Fiili Ayrılık/3 Yıl Ayrı Yaşama Nedeniyle Boşanma Davası

Mar 23, 2019 | Fiili Ayrılık

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması/Fiili Ayrılık/3 Yıl Ayrı Yaşama Nedeniyle Boşanma

3 yıl ayrı yaşama nedeniyle boşanma davasında tamamen başarısızlık esasının kabul edildiğini görmekteyiz. Kanunumuz uyarınca fiili ayrılık başlı başına bir boşanma sebebi değildir. Şu ya da bu nedenlerle evliliği yürütemeyen eşlerin evliliklerinin ölene kadar devamını savunmak ve eşleri gerek kendileri gerek müşterek çocuklar gerekse toplum için hiçbir fayda getirmeyeceğinden artık evliliğin sonlandırılması gerektiği fikrinden hareketle bu düzenleme kabul edilmiştir.

Türk Medeni Kanununa dayanan davalarda ana olgu tarafların evlilik birliğini bozmuş ve bir daha bir araya gelememiş olmalarıdır. Kanunun boşanmayı daha önce açılmış ve retle sonuçlanmış bir davaya da bağlanması öncelikle ciddi bir ayrılığı resmen belgelemeye yöneliktir.

Davayı Açabilmek İçin Gereken Şartlar

1-) Taraflar arasında herhangi bir nedenle daha önce açılıp retle sonuçlanan ve kesinleşen boşanma davasının bulunması gerekir.

Retle sonuçlanan önceki boşanma davasında ret gerekçesinin nedenleri sonuca etkili değildir.

Başka bir ifade ile yasa koyucu yalnızca kesinleşen ret kararını yeterli görmüş ye önceki red kararının hukuksal gerekçesi ve nedenleri ile ilgili olarak başkaca bir unsur ve koşul aramamıştır. Bu nedenle önceki red kararı ister iddiasının ispat edilmemiş olmasına ister feragata isterse yasanın unsur ve koşullarının gerçekleşmemiş bulunmasına dayansın bütün bu yönler Medeni Kanun’un TMK md 166/son maddesinin uygulanması açısından önemli değildir.

Hangi nedene dayanırsa dayansın ortada kesinleşmiş bir red kararının bulunması, 3 yıllık süre ve bu sürede müşterek hayatın kurulamaması unsurlarının da varlığı halinde boşanma kararının verilmesi için yeterlidir.

Davanın dayanağının redle sonuçlanıp kesinleşen boşanma dava dosyası oluşturduğundan tensiben söz konusu dava dosyasının celbedilerek kararın kesinleşip kesinleşmediği ve kesinleşmişse

3 Yıl Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma

3 Yıl Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma

kesinleştiği tarihten iş bu davanın açıldığı tarihe kadar asgari 3 yıllık sürenin geçip geçmediği kontrol edilmelidir. Celbolunan dosyada kararın kesinleştiğine ilişkin bir husus yoksa karar veren mahkemeden söz konusu kararının kesinleşip kesinleşmediği ve kesinleşme tarihinin bildirilmesi veya karar altına bu hususta şerh verilmesi istenmelidir. Dosyadaki tebligat evraklarına göre kararın kesinleşmiş olduğuna kanaat getirilse dahi kesinleşme durumunun mutlaka kararı veren mahkemeden sorulmasında fayda vardır.

Dava dilekçesi açık değilse davacıdan davanın 166/1-2 mi yoksa 166/son maddesine mi ilişkin olduğu hususunda beyanı alınıp tutanağa da geçirilmek suretiyle davanın esasına girilmelidir. Eğer dava 166/son maddesine ilişkin ise ve dayanak önceki redle sonuçlanan boşanma davası kesinleşmemiş veya kesinleştiği tarihten itibaren henüz 3 yıllık süre geçmemişse başka bir inceleme yapılmaksızın davanın reddine karar verilmelidir.

