Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Aile Konutuna İlişkin Davalar

Aile Konutuna İlişkin Davalar

[wpdiscuz-feedback id=”z90vqn61gs” question=”Bu kısımda eklemek istediğiniz bir delil türü var mı?” opened=”0″]Aile konutu davalarında genel olarak deliller;[/wpdiscuz-feedback]

  • Tapu kayıtları,
  • İpotek senetleri,
  • İcra takibi var ise veya ipoteğin paraya çevrilmesi istenmiş ise icra dosyaları,
  • Tanık,
  • Boşanma davası var ise boşanma dava dosyası,
  • Keşif,
  • Nüfus kayıtları,
  • İpotek tesisi sırasında taşınmazın kıymet takdiri yapıldı ise alınan ekspertiz raporu,

Aile Konutu Hukuken Ne Anlama Gelir?

Kural mal rejiminde (yasal mal rejimi=edinilmiş mallara katılma rejimi) aile konutu üzerinde katılma alacağına bağlı hakların tanınmasını isteyebilmek için bazı koşulların gerçekleşmesi gereklidir.

TMK md 240 ile getirilen hakların kullanılabilmesi için her şeyden önce eşler arasında katılma rejimi (Kural mal rejimi=yasal mal rejimi=edinilmiş mallara katılma rejimi) (TMK md 202 f.I, 218-241) geçerli olmalıdır.

Evlilik ölümle son bulduğunda eşe verilen haklar (TMK md 240) evliliğin ölüm dışında sonlanması durumunda verilmemiştir.

[wpdiscuz-feedback id=”ijmma890gr” question=”Hakkaniyete uygun bir uygulama mı? Başka ne yönde bir uygulama yapılabilirdi?” opened=”0″]Sağ kalan eşin, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde ve aynı koşullar altında ev eşyası üzerindeki hakların tanınmasını isteyebilmesi için katılma alacaklısı olması başka bir anlatımla bir katılma alacağının bulunması gerekir.[/wpdiscuz-feedback]

A- AİLE KONUTU ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TANINMASI DAVASI (TMK md 240 f.I)

Sağ kalan eş, eski yaşantısmı devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa hakkı tanınmasını isteyebilir; mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler saklıdır.

Sağ kalan eşin intifa hakkının değeri tasfiye anındaki sürüm (piyasa) değeri esas alınarak yapılacaktır.

B- AİLE KONUTU ÜZERİNDE OTURMA HAKKI TANINMASI DAVASI (TMK. m. 240 f.I)

Sağ kalan eş, eski yaşantısmı devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıktan konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle oturma hakkı tanınmasını isteyebilir; mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler saklıdır.

Sağ kalan eşin oturma hakkının değeri tasfiye anındaki sürüm (piyasa) değeri esas alınarak yapılacaktır.

C- AİLE KONUTU ÜZERİNDE MÜLKİYET HAKKI TANINMASI DAVASI (TMK md 240 f.lll)

Kural mal rejiminde (yasal mal rejimi=edinilmiş mallara katılma rejimi) sağ kalan eşe mülkiyet hakkı haklı nedenlerin varlığı kanıtlanırsa verilebilir.

TMK Md 240 f.III içerisinde haklı nedenlere örnek verilmemiştir. Sağ kalan eşin veya ölenin yasal mirasçıları tarafından gösterilen nedenin haklı bir neden olup olmadığını aile mahkemesi hâkimi takdir edecektir.

Sağ kalan eşin mülkiyet hakkının değeri tasfiye anındaki sürüm (piyasa) değeri esas alınarak yapılacaktır.

Aile Konutu Davasında Mahkemeye Ne Kadar Harç Ödenir?

Dava nispi harca tabidir. İpotegğin kaldırılması talebi varsa ipotek bedeli, tapu iptal ve tescil taleplerinde ise tapudaki satış bedeli üzerinden nispi karar ve ilam harcı alınmalıdır.

Dava Kimlere Karşı Açılır?

Davanın, taşınmazı devreden eş ile birlikte, taşınmazı devralan üçüncü kişiye, ipoteğin kaldırılmasında ise ipotek veren eş ile ipotek lehtarı üçüncü kişiye karşı açılması gerekir.

Davada Dikkat Edilmesi Gereken Husus

Genelde bu tür davalarda üçüncü kişi tapuya güven ilkesine dayanarak, tapu kaydında aile konutu şerhi bulunmadığını ve iyiniyetli olduğunu ileri sürmektedir. Taşınmazın sadece aile konutu olması davanın kabulü için yeterli olmayıp ayrıca davacının taşınmazı devralan üçüncü kişinin iyiniyetli olmadığını, taşınmazın aile konutu olduğunu ve davacı eşin rızası olmadığını
bile bile satın aldığını ya da ipotek tesis ettiğini de ispat etmesi gerekir.

Bu nedenle iyi niyetin bulunmadığını iddia edenin buna ilişkin delillerini sunmuş olması ve sunulan delillerin mahkemece toplanması gerekir.

Uygulamada En Çok Karşılaşılan Hatalar

Maktu harç ile görülüp karara bağlanması,

Taraf teşkili sağlanmadan eksik hasımla yargılama yapılması,

Aile mahkemesi olarak bakıldığının yazılmaması,

Son düzenleme tarihi 9 Ağustos 2020 08:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.