Bir Sayfa Seçin

Aile konutu üzerindeki hakların sınırlanmasının iptali davasında davanın neticesini etkileyecek olan davanın bu davada bekletici sorun yapılması gerekir

Dava konusu taşınmazın ipoteğin paraya çevrilmesi suretiyle yapılan ilamsız takip sonucu cebri ihale ile satıldığı, ihalenin feshi için dava açıldığı görülmektedir.

İhalenin feshine ilişkin dava sonucunda verilecek hüküm, davanın neticesini etkileyecektir. O halde ihalenin feshi davasının bu davada bekletici sorun yapılması (HMK m. 165/1) sonucuna kadar yargılamanın bekletilmesi ve hasıl olacak neticesine göre hüküm tesis edilmesi gerekir. Bu hususun nazara alınmaması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 17.03.2015, E. 2015/280, K. 2015/4667)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son Güncelleme Tarihi