Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği

Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği

Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği -1-

ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

A- TANIMI


İşbu sözleşme X ,X Caddesi, No:  X/X adresinde halen faaliyette bulunan  X mülkiyeti ve işletilmesini düzenleyen bir adi ortaklık sözleşmesidir. Sözleşmede kuaför işletme, taraflar ise ismen zikredilmedikleri yerde ortak olarak anılacaktır.

B- TARAFLAR VE HİSSELERİ


1- X işletmedeki hissesi % 50’dir.

2- X işletmedeki hissesi % 50’dir.
Ortaklar yukarıda belirtilen hisse miktarı mülkiyet ve işletme karından pay alma hakkı sahibidir. İşbu sözleşmenin F bendinde bahsi geçen borçlar kar payı almanın istisanasını teşkil etmektedir.

C- SÖZLEŞME SÜRESİ


İşbu sözleşmenin imza ve teati edildiği tarihten itibaren yirmi yıldır.

D- İŞLETMENİN İDARESİ, TEMSİL VE İLZAMI


1- İşletmenin idaresinde ortaklar eşit reye sahiptir. İttifak sağlanmamış olmasına rağmen işletme adına yapılan işlemlerden zarar halinde işlemi yapan ortak sorumlu olacak, diğer ortaktan bu zarar nedeniyle talepte bulunamayacaktır.

2- İşletmenin kira sözleşmesi, vergi sicili, belediye, sigorta ve ticaret sicili kayıtları gibi tüm resmi kayıtları ortaklardan X adınadır. İşletmenin faaliyet merkezi X’den kiralanmıştır.
3- İttifakla verilmiş kararlar ile günlük faaliyetlerin yürütülmesinde mutat muameleler bakımından işletmeyi tüm resmi merciiler ve üçüncü şahıslara karşı X temsil edecektir.
4- İşletmenin günlük faaliyetlerinden doğan borçlar ile kira, elektrik, su, telefon, sigorta primi, tüm vergi, resim ve harçlar v.s. tüm giderler temsil yetkisi bulunan …………………… tarafından zamanında ödenecektir. Bu ödemelerin zamanında yapılmaması halinde doğacak ceza, zam ve faiz adı altında doğacak tüm ek ödemelerden diğer ortak ………………. sorumlu olmayacaktır.
5- İşletmeye ait normal muhasebe kayıtları yanında tüm faaliyetin izlenmesine olanak sağlayacak şekilde aylık gelir-gider, girdi-çıktı kayıtları tutulacak ve her zaman incelemeye hazır bulundurulacaktır.
6- Bu bölümde düzenlenen hükümlere aykırı davranış sözleşmeye ayrılık teşkil eder. Bu durumda diğer ortak düzeltilmesi ve yerine getirilmesi mümkün olan işlemlerin ifası için uygun mehil verip diğer ortağa tebliğ ederek bu mehil sonunda sözleşmeyi fesih edebilir.

F- KÂR VE ZARARIN TEVZİİ


1- Kâr ve zarara katılım ortakların hisseleri oranındadır. Ancak kar elde edilen miktarın %X.‘X aşağısında ve %.X’X yukarısında olmamak üzere aşağıda yazılı borçlar işletmenin karından ödenecek olup bu iki yüzdelik değer arası borç ödemesi yapılacak bu iki değer arasından hangi değerde ödeme yapılacağı halin şartlarına göre tarafların müşterek kararlarıyla belirlenecek olup ay ay değişiklik göstermesi de mümkündür. Eğer taraflar arasında ödenecek borcun kar üzerinde yüzdelik miktarının belirlenmesinde o ay için mutabakat sağlanmazsa borç miktarının %50 si ödenecektir. Borçlar devam ettiği sürece borçların ödenmesinden arda kalan kar miktarı taraflar arasında hisse oranında paylaşılacaktır. Borçların tamamen ödenmesinden sonra kar miktarı tamamen ortaklar arasında hisse oranında paylaşılacaktır.

