Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi

89/1 Haciz İhbarnamesine İtiraz-Cevap Dilekçesi -1-


İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

DOSYA NO:

İTİRAZ EDEN:

ALACAKLI: Ziraat Bankası A.Ş

ESAS BORÇLU:

KONU: Borca ve takibe itirazımın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda yazılı olan dosya numarası ile adıma salınan Örnek 20 Birinci Haciz İhbarnamesini 11.10.2018 günü tebellüğ ettim. Adıma birinci haciz ihbarnamesinin tebliğ edilmesini gerektirecek nitelikte dosyanın asıl borçlusuna herhangi bir borcum yoktur, Borcum olmadığı gibi borçlarını ödeyeceğime dair bir muvafakatim ve taahhüdüm’ de yoktur, Aleyhime icra  takibi başlatılmasını gerektirecek nitelikte Takip alacaklısına da herhangi bir borcum yoktur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığım ve re’ sen dikkate alınacak nedenlerle takip alacaklısına ve takibin asıl borçlusuna herhangi bir borcumun bulunmadığından borcu, takibe tüm ferileri ile yapmış olduğum itirazımın kabul edilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                  İTİRAZ EDEN


89/1 Haciz İhbarnamesine İtiraz-Cevap Dilekçesi -2-


ADANA 11.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Gönderilmek Üzere

DİNAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                           : 2018/10908

Birinci haciz ihbarnamesine

İtiraz eden üçüncü kişi          : 

Alacaklı                                   :  

Vekili                                    : Av.  

Borçlu                                    :  

Konu                                      : Birinci haciz ihbarnamesine itiraz hakkında

Açıklamalar                           :

İstanbul 23. İcra Müdürlüğü’nün    2018/10908 Esas sayılı    dosyasından  gönderilen    birinci  haciz ihbarnamesini tebellüğ etmiş bulunmaktayım. Borçlunun şahsım nezdinde doğmuş ve doğacak herhangi bir hak, kira ve alacağı bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerden dolayı birinci haciz ihbarnamesine yasal süresi içerisinde İTİRAZ ediyoruz. Gereğini saygılarımla arz ve talep ederim 29.08.2018

Birinci Haciz İhbarnamesine

İtiraz Üçüncü Kişi

3. Şahıs İcra İtiraz-Cevap Dilekçesi -3-

T.C. ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:

İTİRAZ EDEN

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS            :

VEKİLİ                            :

ALACAKLI                     :

VEKİLİ                           :

BORÇLU                       :

KONU                            : Birinci Haciz İhbarnamesine karşı itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR            :

1-) Müdürlüğünüzün yukarıda numarası belirtilen dosyasından müvekkile gönderilen 89/1 Birinci Haciz İhtarnamesince yukarıda belirtilen borçlunun, müvekkil nezdindeki hak ve alacaklarının 21.147,14-TL’lik kısmına haciz konulduğu belirtilmektedir.

2-) Dosyanız borçlusu …….’nin müvekkil nezdinde doğmuş ya da doğacak hiçbir hak veya alacağı bulunmamaktadır.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerle; tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere Birinci Haciz İhbarnamesine itiraz ediyoruz. İtirazımın kabulü ile gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımızla talep ederiz.

                                                                    İTİRAZ EDEN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS 

Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz-Cevap Dilekçesi -4-

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO:

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS:

ALACAKLI:

BORÇLU:

DAVA KONUSU:

-Birinci haciz ihbarnamesine itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

-Yukarıda dosya numarası verilen birinci haciz ihbarnamesini .. tarihinde tebellüğ ettim.

-Takip borçlusu ………nun benden doğmuş veya doğacak  herhangi bir alacağı mevcut değildir.

-Bu nedenle birinci haciz ihbarnamesine itirazımızın kabulü talebimdir.

HUKUKİ NEDENLER:

-İİK ve ilgili sair mevzuat hükümleri

DELİLLER:

-Her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP:

-Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı birinci haciz ihbarnamesine itirazlarımızın kabul edilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz. …/…/…

                                                                                        AD SOYAD:

                                                                                              İMZA:

89/1 Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi -5-

ADANA X İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No                    : 

Haciz İhbarnamesine

İtiraz Eden                  :

Vekili                          : AV

Alacaklı                       :

Vekili                          :

Borçlu                         :

Konu                           :  Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası yazılı dosyasından gönderilen birinci haciz ihbarnamesine ilişkin cevap ve itirazlarımızın sunulmasıdır.

Alacak miktarı             :  TL.

