Aile konutuna yönelik tespit kararı hukuki yararı bulunması koşuluyla verilebilir- Yargıtay Kararı

Aile konutuna yönelik tespit kararı hukuki yararı bulunması koşuluyla verilebilir

Davacı, Kadıköy’de bulunan taşınmazın ölen eşiyle birlikte oturdukları konut olduğunu, bu konutla ilgili olarak davalılardan Aysu tarafından “ortaklığın giderilmesi ve ecrimisil” davası açıldığını, kendisinin de, aynı taşınmazla ilgili “miras hakkına mahsuben taşınmazın mülkiyetinin kendisine özgülenmesi” için dava açtığını, taşınmazın “aile konutu” olduğunu ileri sürerek, konutun aile konutu olduğunun tespitine karar verilmesini istemiş; mahkemece; davanın kabulü ile konutun aile konutu olduğunun tespitine karar verilmiş, kararı davalılardan Aysu temyiz etmiştir.

Dava tespit isteğine ilişkindir (HMK. m. 106/1). Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır (HMK. m. 106/2). Başka bir ifade ile, davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması, tespit davaları için de geçerlidir ve hukuksal yarar dava şartıdır (HMK. m. 114/1-h).

Davacının eşinin, 07.11.2010 tarihinde öldüğü, dava konusu taşınmazın davacının kocasından miras yoluyla intikal ettiği, mirasbırakının ölümünden sonra mirasçılarının, dava konusu taşınmaz dahil diğer taşınmazları aralarında rızaen paylaştıkları, paylaştırmada, dava konusu taşınmazın davacı ve mirasçılardan Aysu’ya bırakıldığı, taşınmazın 25.05.2011 tarihinde, 1/2 payının davacı adına, diğer 1/2 payının da davalılardan Ay su adına paylı olarak tescil edildiği yapılan soruşturma, toplanan deliller ve dosya içerisine alman tapu kaydından anlaşılmaktadır.

Taşınmaz üzerindeki mirasçıların elbirliği şeklindeki mülkiyet ortaklığının, paylı mülkiyete dönüştürülmesi mirasın paylaşılmasıyla aynı sonucu hasıl eder.

Tereke mirasçılar arasında bu taşınmaz bakımından paylaşıldığına ve paylaşmaya uygun tapu kaydı oluşturulduğuna göre, artık, dava konusu taşınmaz bakımından mirasçıların elbirliği şeklindeki mülkiyet ortaklığı kalmamıştır.

Dolayısıyla tespit isteği davacıya hukuksal bir yarar sağlamayacaktır. Başka bir ifade ile, tespit istemekte davacının korunmaya değer hukuksal bir yararı bulunmamaktadır. O halde, davanın “hukuksal yarar bulunmadığından” dava şartı noksanlığı (HMK. 115/1) sebebiyle usulden reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasımn incelenmesi ve yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.(Y2HD, 04.05.2015, E. 2015/4375, K. 2015/9142)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 13:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.