Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Talep Dilekçesi

Aile konutu olan bir taşınmazın üzerine eşlerden her ikisinin de izni olmadan ipotek koyulamaz. İpotek koyulması durumunda ise “ipoteğin iptali” istenir. Aşağıda ye alan dilekçe “aile konutu üzerine konulan ipoteğin iptali” talebini yansıtır.


………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA
DAVALI                    : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        : Dava konusu taşınmazın tedbiren satışının durdurulması ve aile

konutu üzerinde tesis edilen ipoteğin iptali talebidir.

HARCA ESAS DEĞER:

AÇIKLAMALAR      :

  • İlk olarak,……. İcra Müdürlüğünün ……… E. Sayılı dosyasından dava konusu taşınmazın tedbiren satışın durdurulmasını talep etmek zorunlu olmuştur. Satışa konu taşınmaz, ailenin bugüne kadar olan tüm birikimleriyle alınmış olan aile konutudur.Satış halinde, aile davada haklı bulunsa bile telafisi imkansız bir sonuç doğmuş olacaktır. Yasalarınd aaile konutuna verdiği önem nedenyle, öncelikle teminatsız olarak aksi kanaat halinde düşük bir teminat karşılığında dava konusu taşınmazın satışının tedbiren durdurulmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

  • Bu taşınmaz dava dışı müvekkilimin eşi adına tapuda kayıtlı olup davalı bankaya ipotek verilmiştir. Bu durum davacı müvekkilimin rızası alınmadan gerçekleştirilmiştir. TMK 194. maddesine göre eşlerden birinin diğerinin rızasını almadan aile konutu üzerinde herhangi bir kısıtlamada bulunulamayacağı açık ve net ifade edilmiştir. Aile konutu şerhi kurucu değil bildirici nitelikte olup buna ilişkin şerhin tapuya verilmemesi durumunda bile diğer eşin açık rızası şartı arandığından iyiniyet iddiasında bulunulamayacağı açıktır.

  • Taşınmaz müvekkilimin eşi adına kayıtlı olup eşin ipotek tesisi sırasında kimliğinde evli olduğu görülerek ikametgah olarak da aynı taşınmazın adres olarak gösterilmiştir. Hakkın sınırlandırılması malik olmayan eşin açık rızasına bağlamıştır. Bunun yapılmamış olması yasanın getirdiği sınırlandırmaları ortadan kaldırmaz. Şerh kurucu değil açıklayıcı nitelik taşımaktadır.

  • İpotek tesisi sırasında işlem tarafı olmayan ve malik de olmayan eşin açık rızası alınmamış olduğundan işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                : Tapu kaydı, ikametgah kayıtları, nüfus kayıtları, tanık beyanları, keşif

ve bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal deliller

HUKUKİ SEBEPLER :        HMK, TMK. 194. madde ve ilgili her türlü mevzuat

TALEP SONUCU     :           Yukarıda açıklanan nedenlerle,

  • Mümkün olduğu takdirde teminatsız olarak aksi kanaatte halinde ise düşük bir teminat karşılığında …… İcra Müdürlüğünün ……………. E. Sayılı dosyasından dava konusu taşınmazın satışının tedbiren durdurulmasına;
  • Davamızın kabulü ile aile konutu üzerinde tesis edilen ipoteğin iptaline;
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. …/…/…

DAVACI VEKİLİ

Ekler:

1-

2-

3-

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:42

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.