Aile konutu üzerinde tesis edilen ipoteğin kaldırılması isteği nisbi harca tabidir- Yargıtay Kararı

Nis 24, 2020 | Aile Konutu-Ortak Konutun Belirlenmesi

Aile konutu üzerinde tesis edilen ipoteğin kaldırılması isteği nisbi harca tabidir

Davacı, aile konutu üzerinde davalılardan Türkiye Vakıflar Bankası lehine tesis edilen ipoteğin kaldırılmasını talep etmiştir. Bu istek nispi harca tabidir. İpotek değeri üzerinden nispi peşin harç noksanlığının Harçlar Kanununun 30-32. maddeleri gereğine tamamlattırılması, harç tamamlandığı takdirde işin esasının incelenmesi, aksi takdirde Harçlar Kanununun 30. maddesinde gösterilen usul çerçevesinde hareket edilmesi gerekirken, peşin harç noksanlığı tamamlanmadan işin esasının incelenmesi doğru görülmemiştir.(Y2HD, 16.01.2012, E. 2010/13330, K. 2012/148.)

Aile konutu üzerinde tesis edilen ipoteğin kaldırılması isteği nisbi harca tabidir

Davacı, aile konutu üzerinde davalı Halk Bankası lehine tesis edilen ipoteğin kaldırılmasını talep etmiştir. Bu istek nisbi harca tabidir. İpotek değeri üzerinden nisbi peşin harç eksikliğinin Harçlar Kanununun 30-32. maddesi gereğince tamamlattırılması; aksi takdirde Harçlar Kanununun 30. maddesinde gösterilen usul çerçevesinde hareket edilmesi gerekirken; peşin harç eksikliği giderilmeden işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.(Y2HD, 24.01.2011, E. 2010/10296, K. 2011/836)

Aile konutu üzerinde tesis edilen ipoteğin kaldırılması isteği nisbi harca tabidir

Dava, aile konutu üzerine diğer eşin rızası alınmadan ilgili banka lehine konulan ipotek şerhinin kaldırılmasına ilişkin olup, ipoteğin kaldırılmasına ilişkin istem nisbi harca tabidir. (Harçlar K.md.16) Davacı maktu harcı yatırmıştır. Eksik nispi peşin harç ikmal ettirilmeden (Harçlar Kanunu madde 30-32) yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 23.02.2011, E. 2010/12460, K. 2011/3078)

Aile konutu üzerinde tesis edilen ipoteğin kaldırılması isteği nisbi harca tabidir

Dava, aile konutu olduğu belirtilen taşınmazın tapu kaydında yer alan ipoteğin kaldırılması ve aile konutu şerhi konulması isteğine ilişkindir. İpoteğin kaldırılması isteği nispi harca tabidir. Başvuru harcı yatırılmıştır. Davacıya ipoteğin kaldırılması davası yönünden nispi harcı tamamlaması (Harçlar Kanunu md.30-32) için süre verilip, tamamlanması halinde deliller birlikte değerlendirilerek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken harç eksiği tamamlanmadan yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.(Y2HD, 05.04.2011, E. 2010/9206, K. 2011/6033.)

Aile konutu üzerinde tesis edilen ipoteğin kaldırılması isteği nisbi harca tabidir

Dava, ipoteğin kaldırılmasına ilişkin olup, mahiyeti icabı nispi harca tabidir. Maktu harç alınmıştır. İpotek bedeli üzerinden eksik nispi peşin harç tamamlattırılarak; (Harçlar Kanunun md.30-32) tamamlandığı takdirde davanın esası hakkında hüküm kurulması gerekirken; bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 08.06.2011, E. 2010/20662, K. 2011/10029.)

Aile konutu üzerinde tesis edilen ipoteğin kaldırılması isteği nisbi harca tabidir

Dava, aile konutu olduğu iddia edilen taşınmaz üzerine tapu maliki kocanın borcuna karşılık davalı kooperatif lehine tesis edilen ipoteğin kaldırılmasına ilişkindir.

