Aile konutunun eşin elbirliği mülkiyetinde olması aile konutu şerhi konulmasına engel olduğundan bu taşınmaza aile konutu şerhi konulamaz- Yargıtay Kararı

Nis 26, 2020 | Aile Konutu-Ortak Konutun Belirlenmesi

Aile konutunun eşin elbirliği mülkiyetinde olması aile konutu şerhi konulmasına engel olduğundan bu taşınmaza aile konutu şerhi konulamaz

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, tapu kütüğüne “aile konutu şerhi” konulması talep edilen taşınmaz, davalı da dahil olmak üzere diğer mirasçılara babalarından “miras yoluyla” intikal etmiş olup, mirasçılar arasında elbirliği halinde mülkiyete tabi olduğunun (TMK. m. 640/2, 701), anlaşılmasına, mülkiyetin bu şeklinde, taşınmazın kullanımının ortakların oybirliğini gerektirmesine (TMK.m. 702), bu hususta oybirliğinin sağlanmamış olmasına ve taşınmazda davalının üzerinde tasarruf edebileceği somut bir payının bulunmamasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına,”(Y2HD, 18.11.2014, E. 2014/15235, K. 2014/23110.)

Karşı oy: “Mahkemece, davacı tarafından 23.03.2012 tarihinde açılan aile konutu şerhi konulması davasımn reddine karar verilmiştir. Hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Tapu kaydına “aile konutu şerhi” konulması istenilen taşınmazın davalının babası İsmet Ekinci adına kayıtlı olduğu, İsmet Ekinci’nin 17.01.2012 tarihinde vefat ettiği ve taşınmazın halen mirasçılar arasında elbirliği halinde mülkiyete tabi olduğu anlaşılmaktadır.

Davanın açıldığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan Türk Medeni Kanunun 194/3. maddesine göre “aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malm maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir. Aile konutu şerhi aile konutu olarak özgülenen ve eylemli olarak aile konutu olarak kullanılan diğer eş adına tapuda kayıtlı taşınmazın tapu kaydı üzerine konulur.

Kanunda aile konutu olarak özgülenen taşınmazın tam mülkiyetinin diğer eş adma kayıtlı olması gerektiğine dair bir sınırlandırma bulunmaktadır. Şerhin konulabilmesi için taşınmazın aile konutu olarak özgülenmiş olması ve diğer eşe ait olması yeterlidir. Aile konutu şerhi konulması taşınmaza tam bir koruma sağlamaz. Örneğin şerh konulan taşınmaz kayıt maliki eşin borçlan sebebiyle cebri icra ile satılabilir.

Bu sebeple taşınmazın aile konutu olarak özgülenmesi için diğer ortakların oybirliği gerekmez. Diğer eşin taşınmazdaki hissesine
aile konutu şerhi konulması da diğer ortakların taşınmazla ilgili bu ortaklıktan kaynaklananhaklarım kullanmasına engel olmaz. Aile konutu şerhi konulmasındaki amaç, taşınmaz adına kayıtlı eşin aile konutuyla ilgili tasarruf hakkım sınırlandırmaktır. Somut olayda davalı eşin hissesi üzerindeki tasarruf hakkının sınırlandırılmasında davacı eşin hukuki yaran vardır ve bu hisse üzerine aile konutu şerhi konulmasına kanunen bir engel yoktur. Bu sebeple davalı eşin hissesi üzerine “aile konutu şerhi konulması” gerekirken hatalı değerlendirme sonucunda talebin tümünün reddi doğru olmamıştır. Hükmün bu sebeple bozulması gerektiğini düşündüğüm için sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum.”

Aile konutunun eşin elbirliği mülkiyetinde olması aile konutu şerhi konulmasına engel olduğundan bu taşınmaza aile konutu şerhi konulamaz

Dava konusu tapuda “arsa” olarak kayıtlı olan taşınmazın 1/2 payının davacının kayınbabasına, 1/2 payının bunun kardeşi Hüseyin adına kayıtlı olduğu görülmektedir.

Davacının kayınbabası İbrahim Bozkurt’un 22.04.2011 tarihinde vefatıyla buna ait 1/2 payın davadan önce yasal mirasçılarına intikal ettiği anlaşılmaktadır. Mirasçılar, mirasbırakanın ölümüyle bu paya kendiliğinden “elbirliğiyle” sahip olmuşlardır (TMK. m. 640/2). Birden fazla mirasçının bulunması halinde mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan kanundan dolayı bir ortaklık meydana gelmiştir (TMK. m. 640/1).

Mirasçıların, kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere tereke malları üzerinde miras payları oranında tek başına tasarrufta bulunmaları yasal olarak mümkün değildir. Taşınmazın üzerinde fiili olarak birden çok bağımsız bölümden oluşan bina olsa da, mirasçılar paylaşmaya kadar bu bina üzerinde de intikal eden 1/2 pay oranında birlikte tasarrufta bulabilirler. Dolayısıyla binanın, başlı başına kullanmaya elverişli bağımsız bölümlerinden biri, bu mirasçılardan biri ile davacının “aile konutu” olsa dahi, bu şekilde kullanım, ortakların oybirliği ve diğer pay sahibinin katılımı ile alınmış bir karara dayanmadıkça (TMK. m. 702/2) tapu kütüğüne Türk Medeni Kanununun 194/3. maddesi gereğince şerh konulamaz. Mirasçıların 1/2 payla ilgili bu yönde oybirliğiyle aldıkları bir karar bulunmamaktadır.

Öyleyse taşınmazın yukarıda açıklanan hukuki durumu dikkate alınmadan isteğin reddi yerine yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Kabule göre de;

Mirasçıların elbirliğiyle sahip oldukları 1/2 pay üzerinde elbirliği çözülmedikçe, her birinin miras payları oraınnda bağımsız olarak tasarrufta bulunamayacakları dikkate alınmadan infaza elverişli olmayacak şekilde davalı mirasçıya “intikal edecek pay üzerine aile konutu şerhi konulmasına” şeklinde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır (Y2HD, 16.01.2013, E. 2012/6617, K. 2013/538)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.