2- Her aynı son günü işletmenin o dönem faaliyetlerine ilişkin mali portresi çıkarılır. Bu tarihte 1. maddede yazılı olduğu şekilde kâr ve zarara katılım fiilen tatbik edilebileceği gibi bir sonraki döneme de aktarılabilir. Yılın sonunda bir yıllık döneme ilişkin yapılacak hesaplamada da aynı yöntem uygulanır.

E- DEVİR YASAĞI VE İSTİSNASI


Ortaklardan biri ortaklık payını diğer ortağın yazılı muvafakati olmadan devir ve temlik edemez. Aksi davranış sözleşmeye aykırılık ve fesih sebebidir. Fesih halinde taraflar anlaşma sağlayabileceği gibi anlaşma sağlanmazsa TMK kapsamında kapsamında paydaşlığın giderilmesi söz konusu olacaktır.

G- ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ, FESİH VE TASFİYE

1- Sözleşme süre sonunda kendiliğinden sona erer.
2- Taraflar bu işletmedeki ortaklıklarını devam ettirmek isterlerse yeni bir ortaklık sözleşmesi yapacaklardır.
3- Ortaklardan birinin işbu sözleşmenin F başlığı’nın 1. Maddesi dışarısında kalan şahsi borcu nedeniyle ortaklık konusu malların haczedilmesi sözleşmenin bildirimsiz feshi sebebidir. Şahsi borcu nedeniyle işletmenin mallarının haczedilmesine sebebiyet veren ortak, işletme mallarına fiilen el atılmadan ve her halde bir ay içinde kısıtlamayı kaldırıp sorunu çözmediği takdirde, ortaklık payı diğer ortağa geçer.
4- Her türlü fesih halinde feshi takip eden bir ay içinde kâr-zarar hesabı yapılıp ortaklık tasfiye edilecek, bu tasfiyeye ilişkin protokol düzenlenecek ve aynı süre içinde tüm resmi merciler nezdinde kapanış ve tasfiyeye ilişkin işlemler ikmal edilecektir. Bu hükme aykırı davranan ortak 10.000 USD cezai şart ödeyecektir.
5- Anlaşma halinde ortaklardan her biri payını diğer ortağa devredebilir.
6- Ortaklığın sona ermesi veya feshi hallerinde tasfiye işlemleri birlikte yapılacaktır. İlk önce işletmenin muaccel borçları ödenecektir. Vadesi gelmemiş borçlar için pay ayrılıp anlaşmaya göre ortaklardan biri üstlenecektir. Daha sonra şirketin aktifi çıkartılacaktır. Nakit değerler kâr ve zararın tevzii kısmında açıklandığı üzere tasfiye edilecek. Diğer malvarlığı ise piyasa rayiç kıymetleri tespit edildikten sonra paylaşılacak veya hisse bedeli karşılığı X’ye devir edilecektir.

7- Taraflardan X ölümü halinde aynı pay ve bu sözleşmeyle bağlı şekilde X bu sözleşmeyi ayakta tutmak ister ise payı hiçbir fark gözetmeksizin iktisap etmiş olacak ve ölen ortak yerine hiçbir değişiklik olmadan devam edebilecektir. Taraflardan X Ölümü halinde ise X yine bu sözleşmeyi ayakta tutmak ister ise aynı şekilde payı iktisap etmiş olacak ve sözleşmeyle bağlı kalacak şekilde sözleşmeyi devam ettirebileceklerdir.

Tarafların ölümünden sonra sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ölüm tarihinde kadar geçen süre hesaplanır bu süre sözleşme süresi olan 20 yıldan çıkarılarak kalan süre için sözleşme 7. Maddede adı geçen kişiler tarafından devam ettirilebilir.  

H- İŞLETMENİN DEMİRBAŞLARIİşletmenin demirbaşları sözleşme tarihinde X kayıtlarında yazılı olanlardır.

