Aile Konutu Üzerinde Mülkiyet Hakkı Talebi

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI:
VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ
DAVALI: 
DAVA KONUSU:Aile konutu üzerinde davacı lehine mülkiyet hakkı tanınması istemidir.
AÇIKLAMALAR:1-Müvekkil ile … , … tarihinde evlenmiş, eşler aralarında yaptıkları ve … tarihinde … Noterliği tarafından onaylanmış sözleşme ile edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etmişlerdir. 

(EK-1- Mal rejimi sözleşmesi)

2- Müvekkilin eşi … tarihinde ölmüş, bu suretle de taraflar arasındaki mevcut mal rejimi sona ermiştir.

(EK-2- Veraset ilamı)

3- Ölen … ile müvekkil, … tarihinden itibaren … ili, … ilçesi, … Mahallesi,  … adresinde bulunan … ada,  … parselde tapuya kayıtlı ve mülkiyeti ölen eşe ait bulunan taşınmazda … tarihinden itibaren birlikte oturmuşlardır. Söz konusu konut aile konutu niteliğini taşımaktadır. Şöyle ki: …

(EK-3- Tapu kaydı)

4- Sağ kalan eşin … . katılma alacağı bulunmaktadır. Şöyle ki: … .

5- Müvekkilin eski yaşantısını sürdürebilmesini sağlamak için katılma alacağına mahsup edilmek suretiyle, ölen eşine ait olan aile konutu üzerinde mülkiyet hakkı tanınması için haklı sebepler mevcuttur. Şöyle ki: … .

Yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı ölen eşe ait aile konutu üzerinde sağ kalan eş lehine mülkiyet hakkı tanınmasının sağlanması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER:TMK. md. 240 ve ilgili mevzuat.
DELİLLER:1- … tarihli mal rejimi sözleşmesi

2- … tarihli veraset ilamı

3- Tapu kaydı

4- Tanıklar

5- Keşif

6- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- İstemin kabulü ile müvekkil lehine, ölen eşe ait aile konutu üzerinde mülkiyet hakkı tanınmasına,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. 08/01/2015

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.