Dava dilekçesi şekli bir sebeple reddedilmişse (dilekçe iptali gibi) veya dava açılmamış sayılmışsa Medeni Kanunun TMK 166/son uygulamasında dikkate alınmayacaktır. Ret kararının davanın esasına ilişkin olması zorunludur. Nitekim, dava feragat sebebiyle bile reddedilse hakkın esasını ilgilendirdiğinden  HUMK. madde 91, 95/, 134/son maddenin uygulanmasına esas alınabilecektir.

İlk davanın davacının hiçbir delil ibraz etmemesinden dolayı reddedilmiş olması bu davanın açılmasına engel teşkil etmez. Burada yasanın tanıdığı hak kullanılmaktadır. Bu nedenle davası reddedilen davacının kötü niyetli olduğu söylenemez.

Yetkisizlik veya görevsizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddi, tarafların davayı takip etmemeleri nedeniyle davanın açılmamış sayılmasına ilişkin karar bu davanın dayanağını oluşturmaz. Keza daha önce taraflar arasında görülen evlenmenin iptali davaları da niteliği itibariyle boşanma davası olmadığından bu davanın dayanağını oluşturmaz.

Üç yıllık süre dolmadan açılan yeni davanın reddine karar verilmesi halinde ise davacı veya davalı önceki red kararının kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıllık sürenin geçmesi halinde 166/son uyarınca dava açmaya hak kazanır. Yani sonra açılan davanın reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerinden 3 yıl geçmesini beklemeye gerek yoktur. Ancak ilk dava davacının feragati üzerine redle sonuçlanmış ve 2. açılan davada yine davacının feregatı üzerine reddedilmişse aynı davacının 166/son maddesi uyarınca üçüncü açacağı boşanma davasında önceki ilk açtığı davanın reddi değil en son açtığı ve feragat ettiği davanın kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıllık süre başlayacaktır.

Davanın açılabilmesi için 3 yıllık sürenin dolması şartıyla herhangi bir hak düşürücü veya zamanaşımı süresi söz konusu değildir.

Red edilen davaya ait karar Türk Mahkemelerinden alınmış bir karar olabileceği gibi 2675 sayılı Kanunun şartları yerine getirilmek kaydıyla bir yabancı mahkeme kararı da olabilir. Yabancı mahkeme ilamının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilamın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır” (2675 sayılı Kanun 42). Daha başka bir ifade ile o ilamın tanınması yönünde alınan Türk Mahkemesi kararı kesinleşmiş olmalıdır. Tanıma (tenfiz) isteminin ne suretle yapılacağı sözü geçen Kanunun 36,37,39 ve 40. maddelerinde gösterilmiştir.

Yabancı mahkemede açılan ve reddedilen dava ile ilgili kararın tanınması halinde, bu tanıma ile ilgili Türk Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmesine rağmen yine evlilik birliği kurulmamış ise boşanmaya karar verilmelidir. Ancak yabancı mahkeme red kararı tanınmamış ise 134/son (TMK. 166/son) maddeye dayalı dava konusu olamaz.

2-) 3 yıllık süre içerisinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayatın yeniden kurulamamış olması gerekir.

Süre koşulu dışında bu davadaki en önemli belki de yalnızca bu şartın gerçekleşip gerçekleşmediği problem olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma ve bu fıkrada düzenlenen halde bir nevi evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı karinesi kabul edilmekte ve mahkemece temelinden sarsılma unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmamaktadır.

Davalının savunması genelde bu süre içerisinde yeniden evlilik birliğinin kurulduğu yönünde olmaktadır. Bu bağlamda tarafların delileri bilhassa tanıkları dinlenerek konu aydınlığa kavuşturulmalı ve neticeten yeniden ortak hayat kurulmamış ise boşanmaya karar verilmelidir.

