ADLİ TATİL 2019 Ne Zaman Başlıyor?

ADLİ TATİL 2019

Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor?

Ceza ve hukuk işlerini gören makam ve mahkemeler 20 Temmuzdan 31 Ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Ara verilen faaliyetlere bir eylülde başlanır. (CMK m. 331/1).

Adli Tatilde Devam Edilecek İşler

 • Adli tatilde acil işler devam edebilir. Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği hususu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir (CMK m. 331/2).
 • Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin işlerin incelemeleri­ni yapar (CMK m. 331/3).
 • Adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır (CMK m. 331/4).

ADLİ TATİL NE DEMEKTİR?

Adli tatil 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’a kadar devam eder. Yeni adli yıl 1 Eylülde başlar. Bu süre zarfında kural olarak yargı ile ilgili işlem yapılamaz. Mahkemeler ara verir.

 • Adli tatilde, kural olarak mahkemelerdeki dava ve işlere bakılamaz.
 • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alın­ması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hak­kında karar verilmesi.
 • Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

  adli tatil ne zaman başlıyor? adli tatil hangi tarihler arasında?

 • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
 • Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
 • Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybın­dan doğan iptal işleri.
 • İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandı­rılmasına ilişkin işler ve davalar.
 • Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
 • Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
 • Çekişmesiz yargı işleri.
 • Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görül­mesine karar verilen dava ve işler.

Adli tatilde görülecek işleri burada sayılanlardır. Sorular burada sayılanlara göre çözülmelidir.

Soybağına ilişkin davalarda artık adli tatilde görülecek işler arasında sayılmıştır. Bu nedenle ör­neğin babalık davası artık adli tatilde görülen davalardandır.

 • Taraflar anlaşır ise veya diğer tarafın yokluğunda görülen bir dava ise hazır olan tarafın talebi üzeri­ne, yukarıda sayılan işe ve davalara bakılması adli tatilden sonraya bırakılabilir.
 • Adli tatilde görülecek olan dava ve işlere nöbetçi mahkemeler bakar.

İstinaf/temyiz ve karar düzeltme incelemelerine de adli tatilde bakılır.

 • Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlem­den kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.
 • Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlar­sa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.
 • Örneğimi 0 Temmuzda başlayan iki haftalık sürenin bitim tarihi 24 Ağustos günü akşam mesai saa­ti sonudur. Ancak bu tarih tatil zamanına rastladığından süre 1 EylüPden itibaren başlar, yani 7 Eylül günü mesai saati bitiminde sona erer.
 • Ancak; 28 Ağustos günü başlayan iki haftalık sürenin bitim tarihi, adli tatil içinde olmadığından süre normal olarak 11 Eylül günü mesai saati bitiminde biter.

Adli tatil, ancak açılmış bulunan dava ve işlere uygulanır. Henüz açılmamış bir dava, iş veya ta­lep için süreler uygulanmaz ve bunlar adli tatil sırasında yapılmalıdır. Aksi halde zamanaşımı sü­resi dolar ve hak düşürücü süre geçer.

ADLİ TATİLİN MEVZUAT DAYANAĞI

Adli tatil dayanağını hukuk işleriyle uğraşan daireler için HMK’dan ( Hukuk Muhakamesi Kanunu), ceza işleri ile uğraşan daireler için CMK(Ceza Muhakemesi Kanunu), idari yargı daireleri için İYUK’ten almaktadır. İlgili kanun maddeleri şu şekildedir:

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

ADLİ TATİL SÜRESİ
MADDE 102 – (1) Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuzbir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.”

MADDE 103– (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
ğ) Çekişmesiz yargı işleri.
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.
(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104– (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

Ceza Muhakemesi Kanunu 

Adli tatil
MADDE 331 – (1) (1) Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.
(2) Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.
(3) Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.
(4) Adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

Sürelerle İlgili Genel Esaslar
Madde 8 – 3. Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

Çalışmaya ara verme
Madde 61 – 1. Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. Bu mahkemeler, 62 nci maddedeki sınırlamaya tabi olmaksızın görevlerine devam ederler.
2. Ara verme süresi içinde; bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, her bölge idare mahkemesi merkezinde idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek üç hakimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur. Nöbetçi kalanlardan en kıdemli başkan, yoksa en kıdemli üye nöbetçi mahkemenin başkanlığını yapar.
3. Çalışmaya ara vermeden yararlanamayanlar ve nöbetçi kalanların yıllık izin hakları saklıdır.

Nöbetçi mahkemenin görevleri
Madde 62 – Nöbetçi mahkeme çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür:
a) Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler,
b) Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler.

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 oy, puan: 4,29 üzerinden 5)
Loading...

Yorumlarınızı veyahut sorularınızı aşağıdan yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim tarafımızdan onaylandıktan sonra görünür hale gelir.

 1. Yunus emre dedi ki:

  Merhablar annemle babam ayri ben annemin velayetim annemde ben babamla kalmak istiyorum davayida bekleyemem acil velayet bayramda alınıyor mu

 2. Aleyna Türkmen dedi ki:

  Merhabalar benim arkadaşımın görüştüğü bir bey var boşanma davası açtım dedi ancak ikinci mahkemenin tarihi olarak 19 ağustos demiş adli tatile geliyor acaba o kişi yalan söyleyip kandırıyor mu yoksa boşanma davaları adli tatilde görülebilir mi?

 3. Anonim dedi ki:

  Arkadaşım çok teşekkür ediyor size sağolun avukat bey

 4. Inci akgun dedi ki:

  Kiraci ev sahibi davaları ne olacak ..kiraci kirayi da ödemiyor evi de tahliye etmiyor

 5. Inci akgun dedi ki:

  Iraci kirayı odemezse evi de tahliye etmezse neden acele karar verilmez mahkeme aylarca surer …bu nasil hukuk …mahkemeye verdim 8 aydir bekliyorum

 6. Serap bildik dedi ki:

  Merhaba boşanma davam vardı hakim boşanma kararı verdi ama karşı taraf temyize gönderdi kararı adli tatil süresi içerisinde davama bakılır mı

 7. Oktay dedi ki:

  Merhaba avukat bey ben 85 yaşında kısıtlı babama vasiı oldum babama ben bakıyorum bankada yasligim için biriktirdim dediği paraya üç ablam serh koydurdu babama benim baktima dair 3 şahit getirme mi istedi bende babain dairesinden 3 komsuyu alib
  götürdüm ve benim baktığımı onayladilar her sorgulamada hastaya benim baktığım teyit edildi ama nedense hakime hanim kararı 2 yılı geçmesine dair kararı vermesi hastaya hasta yatağı babama lazım olan malzemelerin olduğunu söylememe rağmen dava bu 3 fosil bayan istedi diye devam ediyor çok dardayim bana yardımcı olursanız çok sevindim saygilar

 8. Rana Çıkrık dedi ki:

  Avukat Bey, işçi ve işveren ile alakalı davamız sonuçlandı lehimize. Ancak bir üst mahkeme sürecinden bahsediliyor bu doğru mu? Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.