Aile Mahkemesi Ön İnceleme Duruşma Tutanağı Örneği

May 6, 2020 | Boşanma Avukatı

Aile Mahkemesi Ön İnceleme Duruşma Tutanağı Örneği

T.C.
ADANA
X AİLE MAHKEMESİ

ÖN İNCELEME TUTANAĞI

SAYI : 

CELSE NO :
CELSE TARİHİ : 

HAKİM :
KATİP : 

Belirli gün ve saatte celse açıldı.

Davacı X , Davacı Vekili X , Davalı Vekili Av. SAİM İNCEKAŞ , duruşmaya katıldı.

Davacı X, X adresinde ikamet eder.
HMK 140 maddesi uyarınca yazılı yargılama usulünün uygulandığı davalara ilişkin açık ön inceleme duruşmasına başlandı.

Dava dilekçesi, cevap dilekçesi , okundu.

Cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin sunulmuş olduğu görüldü, okundu dosyasına konuldu.

Taraflara usulüne uygun duruşma gününü bildirir tebligat yapıldığı görüldü.

Usulüne uygun tebligat uyarınca davalının süresinde cevap dilekçesi verdiği görüldü.

Taraflara ilişkin kurumlara yazılan müzekkerelere cevap verildiği görüldü.

HMK md 114’de belirtilen dava şartlarında eksiklik bulunmadığı ve HMK.nun 116 maddesinde belirtilen ilk itirazların ileri sürülmediği anlaşıldı.

Tarafların hak düşürücü süre ve zamanaşımı itirazlarının olmadığı anlaşıldı.

Davacı vekilinden soruldu: dava dilekçesini tekrar ederiz,tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz davamın kabulüne karar verilsin, delillerimizi ve tanıklarımızın isim ve adreslerini bildirmek üzere süre talep ederiz dedi Beyanı okundu imzası alındı.

DAVACI VEKİLİ

Davacıdan Soruldu: Evlililğimizin ilk günlerinden itibaren karşı taraf ile birtakım sorunlarımız vardı bu sorunlarımız evlilik birliğinin devamında aşamayacağı bir noktaya geldi artarak da devam etmektedir çocuklarımın sağlığı açısından karşı taraf ile boşanmak istiyorum, dedi Beyanı okundu imzası alındı.

DAVACI

Davalı vekilinden soruldu: Cevap dilekçemizi tekrar ederiz,müvekkilimin ekonomik kaygısı yoktur, iddialarını genişletmesine muvafakat etmiyoruz, müşterek çocuklar için evliliğin devamında yarar bulunmaktadır, davanın reddini talep ederiz,müşterek çocukların veleyatlerini çocuklar için 1000 er TL ve müvekkilim için 1000 TL tedbir iştirak yoksulluk talebimiz vardır cevap dilekçemizin sonuç kısmında yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin sehven davalı tarafa yüklenmesini belirttik bu maddi hatamızı 2. Cevap dilekçemiz ile düzellettik dikkate alınması talep ederiz delillerimizi ve tanıklarımızı bildirdik sunmadığımız delillerimiz için süre talep ederiz dedi Beyanı okundu imzası alındı.
DAVALI VEKİLİ

Davacı vekili söz alarak : Karşı tarafın savunmasını genişletilmesi muvafakat etmiyoruz dedi Beyanı okundu imzası alındı.

DAVACI VEKİLİ

Bu haliyle tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde uyuşmazlığın TMK 166/1-2 uyarınca açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma, boşanmaya neden olan olaylarda kimin kusurlu olduğu, davalı yararına aylık 1000 TL tedbir-yoksulluk nafakası, müşterek çocuklarının velayeti, müşterek çocuklar yararına ayrı ayrı 1000’er TL tedbir-iştirak nafakasına
ilişkin olduğu tespit olundu.

4787 sayılı yasanın 7. Maddesi ve HMK 140/2 uyarınca taraflara sulh ve arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde soruldu.

Davacı vekilinden soruldu: Sulh olma ve arabuluculuğa başvurma durumumuz bu aşamada yoktur dedi.
Davalı vekilinden soruldu:Sulh olma ve arabuluculuğa başvurma durumumuz bu aşamada yoktur dedi.

Davalı duruşmaya gelmediğinden sulh teklifinde bulunulamadı.