Eşlerin çocuğu görmek, hasta ziyaretleri, düğün veya cenazelerde görüşmeleri, bir konuyu konuşmak için görüşmeleri gibi insani ilişkilerden kaynaklanan evlilik birliğinin devamını gütmeyen kısa sürelerle bir araya gelmeleri ortak hayatın yeniden kurulması olarak değerlendirilemez.

Buna rağmen bu süre içerisinde eşlerin birlikte tatile çıkmaları, sık sık birlikte yemeğe çıkmaları, sık sık birbirlerine ziyaretlere gidip geceleri birlikte olmaları ise ortak hayatın yeniden kurulması olarak değerlendirilecektir.

Feragat üzerine verilen kararın taraflara tebliği suretiyle kesinleşmesini beklemeye gerek yoktur. 3 yıllık süre başlayacaktır. Ancak önceki davaların davalısının 166/son maddesi uyarınca dava açması halinde ise ilk feragat nedeniyle red kararının kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıllık süre başlayacaktır.

Bu davada davalının yeniden bir araya gelmedikleri yönündeki ikrarının TMK’nın 184. maddesi uyarınca bir anlamı yoktur, tanık anlatımları ve diğer delilerle bunun ispatlanması gerekir. Ancak önce 3 yıllık süre içerisinde bir araya gelmediğini kabul edip sonra aksine beyanda bulunulması halinde ise bu durum davalının aleyhine takdirde değerlendirilmelidir.

3 yıllık süre içerisinde nafaka davasının açılıp nafaka alınması halinin varlığı halinde ise evliliğin kurulamadığını kabul etmek gerekecektir.  Bu somut durum tarafların bir araya gelemediklerini ispatlamaktadır.

Önceki davanın reddedilmesi davacının kusurlu olduğunun karinesini teşkil edeceğinden talep halinde diğer yasal şartlar da oluşmuşsa yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat taleplerinin de kabulü gerekecektir.

Ancak manevi tazminata hükmedilebilmesi için redle sonuçlanan davanın davacısı aleyhine manevi tazminata karar verilebilmesi için ağır kusurlu olan davacının boşanmaya neden olan olaylarından dolayı davalının kişilik haklarına saldırısının da olması gerekir. Eğer reddedilen önceki boşanma davasında bu husus halledilmişse manevi tazminat konusunda bir problem yaşanmayacaktır. Aksine bu durum önceki davada halledilmemişse örneğin hiçbir delil ibraz edilmemesi veya önceki davada davacının henüz taraf delileri toplanmadan davasından vazgeçmesi hallerinde olduğu gibi mahkemece tarafların iddia ve savunmaları kapsamında delilleri toplanarak önceki reddedilen dava dönemine ilişkin olarak boşanmaya neden olan olaylarda önceki davanın davalısının kişilik haklarına saldırının var olup olmadığı tespit edilerek sonuçta kişilik haklarına saldırının varlığının kabulü halinde manevi tazminata hükmedilecek, aksi durumda ise manevi tazminat talebi reddedilecektir.

Davanın Tarafları

DAVACI: Eşlerden herhangi birisi. Yani daha önce herhangi bir boşanma nedenine dayalı olarak açılan ve redle sonuçlanan davanın davacı veya davalısı olan eşin açması mümkündür.

DAVALI: Diğer eş.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

GÖREVLİ MAHKEME: Aile Mahkemesi (Kurulmayan yerlerde ise bu sıfatla görevlendirilen Asliye Hukuk Mahkemesi)

YETKİLİ MAHKEME: TMK’nm 168. maddesi gereğince eşlerden birinin yerleşim yeri veya eşlerin davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Hak Düşürücü ve Zamanaşımı Süreleri

Davanın açılması için eşler arasında daha önce açılan boşanma davasının reddine ilişkin kararın kesinleştiği tarihten itibaren yasal 3 yıllık süre geçmek şartıyla davanın açılması için herhangi bir süre söz konusu değildir. Yasal üç yıllık sürenin geçmediğinin anlaşılması halinde ise başkaca bir delil toplanmadan davanın reddine karar verilir.

