Aczine Kendi Fiiliyle Sebebiyet Verme Suçu

Aczine Kendi Fiiliyle Sebebiyet Verme Suçu


ADANA ( ) …  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

ŞİKAYET EDEN

(ALACAKLI)                      :

 

 

VEKİLİ                                :

 Adana İcra Avukatı Saim İNCEKAŞ

SANIK                                  :

 

KONU                                   :

Aczine kendi fiili ile sebebiyet veren sanığın cezalandırılması talebimizdir.

SUÇ TARİHİ                      :

 

AÇIKLAMALAR              :

 

  1. Müvekkil şirket, alacağının tahsilini sağlamak amacıyla borçlu/sanık hakkında …………… İcra Müdürlüğünün ………/……… Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatmıştır.
  2. İcra Müdürlüğünden gönderilen ödeme emri, …/…/… tarihinde sanığın daimi çalışanı …………….. …………’ye usulüne uygun biçimde tebliğ edilmiştir. Sanık, icra dosyasına sunduğu mal beyanı dilekçesinde borcu kabul ettiğini, menkul ve gayrimenkul malının olmadığını, işyerinde asgari ücretle çalıştığını, borcu taksitler halinde ödeyeceğini beyan etmiştir.
  3. Sanığın adına kayıtlı gayrimenkulünün var olup olmadığının araştırılması için …………… ve ……………. Tapu Sicil Müdürlüklerine müzekkere yazılmış, gelen cevabi yazılarda adına kayıtlı gayrimenkulünün olmadığı bildirilmiştir.
  4. …………………….. Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne yazılan müzekkereye de adına kayıtlı araç olmadığı şeklinde cevap verilmiştir.
  5. Çalışmakta olduğu işyerine müzekkere yazılarak sanığın almakta olduğu maaşının ¼’ü üzerine haciz konulduğu ve aylık kesintilerin icra dosyasına yatırılması gerektiği bildirilmiştir. Maaş haczi müzekkeresi …/…/…… tarihinde işyeri sahibine tebliğ edilmiştir.
  6. Maaş kesintileri düzenli olarak dosyaya gönderilirken işyeri sahibi olan …………..… vermiş olduğu …/…/…… tarihli dilekçesi ile borçlunun işyerinden kendi isteği ile …/…/…… tarihi itibariyle ayrıldığını, bu sebeple maaş kesintisi yapılamayacağını ve İhbar – Kıdem tazminatına ilişkin alacağının da bulunmadığını bildirmiştir.
  7. Dosya borcu bugün itibariyle ……… TL civarındadır. Sanık bu fiili ile, maaşı haricinde zaten tahsili mümkün olmayan alacaktan dolayı müvekkil şirketi daha da zarara sokmuş ve kendi aczine bilerek sebebiyet vermiştir.
  8. İcra ve İflas Kanununun 332. ve 339. maddelerine göre kazancını elden çıkaran borçlu/sanığın alacaklıyı zarara uğrattığı için cezalandırılması amacıyla mahkemenize müracaat zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER     :  İİK. md. 332, 339 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU              :  Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere; sanığın eylemine uyan suçtan dolayı İ.İ.K. 332 ve 339. maddelerden cezalandırılmasına ve yargılama gideri ile vekalet ücretinin sanığa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla talep ederim. …/…/….

 

Şikayet Eden Vekili

                                                                                                                              Av.

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.