G-CEZAİ ŞARTLAR

İşbu sözleşmenin taraflarından X, F bendinde yer alan borçların tamamı ödendikten sonra 3 yıl içerisinde taraflardan X İle Ortaklığını bitirmek istemesi durumunda 30.000 Tl cezai şart olarak ödeyecektir.

İşbu sözleşme dört nüsha olarak tanzim edilmiş ve imzalanmıştır. ( Tarih )

ORTAK

ORTAK

Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği -2-

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1: Bu sözleşme ……….adresinde açılan ….. isimli kafeteryanın işleyişi ile  kâr ve zarar dağılımını, ayrıca masraf paylaşımını  düzenlemek üzere akdolunmuştur.

Madde 2: Bu sözleşmenin tarafları arasında bir adi ortaklik kurulmuştur.

 1. Ad soyad tc
 2. Ad soyad tc
 3. Ad soyad tc

Madde 3: İşletmenin kurulu olduğu dükkân donanımı ortaklara aittir. Dükkân demirbaşları ile ilgili masraflar ortaklar  üzerindedir. Bu demirbaşların bakım, onarım ve  değişim  masrafları ortaklık bütçesinden karşılanacaktır.

Madde 4: Ortaklığın sermayesi ….000,00 TL (iki yüz kırk bintürk lirası) olup;

 

 1. …. isimli kişi tarafından …000,00 TL
 2. … isimli kişi tarafından ….000,00 TL
 3. … isimli kişi tarafından …000,00 TL olarak sermaye konulmuştur.

Madde 5: Dükkânın işleyişi ile ilgili olarak her türlü gider (kira vergi, stopaj,  eleman gideri, sigorta, apartman ortak  giderleri, telefon,  elektrik, su, sair tüm giderler… ve …e ait olup, bu masraflara katılmayacaktır.

Madde 6: Ortaklığı idareye ve sevk ve ilzam etmeye, sulh ve ibraya ortaklardan yetkilidir ve ticarethanenin vergi mükellefiyeti ile ilgili ve diğer resmi ya da gayrı resmi ödeme ve harcamalarına taahhüt eder. Diğer ortaklar haklı sebeplerle dilediği kişinin temsil ve idare yetkisini kısıtlayabilir ve geri alabilirler.

Madde 7: Ortak …. gider ortaklığından muaf olup sadece sermaye koymuştur ve kar ortaklığına katılır. Şöyle ki;

01.04.2019–01.10.2019 toplamda 6 aylık periyotta günlük alacağı .. TL ‘ den,

02.10.2019–01.04.2020 toplamda 6 aylık periyotta günlük alacağı .. TL ‘ den olmak üzere … hesabına GÜNLÜK olarak yatırılacaktır. Devam eden her yıl için miktar değişebilecek olup taraflar aralarında ayrıca kararlaştıracaklardır. Diğer iki ortak … ve … için özel bir ödeme şartı kararlaştırılmamıştır.

Madde 8: Ortaklardan biri  diğer ortakların izni olmaksızın koyduğu sermaye nispetinde  olan hakkını devredemez, kapatamaz, yanına ortak alamaz veya kısmen tadil edemez. Bu gibi durumlarda ortağının her türlü zararını karşılamak durumundadır. Tıkanıklık durumunda ortaklar bir diğer ortağın zararını karşılamak durumundadır. Mal ile ilgili tüm bağlantıları  ve  ödemeleri (borçlanmayı) ….. yapacaktır. 

 

Madde 9: Sözleşme … tarihi itibariyle geçerli olup SÜRESiZ sözleşmedir.

Madde 10: Sermayenin ve karın hesaplanmasında resmi kayıtlar esas alınacaktır. (Faturalar ve ticari  defterler  gibi)

Madde 11: Bu sözleşme de kayıtlı olmayan hususlarda Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uygulanır. Bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda taraflar …. Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederler. ../../..

ORTAK                                                                                                                                       ORTAK                                                                                                                                                      ORTAK

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.