Yargılama Giderleri

Dava maktu harca tabidir. Davanın kabulü halinde davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilir. Davacının kendisini avukat ile temsil etmesi halinde avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca belirlenen maktu avukatlık ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilir. Davalının davayı henüz deliler toplanmadan ve esasa girilmeden kabul etmesinin bu davada (tüm boşanma davalarında) bir önemi yoktur. Boşanmanın eki talepleri de ayrıca herhangi bir harç ve avukatlık ücretine tabi değildir.

Delil ve İspat

Ortak hayatın yeniden kurulamaması ya da fiili ayrılık sebebiyle boşanma davası TMK m. 166/f. 4’te düzenlenmiştir. Buna göre, “Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir”.

Ortak hayatın kurulamaması sebebiyle boşanmaya karar verilebilmesi için, ilk olarak daha önce herhangi bir boşanma sebebiyle dava açılmış ve bu davanın reddedilmiş olması gerekir. İkinci olarak, verilen bu red kararının kesinleşmesinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen ortak hayatın kurulamamış olması gerekir. Eşlerin bu süre içerisinde ara sıra bir araya gelmeleri, buluşmaları ortak hayatın kurulduğu anlamına gelmez.

Kanun, birlikteliğin kurulamamasını evlilik birliğinin temelden sarsılmasına kesin kanuni karine saymıştır. Son şart olarak, önceden reddedilen boşanma davasında kusurlu olsa dahi, ortak hayatın kurulamaması sebebiyle boşanmaya hükmedilebilmesi için, eşlerden birisinin boşanma davası açması gerekir .

Ortak hayatın kurulamaması ya da fiili ayrılık mutlak bir boşanma sebebidir. Eşlerin bu sebeple dava açabilmeleri için, önceden açılıp reddedilen davada veya ortak hayatın kurulamamasında kusurlu olup olmadığı ya da önceki davada davacı veya davalı olduğu önem taşımamaktadır. Dolayısıyla davacı olan eş, önceden herhangi bir boşanma sebebiyle açılmış olan davanın reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren üç yıl boyunca ortak hayatın kurulamadığını ispat ederse, hakim boşanmaya karar vermek zorundadır.

Ortak hayatın kurulamaması ya da fiili ayrılık sebebiyle açılan bir boşanma davasında, davacı eşin önceden bir boşanma davası açıldığını ve bu davanın reddi yönündeki kararın kesinleşmesinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, ortak hayatın kurulamadığını ispat etmesi gerekmektedir. Davalı eş boşanmak istemiyorsa, bu üç yıllık süre içerisinde ortak hayatın kısa bir süreliğine de olsa kurulduğuna ilişkin savunmasının dayanağı olan maddi vakıaları ispat etmesi gerekir.

Yargıtay Kararları

-3 Sene İçerisinde Başka Bir Boşanma Davası Açılmış Olsa Da Fiili Ayrılık Var İse Boşanma Kararı Verilir

-Reddedilerek kesinleşen boşanma davasından sonra ikinci bir boşanma davasının açılmış olması ilk davanın kesinleşmesinden itibaren işleyen süreyi kesmez. (Yargıtay Kararı)

Karşı Dava Olarak Açılan 3 Yıl Ayrı Yaşama Davasının Konusuz Kalması (Yargıtay Kararı)

Evlilik Birliğinin Yeniden Kurulmadığının İspatı Davacıya Aittir (Yargıtay Kararı)

3 Yıl Dolmadan Ayrı Yaşama Nedeniyle Boşanma Davası Açılamaz (Yargıtay Kararı

Fiili Ayrılık Sebebiyle Açılan Boşanma Davasında Davalının Kusuru Aranmaz (Yargıtay Kararı)

Her İki Tarafın da Açtığı Fiili Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davası Kabul Edilmelidir (Yargıtay Kararı)

3 Yılın Dolmasına 1 Gün Kalsa Bile 3 Yıl Tam Süre Beklenmelidir (Yargıtay Kararı

Feragat Edilen Tarih Esas Alınır Kesinleşme Tarihi Esas Alınmaz (Yargıtay Kararı

Feragat üzerine ret kararı eylemli ayrılık sebebiyle boşanma davasına esas alınabilir. (Y2HD, 29.03.2011, E. 2011/4482, K. 2011/5579.)

