Bir Sayfa Seçin

Adi Ortaklık İlamsız İcra Takibine İtiraz

X 7 İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

gönderilmek üzere

X NÖBETÇİ İCRA DAİRESİ  MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Dosya No


BORCA İTİRAZ EDEN)      : 

ALACAKLI                          : 

KONU                        : Ödeme emrindeki borca ve tüm ferilerine  itiraz ettiğimizin bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR     :

Yukarıda esas numarası yazılı dosyadan tarafıma ilamsız takip, mahsus yolla takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde itirazlarımı sunuyorum.

Şöyle ki;

1-) Alacaklı görünen tarafla herhangi bir borcum yoktur.Zira ekte sunduğum dekontlarda da görülmektedir ki ortada bir borç ilişkisi vs. yoktur. Alacaklı olduğunu iddia eden şahısla ortak iş yaptık herkes karını vs. aldı.Ekte tüm belgeleri sunuyorum.

2-) Aramızda bir hukuki ilişki olmamış,  alacaklı şahsın neye dayanarak bu takibi yaptığını anlamış değilim.

3-) Bu nedenle takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize, ferilerine açıkça itiraz ediyorum.

4-)Borcu kabul olmamakla birlikte     takibe konu alacak zaman aşımına uğramıştır.Şöyle ki  bahsi geçen borca ilişkin evraklarda da görülmektedir kanun ;

6098 Yeni Borçlar Kanununa göre zamanaşımı süreleri şöyle ;

Zamanaşımı

Kural

MADDE 72- Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.

Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.

Rücu isteminde

MADDE 73- Rücu istemi, tazminatın tamamının ödendiği ve birlikte sorumlu  kişinin öğrenildiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde tazminatın tamamının ödendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

Tazminatın ödenmesi kendisinden istenilen kişi, durumu birlikte sorumlu olduğu kişilere bildirmek zorundadır. Aksi takdirde zamanaşımı, bu bildirimin dürüstlük kurallarına göre yapılabileceği tarihte işlemeye başlar.

SONUÇ VE TALEP: Açıklanan nedenlerle; icra takibine, ödeme emrine, faize, faiz oranına, borca ve bilcümle ferilerine itiraz etmiş olduğumdan bahisle açılan icra takibindeki itirazlarımızın kabulüne ve takibin  durdurulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. tarih                           

                                                                                                           Ödeme Emrine İtiraz Eden (Borçlu)

Son Güncelleme Tarihi