Dosya incelendi;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

1-Tarafların iddia ve savunmaları ile sulh faaliyeti çercevesinde anlaşamadıkları hususun TMK 166/1-2 uyarınca açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma, boşanmaya neden olan olaylarda kimin kusurlu olduğu, davalı yararına aylık 1000 TL tedbir-yoksulluk nafakası, müşterek çocuklarının velayeti, müşterek çocuklar yararına ayrı ayrı 1000’er TL tedbir-iştirak nafakasına ilişkin olduğunun tespitine dair iş bu ön inceleme duruşma tutanağın duruşmada hazır bulunan tarafların huzurunda düzenlenip imza altına alınmasına,

2-Tahkikatın birlikte imza altına alınan yukarıdaki anlaşmazlık tutanağı esas alınmak suretiyle yürütülmesine,

3-Taraflara dilekçelerinde belirttikleri ancak henüz sunmadıkları delil ve belgelerini sunmaları, belgelerin getirilmesi için gerekli açıklamaları ve ayrıca tarafların tanıklarını ve tanıkların açık adresleri ile birlikte hangi vakalara ilişkin dinleneceği hususunda gerekli açıklamaları yapmaları için HMK 140/5 maddesi uyarınca iki haftalık kesin süre verilmesine, kesin süre içerisinde belge ve delilleri sunmaz veya gerekli açıklamaları yapmazlar ise anılan delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının ihtarına, (ihtar duruşmada hazır bulunan tarafa yapıldı)

4-HMK 194 maddesi uyarınca tarafların delillerini somutlaştırmaları ve dilekçelerinde göstermiş olmaları kaydıyla tüm delillerini açıkça gösterip her bir delilin hangi maddi vakanın ispatı için gösterildiğini açıklamaları için iki hafta kesin süre verilmesine,

5-Dava şartları, ilk itirazlar, hak düşürücü süre ve zamanaşımı hususunda itiraz ve defi bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

6-Tahkikat duruşması için HMK 147 uyarınca belirlenen gün ve saatte mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunulması geçerli bir özrü olmadan hazır bulunulmadığı takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceklerinin taraflara ihtarına (duruşmada hazır bulunan davacı/davalı tarafa ihtar edildi),

7- X Üniversitesi Hastanesi’ne müzekkere yazılarak hastane nezdinde bulunan davacı X’ın 2003 ve 2004 yıllarına ait tedavi kayıtlarının istenmesine,

8-Adana Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak davacıya ait dava tarihinden geriye doğru 10 yıllık taşıt devir ve tescillerini gösterir kayıtların istenmesine,

9- X İlçe Jandarma Komutanlığı’na müzekkere yazılarak davacının özlük dosyasının ve maaş bordrosunun ayrı ayrı istenmesine,

10-TSK Genelkurmay Başkanlığı’na müzekkere yazılarak 2007-2008-2009 yılları jandarma sınıfı atama döneminde davacıya ait olan tercih listelerinin onaylı bir suretinin mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,

11-Davalı tarafça eksik delil avansı tamamlandığında beklenmeksizin davalı tanıklarına adres durumlarına göre işlem yapılmasına, masrafın davalı tarafça yatırılan delil avansından karşılanmasına,

12- Davalıya cevap dilekçesinde bildirdiği her bir tanık için ayrı ayrı 30,00’ar TL tanıklık ücreti, 19,00’ar TL tanık tebligat gideri ve 2,00TL tanık ihzar gideri ile talimatla dinlenecek tanıklar var ise ayrıca her bir talimat için ayrı ayrı 20,00’şer TL talimat posta gideri olmak üzere delil ikamesini yatırması için iki haftalık kesin süre verilmesine, iki haftalık kesin süre içerisinde delil ikamesini yatırmadığı taktirde tanık dinletmekten vazgeçmiş sayılacağının ihtarına (ihtarat yapıldı), delil ikamesi yatırıldığı takdirde

13- X Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemelerine talimat yazılarak müşterek çocuğun üstün yararı gözetilerek velayetinin taraflardan hangisine verilmesinin çocuğun menfaatine olacağı hususunda tarafların aile ilişkileri, çocuk ile olan kişisel ilişkileri, sosyal ve ekonomik durumları bir bütün halinde incelenerek sosyal inceleme raporunun aldırılmasının istenmesine, bilirkişi için 300TL ücret taktirine, bilirkişi ücretinin 2 hafta içerisinde mahkemeler veznesine yatırılmasına, aksi taktirde bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağının ihtarına (ihtar edildi) Talimat cevabı döndüğünde beklenmeksizin raporun taraflara tebliğine,

14-İleride azaltılıp çoğaltılmak,tamamen kaldırılmak ve esas hükümle birlikte yeniden gözden geçirilmek kaydıyla dava tarihi olan 30/09/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere müşterek çocuklar için ayrı ayrı aylık taktiren 500 er TL,davalı için aylık 750 TL tedbir nafakasının d TMK.nun 169. maddesi gereğince davacıdan alınıp,çocuklar yararına ve kendi adınak kullanmak üzere davalıya ödenmesine,

Bu nedenle duruşmanın X günü saat X bırakılmasına karar verildi. tarih ve saat
Katip 245602
¸e-imza


Hakim 194689
¸e-imza


DAVACI ASİL

DAVACI VEKİLİ DAVALI VEKİLİ

Bu Belge 5070 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Elektronik İMZA İle İmzalanmıştır…

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.