3 Yıl İçerisinde İhtar Gönderilmişse ve Yine De Ortak Hayat Kurulamamışsa Dava Kabul Edilir (Yargıtay Kararı)

3 Yıl Ayrılığa Dayalı Boşanma Davasında İki Tarafın da Esas Davası Reddedilmiş ise Eşit Kusurlu Sayılırlar (Yargıtay Kararı)

Yabancı Mahkemede Boşanmanın Reddine Karar Verilmesi Durumunda 3 Yıllık Süre Ne Zaman Başlar? (Yargıtay Kararı)

Eylemli ayrılık sebebiyle açılan boşanma davasına dayanak olan ve reddedilen boşanma davasını açarak boşanma sebebi yaratan eş münhasıran bu sebeple kusurlu kabul edilir. (Yargıtay Kararı)

Aile mahkemesi hakimi, taleplerden her biri hakkında verdiği hükmü sonuç kısmında göstermesi gerekir. (Yargıtay Kararı)

Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma davasında tarafların kusur durumları belirlenirken, daha önce taraflar arasında görülüp kesinleşen boşanma davalarında belirlenen kusur durumları yanında fiili ayrılık süresinde gerçekleşen kusurlu davranışların da dikkate alınması gerekir. (Yargıtay Kararı)

Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma davasında boşanma kararı verilmesi için eşlerin kusur durumlarının ayrıca araştırılması gerekmemekte ise de varsa boşanmanın eki istekler için eşlerin kusur durumlarının ayrıca araştırılması gereklidir. (Yargıtay Kararı)

Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma davası konusuz kalmışsa aile mahkemesince “karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmelidir. (Yargıtay Kararı)

Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma davası için doğan dava hakkına rağmen feragat varsa dayanak olan ret kararları hükme esas alınamaz.( Y2HD, 27.04.2015, E. 2014/17832, K. 2015/8437)

Çocukların ihtiyaçlarının karşılanması ortak hayatın yeniden kurulması anlamına gelmez. (Y2HD, 30.06.2015, E. 2015/93, K. 2015/14013)

Tarafların bir araya geldikleri yolundaki tanık beyanları duyuma dayalı ise hükme esas alınamaz. (Yargıtay Kararı)

Dayanak davada ileri sürülmemiş veya ileri sürülüp de kanıtlanamamış olaylar sonra açılan eylemli ayrılık sebebiyle boşanma davasında kusur tespitinde artık dikkate alınamaz. ( Y2HD, 05.07.2011, E. 2010/10833, K. 2011/11467.)

Nafaka ilamlarının icrasına ilişkin bilgiler karşısında tarafların evlilik birliğini devam ettirmek üzere bir araya gelmelerini kabul etmek olağan yaşam deneyimlerine aykırı düşer. (Y2HD, 05.10.2011, E. 2011/14721, K. 2011/14902)

Aynı binanın farklı katlarında oturmak evlilik birliğinin yeniden kurulması anlamına gelmez. (Y2HD, 24.10.2011, E. 2011/12970, K. 2011/16861.)

Çocuklarımı alarak onlarla birlikte kısa süreli tatile çıkma çocuklarını görmek amaçlı olup ortak hayatı yeniden kurup devam ettirmeye yönelik olduğunu kabul için yeterli değildir. (Y2HD, 10.10.2010, E. 2010/14252, K. 2011/15321.)

İlgili:

Filli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Mahkeme Kararı

Fiili Birliktelik Gerçekleşirse Mahkeme Davayı Reddeder

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

3 Yıl Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.