Acele Kamulaştırma Kararına İtiraz

Acele Kamulaştırma Kararına İtiraz

  • Müvekkilime ait taşınmaz hakkında acele kamulaştırma usulünün uygulanmasını gerektiren hiçbir neden söz konusu değildir. Dolayısıyla aktarılan gerekçelerle davalı idarece tesis edilen acele kamulaştırma işleminin iptalini talep etmemiz zarureti hasıl olmuştur.

ADANA İDARE MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :  X Bakanlığı / X A.Ş. Genel Müdürlüğü

KONU                                   : Müvekkilime ait taşınmaz ile ilgili olarak, …/…/… tarihli ve … sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, …/…/… tarih ve … sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yapılan acele kamulaştırma işleminin iptali istemidir.

İŞLEM TEBLİĞ TARİHİ  : …/…/…

AÇIKLAMALAR                :

1- …/…/… tarihli ve … sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, …/…/… tarih ve … sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile müvekkilime ait olan, tapuda … Pafta, … Ada, … Parselde kayıtlı, … Mahallesi, … Mevkiinde yer alan taşınmaz ile birlikte bir kısım taşınmazın … … … Bakanlığı / … … A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

2- Bu kapsamda söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’nda, “… İlçesi, … Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla … İli sınırları içersinde yer alan ve ekli haritada gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların .. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. maddesi gereğince” acele kamulaştırılmasına karar verildiğinden bahisle, davalı  … … … Bakanlığı / … … A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından tesis edilen acele kamulaştırma işlemi, aşağıda detaylı olarak açıklanan gerekçeler nedeniyle hukuka aykırı olup işlemin iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

2.1- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesine göre, acele kamulaştırma usulü ancak kanunda belirtilen hallerde, istisnai olarak uygulanabilecek bir usuldür. Dolayısıyla öncelikle ilgili taşınmazdaki özel mülkiyete kamu gücüyle son verilmesinin geçerli ve yasal bir sebebi olmalıdır. Müvekkilime ait taşınmaz, yukarıda alıntılanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda atıf yapılan projeye ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirileceği alanın dışında kalmaktadır. Öyle ki müvekkilime ait parselin çevresindeki hiçbir parsel, acele kamulaştırma işlemine konu edilmemiş sadece müvekkilimin taşınmazı hakkında davalı idarece acele kamulaştırma kararı alınmıştır. Kaldı ki, dava konusu taşınmazın 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında otopark alanı olarak fonksiyonlandırıldığı belirtilmiştir. Davaya konu işlem ile taşınmazın ikinci kez ve bu sefer acele olmak üzere kamulaştırılması gündeme gelmiştir.

2.2- Müvekkilime ait taşınmaz hakkında acele kamulaştırma usulünün uygulanmasını gerektiren hiçbir neden söz konusu değildir. Dolayısıyla aktarılan gerekçelerle davalı idarece tesis edilen acele kamulaştırma işleminin iptalini talep etmemiz zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 2709 sayılı T.C. Anayasası m.35,46; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu m.3,27 ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                          : Tapu Kayıtları, İlgili Cumhurbaşkanı Kararı, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi, İlgili İmar Planları ve her türlü yasal delil.

TALEP SONUCU                : Arz ve izah edilen gerekçelerle, … … … Bakanlığı / … … A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından tesis edilen acele kamulaştırma işleminin İPTALİNE, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. tarih

EKİ:  

1- Tapu Kaydı

2- Onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 13 Temmuz 2020 20:20

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.