Açıklama                     :

 1. Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası yazılı dosyasından gönderilen haciz ihbarnamesi, müvekkil şirkete tebliğ edilmiş olmakla; süresi içerisinde cevap ve itirazlarımızı sunuyoruz.
 2. İşbu haciz müzekkeresinde dosyanız borçlularının müvekkil şirket nezdinde bulunan doğmuş ve doğacak bütün hak ve alacakları üzerine ……………. TL bedelli ihtiyati haciz konulduğu belirtilmiştir. Ancak haciz ihbarnamenizin tebliğ tarihi itibariyle dosyanız borçlularının müvekkil şirket nezdinde herhangi bir hak ve alacağı mevcut değildir. Bu sebeple haczinizin tamamına itiraz ediyoruz.
 3. Yukarıda açıklanan nedenlerle Haciz ihbarnamesine itirazımızı sunar, gereğini saygı ile talep ederiz. tarih

Haciz İhbarnamesine İtiraz Eden

Vekili

Eki : Vekaletname.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz -6-

ADANA İCRA DAİRESİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

MERSİN İCRA DAİRESİ’NE

Dosya No:

İtiraz Eden 3. Şahıs:

Alacaklı:

Vekili:

Borçlu:

Konu: Birinci Haciz İhbarnamesine karşı itirazlarımızdan ibarettir.

Açıklamalar:

 1. Yukarıda esas numarası belirtilen dosyadan tarafıma gönderilen 89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi ……………. tarihinde tebliğ edilmiştir.
 2. Gönderilen haciz ihbarnamesi ile dosyanız borçlusunun nezdimde hak ve alacağının bulunması halinde bu hak ve alacaklar üzerine haciz konulması talep edilmiştir.
 3. Haciz ihbarnamesinde yazılı bilgiler ve dosyanız borçlusunun şahsım nezdinde herhangi bir hak ve alacağı bulunmamaktadır.
 4. Doğmamış ve mevcut olmayan hak ve alacaklar üzerine haciz konulamayacağından doğmamış hak ve alacak haczi yönünden itiraz ediyoruz.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere Birinci Haciz İhbarnamesine itiraz ediyoruz. İtirazlarımızın kabulü ile gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederim.

Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Eden 3. Şahıs

Haciz İhbarnamesine İtiraz(Akraba Tarafından) -7-

ADANA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO:

İTİRAZ EDEN

(ÜÇÜNCÜ KİŞİ):

ALACAKLI:

VEKİLİ:

BORÇLU:

BORÇ MİKTARI:

KONU: X tarihinde tarafımıza tebliğ edilen Birinci Haciz İhbarnamesine yasal süresi içerisinde itirazlarımızı ve  cevaplarımızı içermektedir

AÇIKLAMALAR                                              :             

1. Alacaklı vekilinin talebiyle, Müdürlüğünüzce, yukarıda belirtilen icra dosyası ile ben … Birinci Haciz İhbarnamesi İİK mad. 89/1 uyarınca gönderilmiştir. İşbu ihbarnamede, “Borçluların alacağı/malı bulunması halinde TL’lik kısmına haciz konulduğu” ihbar edilmiş olup, işbu ihtarnameye cevap ve itirazlarımızı sunuyoruz.

2. Haciz ihbarnamesinde borçlu olarak belirtilen şahıs oğlum olup bende herhangi bir Birinci Haciz İhbarnamesinde belirtilen türde hiçbir hak ve alacağı olmadığını beyan eder, doğmamış olan alacakların haczinin de mümkün olmamasından dolayı, işbu haciz ihbarnamesine yukarıda açıklanan beyanlarla cevaplarımızı sunar ve itiraz ederiz.

İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili hükümleri ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatları gereğince ileride doğması muhtemel alacaklarına haciz konulması da usul ve yasaya uygun olmadığı gibi mümkün de değildir (YARGITAY 12. HD 2010/2746 E. ve 2010/15309 K. 15.06.2010 T.)

3. Yukarıda açıklanan nedenlerle, doğmuş ve doğacak her türlü itiraz ve şikayet, takas/mahsup haklarımız saklı kalmak üzere, Birinci Haciz İhtarnamesine İTİRAZ EDER, kanuni gereğini saygıyla arz ve talep ederiz.

Birinci Haciz İhbarnamesine/Müzekkeresine İtiraz eden

Son düzenleme tarihi 26 Şubat 2021 06:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

 • Eşime kardeşinin baskasına kefil olmasından dolayı 89/1 1.haciz ihabrnamsi geldi bu dilekce örnekelrinden hangisni almalıyım hangisini yazip sunmalıyım.ne yapacağımı şaşırdım bizimle ilgili olmayan bir borc imza yok senet yok kefillik yok.bu dosyayı gönderen avukat ileri geri konusuyor ödeyeceksiniz diyor.buna dava acabiliyormuyum.bu ihbarnameyi gönderdiği için tazminat davası acabilirmiyim.mesela aile içi huzuru kacırmasından dolayı gibi.ihbarname bugun geldi 7 gunum varmıs itiraz için.lütfen yardımalrınızı rica ediyorum.

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.