Açılan Boşanma Davasının Reddi Talepli Cevap Dilekçesi

May 6, 2020 | Boşanma Avukatı

Açılan Boşanma Davasının Reddi Talepli Cevap Dilekçesi

 X AİLE MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

 2. CEVAP DİLEKÇESİ

TEDBİREN VELAYET VE NAFAKA TALEPLİDİR

DOSYA NO                          : 

DAVALI                               : 

VEKİLİ                                 : Av. Saim İNCEKAŞ- 4293 (Adres antettedir.)

DAVACI                               : 

VEKİLİ                                 : 

–                                                                                                                                                                                                                  

KONU            :

1) Davaya ikinci cevaplarımız ile hukuka aykırı ve mesnetsiz açılmış ağır kusurlu davacının davasının reddi,

2) Müşterek çocuklar X’ın velayetlerinin dava süresince tedbiren davalı müvekkile  tarafında bırakılması,

3) Müşterek çocuklar için dava tarihinden itibaren çocuk başına 1.000 TL tedbir nafakası belirlenmesi,

4) Davalı müvekkilenin ekonomik geliri olmadığından dolayı lehine dava tarihinden itibaren 1.000 TL tedbir nafakası belirlenmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

 

Davacı yanın ortaya attığı asılsız ve bir şekilde boşanma sebebi yaratmaya yönelik iddialar sunduğumuz cevap dilekçemizde detaylı olarak ele alınmış ve bertaraf edilmiş haldedir. Davacı cevaba cevap dilekçesi ile bertaraf edilen bu iddialarını destekleyecek bir sav bulamamış, ekonomik yardım yaptığı dışında herhangi bir gerekçe öne sürememiş(kaldı ki tarafımızca davacının ekonomik yardımı hiçbir zaman reddedilmemiştir) ezcümle evliliği temelinden sarsar bir sebebin varlığını ortaya koyamamıştır. Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile işbu mesnetsiz davanın reddi gerekmektedir.

 1-) Davacı yanın ekonomik anlamda ailesine destek verip sahip çıktığını inkâr etmemekteyiz. Davacı yan dilekçesinde “…ev davacı müvekkil tarafından kiralanmış ve kirası peşin ödenmiştir…” beyanında bulunmuştur. Bu beyana iştirak ediyoruz. Adana’daki ortak konut henüz işbu dava açılmadan 2 ay önce tarafların birlikte gezip görmesi neticesinde tutulmuştur. Sadece bu husus dahi işbu boşanma davasının mesnetsiz temelini tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir.

Davacı yanca sanki ekonomik anlamda yardım edilmediği gibi anlamsız bir ALGI yaratılmıştır. Dikkat edilirse dava dilekçemizde ekonomik açıdan davacının ailesine yardım etmekte olduğunu kabul etmiş bulunmaktayız. Davacı yanın dilekçeye aktaracak ve boşanma sebebini destekleyecek bir beyanı kalmayıp, Sayın Mahkeme’nin dikkatini dağıtma çabası doğru değildir.

Davacının evlilik içerisindeki sorumluluklarından kaçınmak amacıyla mesnetsiz şekilde işbu boşanma davasını açtığını belirtmiş idik. Davacı yan “evlilik içerisindeki sorumluluk” kavramının para göndermekle eş değer olduğunu düşünse de; evlilik içerisinde eşlerin sosyal ve duygusal sadakat gibi esaslı sorumlulukları da bulunmaktadır.

2-) Evlilik birliğinin korunmasında gerek taraflar gerek ise çocuklar bakımından yarar vardır. Davacı tarafından bildirilen geçimsizlik olayları geçmiş tarihte yaşanan olaylar olduğu gibi davalı müvekkile Aslıhan’ın bu olaylarda en ufak bir kusuru bulunmamaktadır. Bu hususlar tanık beyanları ve sunduğumuz belgeler ile sübut bulacaktır.

3-) MÜŞTEREK ÇOCUKLAR İÇİN 5 YILDIR KENDİ HAYATINDAN FERAGAT EDEN EŞ DAVALI ANNE ASLIHAN’DIR.

Davacı yan her ne kadar 16 yıllık evlilikte biriken küçük tartışmaların evliliği çekilmez hale getirmiş olduğunu iddia etse de bu iddia tek kelimeyle gülünçtür. Zira davalı müvekkil Aslıhan ve müşterek çocuklar Adana’da son 5 senelerini babalarının geleceği günün hasretiyle, o günü beklemekle geçirmişlerdir. Son 5 yıllık süreci kısaca ele almamız zaruridir. Şöyle ki;

a) Davacı yan 2 yıllık zorunlu görevinden sonra elinde olmasına rağmen ekstra 3 sene daha Diyarbakır’da kalmıştır.

Bu durum davalı müvekkil ve çocuklar nezdinde her ne kadar üzüntü yaratmış olsa da, davacı yanın yoğun ısrarı sonucu kabul edilmek zorunda kalınmıştır.

b) Bu 5 yıllık süreçte davalı Aslıhan çocukların sağlık, eğitim, sosyal aktivite, pazar-çarşı gibi sorumluluklarını tek başına yerine getirmiştir. TEK TESELLİSİ EŞİNİN GELECEĞİ GÜNE DEK ÇOCUKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞTİRMEKTİR.

