Aile Ne Demektir?

Aile Ne Demektir

Aile Ne Demektir?

Dar anlamda aile, karı ve kocadan meydana gelen topluluktur. Daha geniş anlamda aile içine çocuklar da dahil olmakta olup; en geniş anlamda aile ise, karı koca ve çocuklardan başka aynı çatı altında yaşayan ve aynı otoriteye tabi kişiler topluluğudur. Buraya kan hısımları, sihri hısımları, bir akit bağı nedeniyle birlikte yaşayan bahçıvan, hizmetçi vs…… gibi, kimseler de dahil olurlar.

Yüksek Mahkeme bir kararında aileyi şu şekilde tanımlamıştır; “Aile kavramı; füru, eş, ana baba ile kardeşleri birlikte kapsar.” şeklinde aileyi tanımlamıştır.(1) Bu durumda aile tanımına akdi ilişki olarak adlandırabileceğimiz “evlatlık” bağını da ilave etmek gerekir.

Sosyolojik aile tanımında ise birbirlerine göre karı-koca, ana-baba-çocuk- evlatlık, büyükana-aynı gelir ve kaderi paylaşan büyükbaba v.s. gibi çeşitli rol ve konumlar çerçevesinde birbirleriyle etkileşen ve bu etkileşme sonucu kendilerine özgü kültür oluşturup kuşaktan kuşağa bu kültürü aktaran insan topluluğudur.

Tüm bu anlatılanlardan sonra aileyi yeni 4721 sayılı Türk Medeni Kanunundaki ifadeleri de dikkate alarak şöyle tanımlayabiliriz;

Aile, karı koca gibi evlenme akdi ile bir araya gelen eşler; çocuk, torun gibi alt soy; akdi ilişki ile oluşan evlatlık; ana baba, büytikana büyükbaba gibi iistsoy ve kardeş, hala, teyze, amca gibi yan soy; kayınvalide, kayınpeder gibi civar hısımlığı ilişkisi ile birbirine bağlanmış ve aynı çatı altında yaşayan ekonomik ve sosyal olarak aynı geleceği paylaşan, bu konumlan itibanyla birbirleriyle etkileşen kendilerine özgü yarattıklan ve gerek kendi topluluklanndan ve gerekse çevreden etkilendikleri ile oluşturduklan ortak kültürü kuşaktan kuşağa aktaran en küçük ve toplum ve hukuk tarafından kabul edilen ve desteklenen insan topluluğudur.(Tanım gelenekten gelen yansımalar ve günümüz koşulları dikkate alınarak yapılmıştır.)

Aile İçerisinde Eşitlik

Anayasanın yukarıda bahsedilen 41’inci maddesinin birinci fıkrasında Aile, Türk toplumunun temelidir dendikten sonra 03.10.2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunun 17’nci maddesiyle eklenen ibarede “ve eşler arasında eşitliğe dayanır.” denilmekle evrensel hukuk ilkesi anayasaya pekiştirici hüküm olarak konulmuştur.

Boşanma davaları aile içerisinde eşitlik olmadığından dolayı çıkmaktadır. Örneğin Adana’da görülen bir boşanma davasında, adana boşanma avukatının öncelikli görevi ailenin genel yapısını korumaktır.

Ailenin Korunması

Anılan Anayasanın 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında ise, “Devlet, ailenin huzur ve refah ile özellikle ananın ve çocukların korunması… için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” hükmüne yer vermiştir. Yine özel hayatın ve Anayasanın 20’nci maddesini de burada belirtmek gerekmektedir. Tüm bu Anayasal hükümler “Boşanma Hukukunda” da hakim olan ilkelerdir.

Kaynak:

  1. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 24.02.1992 tarihli ve Esas: 1918, Karar: 2097 sayılı Kararında

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.