Adli Yardım Talepli Dava Dilekçesi Örneği

Adli Yardım Talepli Dava Dilekçesi Örneği


ADANA NÖBETÇİ ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                  : Adana İsim Değiştirme Avukatı Saim İNCEKAŞ

DAVALI                                : …..Nüfus İdaresi Müdürlüğü

KONU                                    : Haklı nedenle ad tashihi talebidir.

İZAHAT                                :.

Malumunuz olduğu üzere bir davanın açılabilmesi veya açılmış olan bir davanın takip edilebilmesi, belli bir ekonomik maliyeti gerektirmektedir. Bir davada yapılan masraflar kişilerin ekonomik durumlarına göre değişmediğinden yoksul kişilerin yargılama harç ve giderlerinden sorumlu tutulması doğru olmaz. Zira yoksul kişilerin dava açmaları ve kendilerini bir avukat ile temsil ettirmeleri ya da kendilerine karşı açılan bir davada savunmada bulunabilmeleri oldukça zordur. Yoksul bir kişinin gerekli harç ve giderleri ödeyememesi nedeniyle haklı olduğu bir konuda dava açamaması veya açmış olduğu bir davada avukat tutamaması sebebiyle davayı kaybetmesi mümkün olduğu gibi kendisine karşı açılan bir davanın ödenmesi gereken giderlerini karşılayamaması veya bir avukat tutamaması nedeniyle davayı kaybetmesi de mümkündür. Anayasa’nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin “Sosyal Bir Hukuk Devleti” olduğu belirtilmektedir. “Sosyal Hukuk Devleti”nin en önemli özelliklerinden biri şüphesiz vatandaşların tüm haklarının hukuki güvenceye kavuşturulmasıdır. Vatandaşın ekonomik durumuna göre hukuki güvencenin değişmesi söz konusu olmayacağından mahkemeler önünde tarafların sahip olduğu hak ve yükümlülüklerde bir denge sağlanmalı ve yargılamanın sonuna kadar bu denge korunmalıdır. Müvekkil dilekçe eklerinde de görüleceği üzere herhangi bir gelir sahibi olmayıp maddi durumu son derece kötüdür. Kıt kanaat geçinen ailesi ile birlikte ve herhangi bir maddi desteği olmadan hayatını sürdürmektedir.  Şüphesiz bu durum, müvekkilin haklı davasını açarken yargılama harç ve giderlerini ödeme noktasında acze düşeceğini bizlere göstermektedir Bu yüzden müvekkilin maddi durumunun da göz önünde bulundurularak haklarının muhtel olmaması için ÖNCELİKLE HMK’nın 334 ve devamı maddeleri uyarınca TÜM YARGILAMA GİDERLERİ İÇİN ADLİ YARDIM talebinde bulunuyoruz.

  Müvekkil her ne kadar nüfus kayıtlarında “X” ismiyle kayıtlı olsa da ailesi ve yakın arkadaş çevresinde “X” ismiyle bilinmekte ve tanınmaktadır. Bu durum kayıtlar ile özel hayatında karışıklığa neden olmakta ve müvekkilin mağduriyetine sebep olmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27.maddesinde haklı nedenlerin varlığı halinde kişi adının değiştirilmesini hâkimden isteyebileceği hüküm altına alınmıştır.  Hangi hallerin haklı sebep teşkil edeceği konusunda ise yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Fakat Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre kişinin çevresinde tanınıp bilindiği ismi ile anılmayı ve bunu kayden taşımayı istemesinin haklı sebep teşkil edeceği kabul edilmiştir. Bu çerçevede müvekkilin, gerek ailesi gerek yakın arkadaş çevresinde tanınıp bilindiği adının nüfus kayıtlarına işlenmesi için iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER    : 4721 s. TMK, 6100 s. HMK, 5490 s. NHK ve ilgili mevzuat

SABİT DELİLLER        : Nüfus Kayıt Örneği, Tanık Beyanları ve her türlü yasal delil…

SONUÇ VE İSTEM      :Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz sebepler ve mahkemenizce de resen nazara alınacak sair sebeplerden ötürü:  öncelikle adli yardım talebimizin kabulüne karar verilmesini, ardından müvekkilin nüfus kayıtlarında “X” olan  adının “X” olarak değiştirilmesine karar verilmesini, vekil sıfatıyla arz ve talep ederiz.18.08.2015

                                                                                                  Davacı Vekili

Av. …..

Ekleri____________________________________________________________________

  • Vekaletname
  • Fakirlik İlmühaberi
  • Ekonomik Durum Araştırma Raporu
  • Nüfus Kayıt Örneği

Son düzenleme tarihi 15 Kasım 2019 12:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.