89/1 Gerçeğe Aykırı Beyan Şikayet Dilekçesi

Ağu 24, 2020 | Ceza Hukuku, İcra Hukuku

89/1 Gerçeğe Aykırı Beyan Şikayet Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

ADANA X İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

YAKINAN:

VEKİLİ:

ŞÜPHELİ:

KONU                                   : Birinci Haciz İhbarnamesi’ne haksız yere itiraz eden üçüncü   şahsın, İİK m. 338 gereğince,  hapisle cezalandırılması ve ayrıca tazminata mahkum edilmesi istemimizden ibarettir.

SUÇ TARİHİ                       : 

AÇIKLAMALAR                :

1 – 2.İcra Müdürlüğü’nün 2020/*** sayılı dosyasında (EK 1) borçlu … …’ne karşı girişilen icra takibinde üçüncü şahıs/şüpheli … …’ye dosya borçlusu … …’nin … Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açtığı …/… esas sayılı alacak davası sonucunda (EK 2) üçüncü şahıs/şüpheli … …’nin dosya borçlusu … …’ye ödemesine hükmedilen … TL. için …/…/… tarihinde birinci haciz ihbarnamesi (EK 3) gönderilmiş, şüpheli üçüncü kişi ihbarnameye süresinde itiraz ederek dosya borçlusu … …’ye kesinleşmiş herhangi bir borcu bulunmadığını beyan etmiştir. (EK 4)

2 – … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … TL. alacağa ilişkin verdiği hüküm niteliği itibariyle infaz kabiliyeti olan bir hükümdür. Bu hükmün kesinleşmesi beklenmeden, gerekçeli kararın yazılması dahi beklenmeden alacak davasının kabulüne dair kısa kararın dahi icra takibine konu yapılabilmesi mümkündür. Şüphelinin üçüncü kişi olarak birinci haciz ihbarnamesine yaptığı itiraz gerçeğe uygun değildir.

3 – Şüpheli/üçüncü kişinin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 89/4 maddesi uyarınca ihbarnameye konu alacak ve işlemiş faizi tutarında tazminata ve 338/1 maddesi uyarınca da hapse mahkum edilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize şikayette bulunmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : İİK,  HMK. 2004 S. K. m. 89, 338.

HUKUKİ DELİLLER         :

1-……İcra Müdürlüğü’nün …/… sayılı dosyası

2-……Asliye Ticaret Mahkemesi’nin …/… E. sayılı dava dosyası

3-İcra takip dosyasından gönderilen birinci haciz ihbarnamesi

4-Borçlunun icra dosyasına sunduğu …/…/… tarihli itiraz beyanı

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şüpheli … …’nin eylemine uyan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 338. maddesi uyarınca hapisle cezalandırılmasına, aynı kanunun 89. maddesinin 4. fıkrası gereğince tazminat olarak ihbarnameye konu tutar ve işlemiş faizi olan … TL tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin şüpheliye yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER:

1-……İcra Müdürlüğü’nün …/… sayılı dosyası

2-……Asliye Ticaret Mahkemesi’nin …/… E. sayılı dava dosyası

3-İcra takip dosyasından gönderilen birinci haciz ihbarnamesi

4-Borçlunun icra dosyasına sunduğu …/…/… tarihli itiraz beyanı

5-Bir adet onaylı vekaletname örneği

Yakınan Vekili

 

İcrada Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Şikayet Dilekçesi

ADANA İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

İcra No.:

Müşteki                                   :  ….

Vekili                                       :  …..

Sanık (Borçlu)                        :  …

Suç tarihi                                :  ….

Suç                                           : Hakikate Aykırı Beyanda Bulunmak.

Konu                                        : Hakikate aykırı beyanda bulunan sanığın 3 aydan 1 Yıla kadar  hapsen    tecziyesi  için iddianame ile hakkında İcra Ceza  Mahkemesinde dava açılması talebidir

Olaylar                     :  Sanık hakkında, alacağımızdan dolayı  icra takibine geçilmiş ve takip kesinleşmiştir. Sanık-borçlu icra dosyasına beyanda bulunmuş, fakat sonradan;

Böylece sanığın hakikate aykırı mal beyanında bulunduğu ortaya  çıkmış olup, bu hareketi suç teşkil eden borçlunun,  (31.5.2005 tarih ve 5358 no.lu Kanunla değişen İ.İ.K. nun 338.maddesi uyarınca ) ÜÇ AYDAN 1 YILA KADAR HAPİSLE tecziyesi için işbu şikâyetin yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur.

Hukuki Sebepler              : İ.İ.K.md.338 ve ilgili mevzuat hükümleri

Netice-i Talep               : Yukarıda arz olunan nedenlerle Hakikate Aykırı beyanda bulunan sanığın ÜÇ AYDAN 1 YILA KADAR  hapsen tecziyesi için  iddianame ile hakkında İcra Ceza  Mahkemesinde dava açılması ve avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin kendisine yükletilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

EKİ:  Vekâletname                                                                        

Müşteki  vekili     

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.