Davalı müvekkile dirayetli bir şekilde birbirinden çalışkan ve güzel 3 ayrı çocuk yetiştirmiştir. 5 yıl gibi uzun bir süre hayatını sadece çocuklarına adamıştır. Çocuklar hem eğitim hem spor alanlarında üstün başarı sergilemiştir. Böyle bir netice almak için 3 ayrı çocuğa ne denli emek harcanması gerektiği tartışmasızdır. Müvekkile Aslıhan’ın ailesini bir arada tutmasındaki bu heves ve çaba kaynağını eşinin Adana’ya geleceği günün beklentisinden almıştır.

c) 5 sene boyunca davacı Abdullah her izninde Adana’ya geldiğinde davalı müvekkile ve müşterek çocuklarca neşe içerisinde karşılanmış, yolu gözlenmiştir.

Sayın Mahkeme’ce özellikle müşterek çocuklar açısından var olan üstün yarar gözetilmelidir.

4-) Davacının dava dilekçesinin 16 no’lu bendi aynen şu şekildedir; “Müvekkil ile davalı son 1 yıldır cinsel birliktelik yaşamamış olup bu durum devam etmektedir. Buna rağmen Müvekkil davalıya  hem harcamaları hem de çocukların gideri için aylık 5-6 bin TL göndermiştir.”

Cinsel ilişki yaşanmadığı ancak “BUNA RAĞMEN” para gönderildiği ibaresinin yorumunu Sayın Mahkeme’nin takdirine bırakmaktayız. Diyarbakır’da görev yapıp yılda en fazla 2 kez ailesinin yanına gelen davacının cinsel ilişkiyi sık olarak yaşayamadığı iddiası aklın sınırlarıyla dalga geçmekten başka bir amaca hizmet etmemektedir.

Davacı yan bir şekilde boşanma sebebi yaratmaya çalışmış, ancak sükutun değerini bir kez daha anlamamıza vesile olmuştur.

5-) Davacı yana ilk motoru dahi davalı müvekkile tarafından hediye olarak alınmıştır. Müvekkile Aslıhan eşinin isteklerine her zaman öncelik vermiştir. Kendisini ailesine ve çocuklarına adamıştır.

6-) Davacının Çukurca’da görev yaptığı zaman diliminde komutanına silah çektiği bizzat davacı tarafından müşterek çocuk Kürşat’a anlatılmıştır. Bu hususa cevap dilekçemizde değinmemizdeki amaç davacının gerçeğe aykırı iddiasına cevap vermekten ibarettir. Kaldı ki bu olay üzerinden 13 yıl geçmiştir… Davacının öne sürdüğü ve tartıştığı iddialar işbu davanın konusunu oluşturmayan mesnetsiz beyanlardan ibarettir. Davacı taraf asılsız iddialar ortaya atıp somut gerçekleri bir şekilde bulanıklaştırma saiki gütmektedir.

EZCÜMLE;

Davacı yanca sorumluluklardan kaçınmak ve bireysel özgürlük adına davalı müvekkilenin hiçbir kusuru yokken işbu dava açılmıştır.

Davacı tarafın soyut ve gerçek dışı iddiaları çerçevesinde temelinden sarsılma durumunun söz konusu olmadığı aşikardır. Geçimsizlik olarak öne sürülen olaylara davalı müvekkil sebebiyet vermemiştir. Bu nedenlerle işbu davaya itiraz ederek reddini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu, HMK ve diğer tüm yasal mevzuat hükümleri

DELİLLER:

 • Nüfus Kayıtları,
 • Fotoğraf ve diğer görüntüler,
 • Tanık,
 • Yemin,
 • Mali ve ekonomik durum araştırması,
 • Karşı tarafın sunacağı delillere karşı sunacağımız deliller,
 • Trafik Sicil Kayıtları, son 10 yıla yönelik Araba-Motosiklet sicil geçmişi (CELP EDİLMELİDİR.)
 • TSK’da yer alan Abdullah OCAK’ın özlük dosyası (CELP EDİLMELİDİR.)
 • 2007-2008-2009 TSK Jandarma Sınıfı Atama Dönemi Tercih Listesi (CELP EDİLMELİDİR.)
 • Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesi’nde 2003-2004 yıllarında X’a ait muayene ve sağlık raporu kayıtları (CELP EDİLMELİDİR.)
 • Her türlü yasal delil,

TANIKLARIMIZ (Taraflar arasındaki evlilikte bugüne kadar evliliği temelinden sarsar derecede herhangi bir sorun yaşanmadığını, taraflar arasındaki karı-koca ilişkisinin gayet yeterli düzeyde olduğunu, tarafların evlilik bilincinden uzak hareketlerde davranmadıklarını, davalı müvekkil X’ın çocuklarıyla olan yakın, sıcak ve fedakar ilişkisini kanıtlamak amacıyla dinletileceklerdir)

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve re’sen dikkate alınacak olan nedenlerle;

 1. Hukuka aykırı ve mesnetsiz açılmış olan ağır kusurlu davacının davasının reddi,
 2. Müşterek çocuklar X ın velayetlerinin dava süresince tedbiren davalı müvekkile tarafında bırakılması,
 3. Müşterek çocuklar için dava tarihinden itibaren çocuk başına 1.000 TL tedbir nafakası belirlenmesi,
 4. Davalı müvekkilenin ekonomik geliri olmadığından dolayı lehine dava tarihinden  itibaren 1.000 TL tedbir nafakası belirlenmesi talebinden ibarettir.
 5. Yargılama giderleri ve ücret-i vekaletin davacıya yükletilmesini,

Vekaleten, saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                   Davalı

                                                                                                                Vekili

                                                                                                     Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.