ADANA BAROSU TAVSİYE EDİLEN ÜCRET TARİFESİ -2019

Son Güncelleme Tarihi

Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı olan Adana Barosu “tavsiye edilen avukatlık ücretleri” tablosuna göre kendisine bağlı bulunan avukatların çalışmasını denetler. T.B.B tarafından yayımlanan “tavsiye niteliğindeki avukatlık ücretleri tablosu” daha anlaşılır ve kolay olması için Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından derlenmiştir. Tabloda aradığını mahkeme isimlerini “bul” kutusuna yazarak istediğiniz avukatlık ücretini bulmanız mümkündür. Tablonun devamında ise tablonun ait olduğu yönetmelik hükümleri mevcuttur.

Adana Barosu Tavsiye Edilen Avukatlık Ücretleri Tablosu

Tavsiye Edilen Danışma – Sözleşme – Mütalaa – Hukuki Yardım Ücretleri

Hukuki Yardım - Danışma - Mütalaa - Sözleşme HizmetleriTavsiye Edilen Ücret
Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)375,00 TL
Büroda sözlü danışma (takip eden her bir saat için)375,00 TL + 218,00 TL
Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)750,00 TL
Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (Takip eden her saat için)750,00 TL + 375,00 TL
Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar)750,00 TL
Yazılı danışma için (Takip eden her saat için)350,00 TL
Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde550,00 TL
Kira sözleşmesi ve benzeri hazırlanması725,00 TL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri
belgelerin hazırlanması
2.187,00 TL
e) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili
sözleşmeler
1.100,00 TL

Tavsiye Edilen İş ve Dosya Takibi Ücretleri

İş ve Dosya TakibiTavsiye Edilen Ücret
Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir
belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için
550,00 TL
Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi
veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için
906,00 TL
İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu
ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile
çalışılan bankalar, fınans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için
218,00 TL
Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma
konulan ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına
kabul edilme gibi işlerin takibi için
4.062,00 TL
Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için1.812,00 TL
Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde ( Duruşmasız )7.875,00 TL
Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde ( Duruşmalı )13.625,00 TL
Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde ( Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir)-
6502 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak
kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem
heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlarda için Tarifenin üçüncü
kısmına göre belirlenir. Ancak üçüncü kısmına göre belirlenecek
hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise
493,00 TL

Tavsiye Edilen Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

Bulundurulması Zorunlu AvukatlarTavsiye Edilen Ücret
Yapı kooperatiflerinde1.512,00 TL
Anonim şirketlerde2.268,00 TL
Anonim şirketlerde ( Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti
yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar
avukata ayrıca ödenir.)
Ayrık ücretlendirme.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli
Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti
2.268,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti
yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar
avukata ayrıca eklenir.
Ayrık ücretlendirme.

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati
tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri
belirlenmesi işleri için (Duruşmasız)
606.00TI.
Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati
tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri
belirlenmesi işleri için (Duruşmalı)
750,00 TL
Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için1.000,00 TL
Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için2.268,00 TL
Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için (Duruşmasız)1.512,00 TL
Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için (Duruşmalı)1.962,00 TL
Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin
uyarlanması davaları için
1.362,00 TL

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

Konusu Para Olmayan İlgili Başlıktaki HizmetlerTavsiye Edilen Ücret
İcra Dairelerinde yapılan takipler için450,00 TL
İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için550,00 TL
İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için906,00 TL
Tahliyeye ilişkin icra takipleri için906,00 TL
İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için825,00 TL
Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için825,00 TL
Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için1.162,00 TL
Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için1.056,00 TL
Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için2.725,00 TL
Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için1.362,00 TL
Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için3.931,00TL
Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için5.450,00 TL
Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için2.725,00 TL
Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için5.450,00 TL
1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen
davalar için,
1.512,00 TL
İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için (Duruşmasız)1.362,00 TL
İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için (Duruşmalı)2.075,00 TL
Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen
istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için
(Bir Duruşma İçin)
1.362,00 TL
Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen
istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için
(Bir Fazla Duruşma İçin)
2.725,00 TL
Sayıştay'da görülen hesap yargılamaları için (Duruşmasız)2.475,00 TL
Sayıştay'da görülen hesap yargılamaları için (Duruşmalı)4.125,00 TL
Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için4.125,00 TL
Danıştay’da ilk derecede görülen davalar için (Duruşmasız)2.475,00 TL
Danıştay’da ilk derecede görülen davalar için (Duruşmalı)4.125,00 TL
Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması
için
2.037,00 TL
Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için2.475,00 TL
Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için (Yüce Divan)9.075,00 Tl.
Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için (Bireysel Başvuru Duruşmalı)4.125,00 TL
Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için (Bireysel Başvuru Duruşmasız)2.475,00 TL
Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için (Diğer işler)4.950,00 TL

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

Konusu Para Olan Davalarda YüzdeTavsiye Edilen Yüzde Tutarı
İlk 35.000,00 TL için% 12,00
Sonra gelen 45.000,00 TL için% 11,00
Sonra gelen 80.000,00 TL için% 8,00
Sonra gelen 240.000,00 TL için% 6,00
Sonra gelen 600.000,00 TL için% 4,00
Sonra gelen 750.000,00 TL için% 3,00
Sonra gelen 1.250.000,00 TL için% 1,50
3.000.000,00TL’dan yukarısı için% 1,00

Tavsiye Edilen Avukatlık Ücretlerine Dair T.B.B Tarafından Yayımlanmış Mevzuat Hükümleri

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Bu Tarife Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar Avukatlık Kanunundaki hükümlere tabidir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2

(1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir. Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti.

MADDE 3

(1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil

MADDE 4

(1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.

Ücretin tümünü hak etme

MADDE 5

(1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

(2) Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında mahkemece dava değerinin belirlenmesinden sonra davacı davasını belirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal avukatlık ücreti, belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır.

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

MADDE 6 –

(1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz.

Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7 –

(1) Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra karar verilmesi durumunda tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, iş bölümü itirazı nedeniyle verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

MADDE 8 –

(1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur. Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

MADDE 9 –

(1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.

Manevi tazminat davalarında ücret

MADDE 10 –

(1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11 –

(1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki takip miktarı 3.750,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez. Ancak icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, üçüncü kısım gereğince hesaplanacak avukatlık ücretine hükmolunur.

(4) Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse Tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

(5) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirtilen maktu ücrete hükmedilir. Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse Tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir.

(6) Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilamın icra müdürlüğü aracılığıyla yerine getirilmesi halinde alacaklı lehine Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün birinci sırasındaki maktu avukatlık ücretine hükmolunur.

(7) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde icra dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı geçemez.

Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinde ücret

MADDE 12 –

(1) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.

(2) Tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde, avukat ile müvekkili arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda bu Tarifenin birinci kısım ikinci bölümünün tüketici hakem heyetlerine ilişkin kuralı uygulanır.

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret

MADDE 13 –

(1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (7 nci maddenin ikinci fıkrası, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 12 nci maddenin birinci fıkrası, 16 ncı maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.

Ceza davalarında ücret

MADDE 14 –

(1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısmın ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda Tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.

(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir.Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün sekinci sırasındaki ücretten az, onikinci sıra numarasındaki ücretten fazla olamaz.

(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.

(5) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı Tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine
hükmedilir.

Danıştayda, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

MADDE 15 –

(1) Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret

MADDE 16 –

(1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde uzlaşma sağlama, arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında bu Tarifede yer alan hükümler uyarınca hesaplanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari değerlerini oluşturur.

(2) Ancak, arabuluculuğun dava şartı olması halinde, arabuluculuk aşamasında avukat aracılığı ile takip edilen işlerde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen işlerde avukatlık ücreti; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanır. Şu kadar ki miktarı 6.250,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde avukatlık ücreti, 750,00 TL maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

b) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen işlerde avukatlık ücreti; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre öngörülen maktu ücrettir.

c) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, avukat, 750,00 TL maktu ücrete hak kazanır. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

ç) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, tarafın aynı vekille dava yoluna gitmesi durumunda müvekkilin avukatına ödeyeceği asgari ücret, (c) bendine göre ödediği maktu ücret mahsup edilerek, bu Tarifeye göre belirlenir.

Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret

MADDE 17 –

(1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Tarifenin üçüncü kısmına göre nisbi avukatlık ücretine hükmedilen durumlarda da talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine tarifeye göre hesaplanan nisbi ücretin beşte birine hükmedilir. Konusu para ile ölçülemeyen işlerde, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücrete hükmedilir. Ancak talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine öngörülen maktu ücretin beşte birine hükmedilir. Sigorta Tahkim Komisyonlarınca hükmedilen vekalet ücreti, kabul veya reddedilen miktarı geçemez.

(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Tahkim Kurulu, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde idare ve vergi mahkemelerinde görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmeder.

İş takibinde ücret

MADDE 18 –

(1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret

MADDE 19 –

(1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife uygulanır.

(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin 1/4’ü uygulanır. Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret

MADDE 20 –

(1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 21 –

(1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.

Seri davalarda ücret

MADDE 22

(1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda onbeş dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmış dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’si oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %30’u oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.

Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret

MADDE 23 –

(1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mahkemece Avukatlık Kanunu ve bu Tarife esas alınarak takdir olunur.

Yürürlük

MADDE 24 –

(1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Adana Barosu Ücret Tarifesi


KAYNAKÇA :

EK NOT:

Adana Ceza Avukatları Ücretleri, Adana Boşanma Avukatları Ücretleri makalelerimiz bu resmi mevzuat ve tablo esas alınarak objektif bir biçimde kaleme alınmıştır.

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.