Adli Tatil Nedir? Adli Tatil Kimleri Kapsar?

Adli Tatil Nedir ve Kimleri Kapsar?

Adlî Tatil, ( İlk Derece, Bölge Adliye ve Yargıtay dâhil) tüm mahkemelerin yargılama faaliyetleriyle diğer iş ve işlevlerine (nöbetçi mahkemeler dışında) belli bir süreyle sınırlı olmak üzere ara
verilmesidir.

Adlî tatil süresi, (650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenerek) 20 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arası olarak belirlenmiş; düzenleme, 01.01.2012’de yürürlüğe girmiştir (HMK. md. 102; 657 sayılı KHK md. 43).

Acele mevâddan (âcil işlerden) olmayan, gecikmesinde sakınca bulunmayan yargısal işlere ve davalara ilke olarak Adlî Tatil süresi içinde bakılmaz.

Adlî Tatile tabi olan dava ve işlerde, yasal sürelerin bitmesi Adlî Tatil zamanına rastlarsa, bu süreler, -herhangi bir karara gerek kalmadan- Adlî Tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır (HMK. md. 104).

Adlî Tatilde Görülebilecek İşler

Adlî Tatil süresi içinde ancak aşağıda belirtilen davalar ve işler görülebilir (HMK. md. 103/1):

a- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuksal koruma talepleriyle ilgili işler ve davalar,

b- Deniz raporlarının alınması ve dispeççi atanması talepleri ile bu taleplere karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi işleri,

c- Her çeşit nafaka davaları,

d- Soybağı, (Nesep) davaları,

e- Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler,

f- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları ve işleri,

g- Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar,

h- Ticari defterlerin kaybında dolayı Zayi (Kayıp) Belgesi verilme talepleri,

ı- Kıymetli Evrakın (Kambiyo Senetlerinin) kaybından doğan iptal davaları ve işleri,

i- İflâs ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,

j- Adlî Tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,

k- Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,

1- Çekişmesiz yargı işleri,

m- Kanunlarda ivedi (müsta’cel) olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Ancak, tarafların anlaşması halinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise, hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, Adlî Tatilden sonraya bırakılabilir (HMK. md. 103/2).

Adlî Tatilde, yukarıda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilâm verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka mahkemeye, Bölge Adliye Mahkemesi’ne veya Yargıtay’a gönderme işlemleri de yapılır (HMK. 103/3).

Yukarıda gösterilen iş ve davalarla ilgili hükümler, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay incelemelerinde de uygulanır (HMK. md. 103/4).

Adlî Tatilin Sürelere Etkisi

Adlî Tatile tabi dava ve işlerde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun tayin ettiği sürelerin bitimi (yani son günleri) tatil zamanına rastlarsa, bu süreler, ayrıca bir karara gerek kalmaksızın, Adlî Tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır (HMK. md. 104).

ADLÎ TATİLDE DE GÖRÜLEBİLECEK DAVA VE İŞLER

 • Geçici Hukuksal Koruma Tedbirleri (İhtiyati Tedbir, İhtiyati Haciz ve
  Delil Tespiti gibi.)
 • Her türlü nafaka davaları
 • Nesep, velayet ve vesayet davaları
 • Çekişmesiz yargı işleri
 • Adlî tatilde yapılmasına karar verilen keşifler
 • Hizmet akdinden, iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Ticari defterlerden dolayı “Kayıp Belgesi” verilmesi talepleri
 • Kıymetli evrakın kaybından doğan iptal davaları
 • ivedilik arz eden ya da ivedilikle görülmesi kararı verilen dava ve
  işler
 • Tahkimde mahkemenin görev alamna giren davalar
 • İflâs ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma
  yoluyla yeniden yapılandırılmalarına ilişkin dava ve işler
 • Adlî tatilde diğer dava ve işlerle ilgili verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ve cevap dilekçeleri; işlemden kaldırılma, yenileme dilekçelerinin alınması, ilâm verilmesi, tebligat, dosyanın başka mahkemeye, Bölge Adliye Mahkemesine ve Yargıtay’a gönderilme işlemleri de yapılır.
 • Yukarıda sıralanan dava ve işlerle ilgili Bölge Adliye’de ve Yargıtay’daki incelemeler de Adlî tatilde görülebilir.

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.