İpoteğin kaldırılması istemi nispi harca tabidir. İpotek değeri üzerinden hesaplanacak karar ve ilam harcının dörtte biri peşin olarak ödenir (Harçlar Kanunu md.28/1-9). Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılamaz (Harçlar Kanunu md.32,127). Öncelikle ipotek değeri üzerinden hesaplanacak nispi karar harcımn dörtte biri oranında alınması gereken peşin harç davacıya tamamlattırılmadan davaya devam olunması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.(Y2HD, 13.07.2011, E. 2010/22063, K. 2011/12086.)

Aile konutu üzerinde tesis edilen ipoteğin kaldırılması isteği nisbi harca tabidir

İstek, 18 pafta 61 ada 38 parseldeki 9 nolu bağımsız bölüm üzerine konulan ipoteğin kaldırılması ve aile konutu şerhi konulmasına ilişkindir.

İpotek bedeli üzerinden nispi harcın (Harçlar Kanunu md.30-32) tamamlattırılması, harem tamamlanması halinde her iki talep hakkında taraflardan delillerinin sorulması; gösterdikleri takdirde deliller toplanıp gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken; eksik incelemeyle karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup; bozmayı gerektirmiştir.(Y2HD, 19.09.2011, E. 2010/22964, K. 2011/13459.)

Aile konutu üzerinde tesis edilen ipoteğin kaldırılması isteği nisbi harca tabidir

Davacı, aile konutu üzerinde davalılardan Garanti Bankası lehine tesis edilen ipoteğin kaldırılmasını da talep etmiştir. Bu istek nispi harca tabidir. İpotek değeri üzerinden nispi peşin harç noksanlığının Harçlar Kanununun 30-32. maddeleri gereğine tamamlattırılması, harç tamamlandığı takdirde işin esasının incelenmesi, aksi takdirde

Harçlar Kanununun 30. maddesinde gösterilen usul çerçevesinde hareket edilmesi gerekirken, peşin harç noksanlığı tamamlanmadan işin esasımn incelenmesi doğru görülmemiştir.(Y2HD, 27.09.2011, E. 2010/10144, K. 2011/14165.)

Aile konutu üzerinde tesis edilen ipoteğin kaldırılması isteği nisbi harca tabidir

Dava aile konutu (TMK.m.194) nedeniyle tapu iptali ve tescil ve taşınmaz üzerine sonradan konulan ipoteğin kaldırılması davası niteliğindedir. Davacı iki ayrı işleme yönelik dava açtığından iki bağımsız talep vardır. Davacı ipotek bedeli üzerinden nispi peşin harcı yatırmış, ancak tapu iptali ve tescil talebi yönünden nispi peşin harcı yatırmamıştır.

Bu nedenle, 8.7.2005 tarihinde yapılan satışın bedeli olan 30.000 TL. üzerinden hesaplanacak nispi peşin harcı tamamlaması için davacıya süre verilmesi (Harçlar Kanunu 30-32); tamamlandığı takdirde toplanan deliller değerlendirilip bir karar verilmesi gerekirken; harç tamamlanmadan tapu iptal ve tescil isteği yönünden işin esasına girilerek karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 05.10.2011, E. 2011/780, K. 2011/14923.)

Aile konutu üzerinde tesis edilen ipoteğin kaldırılması isteği nisbi harca tabidir

Davacı, mülkiyeti davalı eşine ait olan ve aile konutu olarak kullanılan taşınmaz üzerinde, rızası alınmadan diğer davalı banka lehine ipotek tesis edildiğini, bu sebeple ipoteğin geçersiz olduğunu ileri sürerek, ipoteğin kaldırılmasını ve taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulmasını talep etmiştir. İpoteğin kaldırılmasına ilişkin istekler nispi harca, aile konutu şerhi konulmasına yönelik istek ise maktu harca tabidir.

Davacı tarafından ipotek bedeli üzerinden nispi harç yatmlmamıştır. Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler ve harca konu işlem yapılamaz. (Harçlar Kanunu md.32) Mahkemece, davacıya bu konuda süre verilip, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.(Y2HD, 31.10.2011, E. 2010/12287, K. 2011/17440.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.