yetersizlik sebebiyle  kullanılamaması  hem adalet duygusunu hem de kamu vicdanını zedeler.Bu nedenlerle  müvekkilim  lehine HMK 334-340  maddeleri gereğince, ADLİ MÜZAHERET KARARI verilmesini talep zorunluluğu da doğmuştur.
 1. Müvekkil ve davalı eşi boşanma kararı almış ve sonuçta huzurdaki davanın açılması zarureti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : MK, HMK ve diğer ilgili mevzuat.

DELİLLER                            : Her türlü kanuni delil.

 SONUÇ VE İSTEM             :

Yukarıda izah etmeye çalıştığım ve mahkemenizin resen gözeteceği nedenlerden dolayı dilekçenin eki olarak sunduğum boşanma protokolüne göre müvekkilin davalı eşinden boşanmasına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf davalıya yükletilmesini vekaleten arz ve talep ederim.  tarih         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Davacı Vekili Av. 

Ek:      Boşanma Protokolü

MK. 166/III’E GÖRE TARAFLARIN ANLAŞTIĞINI GÖSTERİR PRTOKOLDÜR

 1. Taraflar boşanma konusunda anlaşmışlardır.
 1. Küçük çocuk  Y  velayeti davali  baba X’da kalacaktır.
 1. Boşanma sonucunda davacı eş sadece kişisel eşyalarını alacaktır.
 1. Tarafların boşanma sonucunda tazminat, nafaka veya herhangi başka bir ad altında birbirlerinden maddi talepleri olmayacaktır.
 1. İş bu protokol taraflarca hazırlanıp imzalanmıştır.22.06.2018

 

Davacı-Davalı          

ADANA … NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

 

                                                                  ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

DAVACI                :

VEKİLİ                 :

DAVALI                :

KONU                   :Anlaşmalı Boşanma İstemi.

AÇIKLAMALAR    :

ADLİ YARDIM İSTEMİ :

Davacı Aynur DEMİRKOL, Bursa Barosu Adli Yardım Bürosuna müracaat ederek adli yardım talebinde bulunmuştur. Müştekinin adli yardım talebi için gerekli araştırmalar yapılmış, üzerine kayıtlı malvarlığı olmadığı, hiçbir gelirinin olmadığı, fakir ve yardıma muhtaç olduğu tespit edilerek adli yardım talebi kabul edilmiştir.

Ekte, Tapu Sicil Müdürlüğü, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Müdürlüğü kayıtları ile adli yardım kararı sunulmaktadır.

Davada ödenecek harç ve yapılama giderlerini müştekinin karşılama imkânı olmadığı için adli yardım talebi kabul edilerek, tüm yargılama giderlerinin adli yardımdan karşılanmasını öncelikle talep etmekteyiz.

1-) Davalı ile müvekkilim 2010 yılından beri evli olup, bu evlilikten 11.10.2011 doğumlu bir tane müşterek çocukları bulunmaktadır.

2-) Taraflar arasında evliliğin ilk gününden beri devam eden şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğini her iki taraf için de katlanılmaz hale getirmiştir. Taraflar müşterek çocukları için evlilik birliğini devam ettirmek istemişlerse de davalının müvekkilime şiddet uygulaması, sürekli alkol kullanması müvekkilimin hayatını katlanılmaz hale getirmiştir. Son olarak davalının eve alkollü geldiği bir gün müvekkilimi  kendisini aldattığından bahisle kasık bölgesinden bıçakla yaralaması sonucu müvekkilim karakola giderek davalıdan şikâyetçi olmuştur. Başvurusu neticesinde 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince gerekli koruma tedbirleri alınmış, davalının koruma tedbiri kapsamında müvekkilime ve müşterek çocuklarına yaklaşmaması kararı verilmiştir. Müvekkilim yaşanan olaylar neticesinde müşterek çocukları x’ u da alarak Bursa’ daki ailesinin yanına gelmiş, davalı tarafından gördüğü şiddet nedeniyle meydana gelen rahatsızlığından dolayı Bursa Zübeydehanım Doğumevi Hastanesinde ameliyat olmuştur.

3-) Evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Taraflar arasında evlilik birliği fiilen bitmiştir ve bunun hukuki olarak da tescil edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Evlilik birliğinin devamında yarar ve umut görülmediğinden, evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati kalmadığından ve tarafların birbirlerine daha fazla zarar vermek istememelerinden dolayı iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

4-) Davalı tarafta boşanmayı kabul ettiğinden taraflar bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra, müşterek çocuğun velayeti, boşanmanın mali sonuçları, nafaka ve çocuk ile baba arasındaki şahsi ilişkiyi düzenleyen ve ekte sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul etmişlerdir.

5-) Taraflar arasında imza altına alınmış olan 29/09/2018 tarihli protokolün boşanma ilamı ile hüküm altına alınmak suretiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER  :T.M.K 166. md., ilgili kanun maddeleri ve sair mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER  :

1) Taraflar arasında imzalanan 29/09/2018 tarihli anlaşmalı boşanma protokolü,

2) Tarafların nüfus kayıtları,

3) Gerekirse tanık beyanları,

4) Bursa Zübeydehanım Doğumevi Hastanesince düzenlenen rapor

5) 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince verilen koruma tedbiri kararı ve her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı;

– Davamızın kabulü ile M.K. 166. md. uyarınca tarafların boşanmalarına,

– Reşit olmayan müşterek çocuk x’ un velayetinin davacı anneye verilmesine,

– Ekte sunulan protokolün aynen hüküm altına alınmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. 30/09/2018

EKLER        : 

1)Taraflar arasında imzalanan 29/09/2018 tarihli anlaşmalı boşanma protokolü,

2)Tapu Sicil Müdürlüğü, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Müdürlüğü kayıtları,

3)Muhtaçlık Belgesi,

4)Adli Yardım Kararı,

5)Bursa Zübeydehanım Doğumevi Hastanesince düzenlenen rapor,

6)6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince verilen koruma tedbiri kararı.

7)Vekaletname.                               

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir